ZITTING 24 OKTOBER 2013

De publieke tribune zit vandaag afgeladen vol. Enerzijds studenten die als schooltaak een verslag dienen op te stellen van de zitting en anderzijds socialistische actievoerders die met spandoeken gewapend het pleidooi van raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) voor het behoud van het kasteel als gemeentelijk cultuurcentrum komen ondersteunen.

Met die bos sympathisanten in de tribune tonen de twee socialistische raadsleden zich vandaag extra combattief... Het begint al bij punt 1 (goedkeuring verslag vorige zitting): Monik van den Bogaert wenst eerst te weten wanneer ze antwoord gaat krijgen op haar vraag van bijna 2 maanden geleden naar opheldering rond het verhuren van een woonst, eigendom van de kerkfabriek, aan personen die geen bedienaar van de eredienst zijn.

Dirk Lemmens geeft antwoord

Dank zij de ijver van de sp.a-raadsleden moet corpschef Dirk Lemmens (zie foto links) ditmaal niet onverrichter zake de aftocht blazen maar zal bij de agendapunten 2 en 3 deskundige uitleg kunnen verschaffen aan raadslid Kurt Vermeiren (sp.a).

We noteren vooral deze ietwat wanhopige uitspraak van onze corpschef: "We krijgen ons kader blijkbaar nooit volzet".

Ook punt 4 (Leveren en plaatsen fotovoltaïsche panelen voor politiekantoor) geeft aanleiding tot opmerkingen van sp.a: Monik van den Bogaert wil verplicht jaarlijks onderhoud van de panelen opgenomen zien in het lastenboek omdat er in de naaste omgeving behoorlijk wat bomen staan en bladval en stof de rendabiliteit ongunstig zou kunnen beïnvloeden...

Schepen Erik Block (CD&V) beweert dat de opbrengsten gegarandeerd zijn en dergelijke clausule dus overbodig is.


Al de onderstaande video's staan in 720p HD en kunnen dus op 'volledig scherm' bekeken worden.


Ook het daarop volgende agendapunt nr 5 (Toekenning subsidies aan autonoom gemeentebedrijf) ontsnapt niet aan socialistische opmerkingen:
Monik vdB vraagt aandacht voor de problemen in en rond de sporthal Vordenstein.

Om haar argumenten kracht bij te zetten verklaart ze: "Ik kom daar al wel eens!"

Luister hiernaast even naar de ludieke tegenzet van schepen Luc van Gastel (CD&V).

Klik op de afbeelding om video te bekijken >>>


Stilaan is nu wel zonneklaar dat de socialisten, sedert ze uit het college werden gewipt, op alle slakken zout wensen te strooien.... niet dat we daar enig bezwaar zouden tegen hebben.
Neen integendeel, maar we herinneren ons wel dat in de late jaren 90 van vorige eeuw toen ons raadslid Albert Leenaerts net hetzelfde deed, de socialisten mee op de eerste rij stonden om schande te spreken over zulke lastige en tijdverspillende handelswijze.

zout op slak

uit << Alle de wercken van Jacob Cats >>


BUDGETWIJZIGING 2013 / 2

We laten schepen van financiën Paul Valkeniers (VLD) hier uitvoerig zelf de uitleg doen en toelichting geven.

Ook OCMW-voorzitter Vera Smets (CD&V) zal haar steentje bijdragen op het einde van onze video.

Klik op de afbeelding om video te bekijken >>>

 

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT "SCHOTEN SCHAATST" (OP KUNSTIJS)

Groen en (uiteraard) sp.a hebben opmerkingen bij dit agendapunt.

Groen hoopt dat bij het dichtvriezen van de parkvijver er geen verbod komt om aldaar te schaatsen. Schaatsen op natuurijs is een speciale belevenis, niet te vergelijken met rondjes draaien op kunstijs, aldus groen raadslid Peter Arnauw.

Tevens hoopt hij dat de gemeente een handje zal toesteken als er eventueel sneeuw dient geruimd op de dichtgevroren vijver.

Monik van den Bogaert (sp.a) heeft heel het politiereglement dat ter goedkeuring voorligt uitgekamd en start een ellenlange uiteenzetting met opmerkingen en vragen.

Bij de start schuift ze even uit, maar herpakt zich snel en levert een knap staaltje oppositiewerk af.
Zij vraagt speciaal aandacht voor de richtlijnen betreffende de inplantingsplaats, toezicht bij de opbouw, info ook voor de bewoners van de Papenaardekensstraat, minder decibels dan de 85 uit het reglement en kontaktgegevens voor de verenigingen.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) blijkt ook een fan van natuurijs, is nog ijsmeester geweest en tracht zo goed mogelijk te antwoorden op de vele vragen.

Rond het voorgestelde maximum van 85 decibels ontwikkelt zich een geanimeerde discussie tussen Kurt Vermeiren, de burgemeester en schepen Erik Block.

Ook Piet Bouciqué (Vlaams Belang) komt nog met de vraag of de milieudienst wel is uitgerust met apparatuur om de decibels te meten.

Volgens de burgemeester beschikt die dienst inderdaad over geijkte meettoestellen en zullen ze ingezet worden ter controle.

Klik op de afbeelding om video te bekijken >>>

 

 

GEWEZEN ' MINNAAR ' GEEFT RESPONS

Dit agendapunt betreft de door het college gevraagde uittreding uit de interlokale vereniging LOKAAL WOONBELEID REGIO NOORD.

Schepen Erik Block (CD&V) schetst de toenemende financiële last alsook de bijkomende verplichte taken.

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) laat zich ontvallen dat de vroegere schepenen
Els Empereur (VLD) en Ann Pycke (CD&V) nochtans fervente minnaars waren van toetreding...

Ann Pycke, momenteel fractievoorzitter van CD&V in de gemeenteraad, laat niet over zich heen walsen en dient het socialistische raadslid gevat van antwoord.

Klik op de afbeelding om video te bekijken >>>

 

KURT WEET HET DUS TOCH . . . .

Bij de behandeling van het punt ter aanduiding van afgevaardigden voor de intercommunales komt vanuit Groen de vraag hoe ver het staat met de verslaggeving over die intercommunales aan de gemeenteraad... Complete consternatie op de schepenbanken.
N-VA-raadslid Ilse Stockbroeckx tracht de boot voorlopig af te houden met te verwijzen naar de eerstvolgende algemene vergaderingen die binnen een goede maand zullen plaatsvinden.

Vergeefse moeite want daar smijt Kurt Vermeiren (sp.a) zich bruusk in het debat met verwijzing naar het bewuste decreet: de bestuurders dienen wel degelijk twee maal per jaar verslag uit te brengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting te verstrekken bij het beleid van de intercommunales. Daarvoor hoeft men echt niet te wachten op een algemene vergadering.

Zozo, Kurt, waar zat je de voorbije 12 jaar... toen onze spreekrechtbeoefenaars en Vlott-raadsleden vergeefs aandrongen op die bewuste verslaggeving?
Weet je nog hoe het ook op de socialistische banken toen oorverdovend stil bleef terwijl we door burgemeester Hendrickx (CD&V) of gemeenteraadsvoorzitter Valkeniers (VLD) weer eens met een kluitje het riet werden ingestuurd?
-
Kan gebeuren.... :
In al hun oppositieijver waren de socialisten toch wel vergeten hun kandidatenlijst in te dienen!
Bij uitzondering kregen ze van de secretaris toelating om hun kandidaturen nog vlug voor te stellen.


GASVERBRUIK BRANDWEERKAZERNE SWINGT DE PAN UIT

410.000 kWh / jaar, goed voor circa 25.000 €.

Blijkt dat de aansturing van collector en ketels stuk is, dat de driewegventielen op de verwarmingscollector niet meer functioneren en de industriële platen van de warmtewisselaar echte energievreters zijn.

Unaniem wordt beslist dit jaar de warmtewisselaar te vervangen door een systeem met zonneboiler en volgend jaar de stookplaats grondig te vernieuwen.


MONIK VAN DEN BOGAERT (sp.a) ' VANGT ' SCHEPEN LIEVEN DE SMET (N-VA)

Het gaat hier over het herstel en eventuele behandeling van het verweerde metselwerk van de afsluitmuren rond St.-Cordulakerk.

De twee socialistische raadsleden vonden geen subsidieaanvragen in de toelichtingsstukken en vragen de verdaging tot de resultaten van de subsidieaanvragen bekend zijn.

Met een strikvraag legt Monik de bevoegde schepen op de rooster... en die valt door de mand.

Het agendapunt wordt verdaagd.

Klik op de afbeelding om video te bekijken >>>

 

CULTIVAR EN UITHEEMS BLIJFT TROEF

Eerst werd een reeks najaarskappingen van versleten en/of gevaarlijke bomen goedgekeurd om vervolgens een lijstje met nieuw aan te planten bomen voor te leggen aan de raadsleden.

128 nieuwe bomen dienen er besteld te worden, allemaal maat 14/16 en slechts 22 daarvan zijn echt inheems en niet-cultivar.... En zeggen dat ons bestuur jaren lang onze oren heeft afgezaagd met richtlijnen in de aard van "inheems en niet-cultivar plantgoed is niet alleen goedkoper maar ook beter aangepast aan ons klimaat en bodemgesteldheid en - last but not least - minder ziektegevoelig".

Onze belhamels gaan er geen spreekbeurt voor opofferen om het bestuur nog eens te wijzen op deze inconsequentie. Het interesseert de dames en heren gewoon geen zier.


RUP "OMGEVING E-10 PLAS" DEFINITIEF VASTGESTELD

Enig noemenswaardig weerwerk kwam van Peter Arnauw (Groen) die een amendement indiende om het natuurverwevingsgebied (tegen de grens met Sint-Job) natuurgebied te laten. Volgens Peter bestaat de kans dat Sint-Job daar industrie plant. Bos zou dan beter als scherm fungeren dan paardenweiden.

Amendement wordt verworpen.


Socialisten in de aanval Kurt Vermeiren en Monik van den Bogaert

De zwaarste aanval van de socialisten op het collegebeleid kwam in de toegevoegde agenda.

Kurt Vermeiren trekt alle registers open in een vlammende speech tegen een mogelijke teloorgang van het kasteel als cultuurcentrum.

Monik van den Bogaert neemt haar opgetrommelde actievoerders en de ontvouwde spandoeken in ogenschouw. (zie foto boven)

Klik op de afbeelding om video te bekijken >>>


ABK = Academie Beeldende Kunsten
MT = Management Team

 

Vandaag 2 raadsleden die hun maiden speech houden: Anneleen de Maeyer (CD&V) met de vraag om EHBO-pakketten ter beschikking van de jeugdbewegingen te stellen en Juan Leysen (N-VA) met een besparingsvoorstel: snoeien in de zitpenningen.

Maiden speech Anneleen de Maeyer en Juan Leysen

Klik in bovenstaande Rollover om video te bekijken


Een ludiek kiekje mag er ook nog bij.

Even piepen wat voor interessants daar allemaal te bekijken valt. Erik Block en Paul Valkeniers