ZITTING 1 SEPTEMBER 2011

Onze dank aan alle Schotenaren die mee opstapten!


Vandaag geen spreekrechtbeoefenaars en tevens alweer geen publiek in de tribune (behalve uiteraard Belhamel en uw verslaggever).

Net voor de zitting worden enkele schepenen en de burgemeester aangeklampt door buurtbewoners die hun beklag komen doen over het twee dagen lang afsluiten van hun straat voor een plaatselijke festiviteit terwijl ze hierover nooit geraadpleegd werden.Koen Dillen (links) zit voortaan naast Groen?-raadslid Eric de Swaef.

Vermelden we nog dat Koen Dillen zijn partij (VB) heeft verlaten en een nieuwe zitplaats toegewezen krijgt in de raadszaal.

Hij zit nu naast Eric de Swaef (Groen?Jos).

Op het einde van de zitting zal ook de vervanging van Koen Dillen in de Raadscommissies aangekondigd worden.

 


VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES

Voor de eerste maal dit jaar brengen de bestuurders verslag uit over de werking van hun intercommunales.

Slechts twee uitschieters:

Harrie Hendrickx, onze edelachtbare was bizonder kort van stuk, had als voltijdse burgervader uiteraard niet genoeg tijd om iets deftigs voor te bereiden...

Was daar nog Ilse Stockbroeckx die de lachers op haar hand kreeg met enkele smeuïge uitspraken.
Zij onthulde o.m. de inhoud van het loonzakje van een hoge Piet bij Pidpa, mitsgaders de commentaar die haar echtgenoot daarop gegeven had.
Hilariteit alom!
Ilse is een waardige opvolgster van Luc Hallemans (die kon zijn verslagen soms ook pikant kruiden).
Blijft Ilse echter voort aanpappen met de CD&V dan zal ze vlug ervaren dat dergelijke spontane ontboezemingen niet erg geapprecieerd worden in Tsjevenland.


SCHEPEN SOCIALE ZAKEN STUURT KAT

In punt 7 gaat het over de eigendomsoverdracht van gemeentegebouwen in de Toekomstlaan naar het OCMW, teneinde aldaar een kinderdagverblijf op te richten.

Groen?-raadslid Eric de Swaef had vragen over deze overdracht en vond het ongepast dat schepen Ann Pycke (CD&V-NVA), tevens OCMW-voorzitter, niet aanwezig was om uitleg te verschaffen...

VB-Vlott-fractievoorzitter Piet Bouciqué was dezelfde mening toegedaan en steunde zijn Groen?e collega. Schepen Nico Vissers (CD&V-NVA) trachtte dan weer zijn collega Ann Pycke uit de wind te zetten.

Vermelden we nog de opmerking van ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) die wees op de ligging van het pand in risicogebied voor overstroming.
Prompt antwoord van de burgemeester: "Heel de Deuzeld is overstromingsgebied, we zullen het hoog genoeg bouwen."


NOGMAALS: 't PALLIETERKE !

Ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) herinnerde de raad eraan dat ruim 3 jaar geleden de gemeenteraad eenparig had beslist de beheerraad van de bibliotheek te vragen het Pallieterke op te nemen in de rekken van de weekbladen.

Dit is nog steeds niet gebeurd en daarom weigert ze goedkeuring te verlenen aan de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van tijdschriften en andere periodieke publicaties voor de bib. (Punt 9 van de agenda)

De ganse fractie VB-Vlott onthoudt zich dan ook bij de stemming. Opmerkelijk dat de overige raadsleden (NVA incluis!) gewoon 'ja' stemmen en dus geen graten zien in die weigering, een regelrechte tegenwerking ten aanzien van een unaniem gemeenteraadsbesluit!


HERBICIDENGEBRUIK VIA ACHTERPOORTJE ?

Onderaan bij "Onderhoud Wegen" in de "Technische Voorschriften" van het bestek "Onderhoud gemeentelijke groenstroken langs wegen" (Punt 15) staat tot tweemaal toe: HET GEBRUIK VAN HERBICIDEN IS VERBODEN.

Ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) wenste te weten of dit alleen geldt voor "Onderhoud Wegen" of voor het ganse dossier en dus ook voor het "Onderhoud Grasperken" en "Onderhoud Aanplantingen".

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) wist niet dadelijk raad met deze vraag en beloofde de zaak na te kijken. Raadslid Eric de Swaef (Groen?Jos) dacht dat het hier gaat om een algemeen verbod.

Wij zouden hier wel willen pleiten voor een duidelijkere formulering, een die geen ruimte laat voor het gebruik van achterpoortjes.


Opgelet, waarde bezoeker, val niet van uw stoel:

GROEN?JOS VOLHARDT IN DE BOOSHEID !

Het Groen?e raadslid Eric de Swaef was er alweer als de kippen bij om de oprichting van een studiesyndicaat 'Schoten Wijtschot' mee goed te keuren... studiesyndicaat dat de opdracht krijgt te studeren op de realisatie van een lokaal bedrijventerrein 'Wijtschot'. (Agendapunt 23)
Jawel, uitgerekend op de plaats waar de Schotense groengordel erg zwak staat en waar vroeger trouwens een bos werd beloofd .

Complete chaos in de bovenkamer van het Groen?e raadslid?
Weet blijkbaar niks meer van de eigen standpunten van 20 jaar geleden. Niks geleerd uit de groenverslindende dossiers 'Villa Ullens' en 'Borgeind' die de partij Groen? doodgemoedereerd mee goedkeurde.
Zou deze betongrijze knaap niet beter ontslag nemen om plaats te ruimen voor iemand met wat meer haar op de tanden en met een nog iets of wat groene reflex?

Of is het misschien weer de bedoeling wat te laboreren aan de 'Salonfähigkeit' van de partij met het oog op de onderhandelingen na de gemeentelijke stembusslag van oktober volgend jaar?

Vanaf nu GROEN? ipv GROEN!Onze Vlott-Schoten-voorzitter Albert Leenaerts heeft de webredactie opgedragen i.p.v. een uitroepteken voortaan een vraagteken achter de partijnaam van de Schotense groenen te plaatsen.

 

 

 


VLOTT-RAADSLEDEN VERDEDIGEN GROENE GORDEL OP HET 'WIJTSCHOT'

Niks studiesyndicaat om te studeren op de realisatie van een bedrijventerrein in een natuurontwikkelingsgebied!
Ons raadslid Ann Boden herinnerde aan de "STORT 'N BOS"-belofte van oud-burgemeester Sebrechts, alsook aan de socialistische verkiezingsbelofte in 2000: "De SP wil dit gebied niet omvormen tot een KMO-zone" en aan de triomfantelijke verklaring van toenmalig eerste schepen Pauwels (VLD) op de frontpagina van Antwerpse Post: groene bestemming voor de stortsite, denkpiste van KMO-zone is verlaten !

En onze Ann raakt op dreef:

<< En POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Antwerpen) verwacht reeds na 2 jaar een kant-en-klaar ontwerp. Als dat niet lukt blijft er volgens POM eigenlijk maar één optie over : conventioneel afdekken.

Uit een mailtje van POM vernemen we dat we nog nergens staan met de voorbereidingen.
Nergens een sluitend antwoord op welke acties nog dienen ondernomen om het terrein verkoopbaar te maken (inzonderheid het wegwerken van de risico’s voor de kopers). Idem voor het juridische luik!

Een blik in de voorgestelde overeenkomst met POM is ook al niet hoopgevend: een hele waslijst met nog uit te voeren onderzoeken en ontbrekende gegevens zoals daar zijn:

- gedetailleerde opmeting van het terrein
- onderzoek naar de inhoud van het stort door een voldoende aantal staalnames.
- onderzoek naar de stabiliteit van de bodem met het oog op bebouwing.
- onderzoek naar eventuele watervervuiling.
- onderzoek naar de technische uitvoerbaarheid van eventueel noodzakelijke afgravingen, ontgravingen en herlokalisatie stortlichaam.
- onderzoek financiële haalbaarheid.
- beschrijvend bodemonderzoek….
- een verkeersstudie die de gevolgen van het toenemend vrachtvervoer in kaart brengt voor de omliggende straten lijkt me meer dan wenselijk.

Dat zoveel onderzoeken en voorbereidende studies op 2 jaar tot een goed einde worden gebracht is zeer twijfelachtig. Niet beter nu meteen terug naar “STORT ’N BOS” zoals vroeger beloofd?
Zand erover en bebossen! >>

Tot zover de tussenkomst van Ann Boden

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) houdt er duidelijk een andere mening op na.
Hij verwacht een vlotte afhandeling van al die onderzoeken (!), moet makkelijk kunnen binnen de 2 jaar. Er zal volgens hem waarschijnlijk ook geen zware vervuiling aan het licht komen bij de grondstaalnames!
Groen?-raadslid De Swaef gaf geen kik ofschoon Agalev destijds moord en brand schreeuwde rond de vervuiling met industriële rotzooi!

Wie ook geen kik gaf was CD&V-NVA-raadslid Erik Block. Ooit een fervent verdediger van de verkeersveiligheid in zijn buurt en die namens de bewoners van Wijnegembaan en Braamstraat in 2005 eerst een rechtstreekse verbinding wenste gerealiseerd te zien tussen Hoogmolenbrug en Hoogmolendijk om het te verwachten toenemend vrachtvervoer, incluis hinder en gevaar uit de woonomgeving te bannen... vandaag niks van gehoord!

Luc van Gastel

Maar de clou van de avond moet nog komen: Schepen Van Gastel die koudweg beweert dat er in dit dossier nog niets is vastgelegd...
"We zullen achteraf wel zien wat we met de site doen, meer beslissen we vandaag niet". "We engageren ons vandaag tot niets".

Prompte opmerking van ons raadslid Ortwin Leenaerts: "Hoezo, ik lees hier toch dat de bedoeling van deze studie de realisatie van een lokaal bedrijventerrein is!
Kunnen we deze passus met de doelstelling dan niet schrappen of aanpassen?"

Oei, dat wordt niet simpel, maar geen nood: de schepen zit al lang genoeg tussen al die advocaten in het college om te weten hoe je zulke varkentjes wast.
Hij blijft volhouden dat er later definitief zal beslist worden maar wenst niets te veranderen aan de teksten. "We moeten het dossier terug in beweging krijgen" aldus Luc.

'In beweging krijgen' allemaal goed en wel, maar waar juist naartoe dat kwamen we helaas niet te weten. Daarover wordt blijkbaar elders beslist, zeker niet in deze gemeenteraad!

Komaan, waarde vriend Luc, waartoe ligt het college al jaren te sleutelen aan BPA Wijtschot en GRS Schoten met de duidelijke bedoeling de weg te effenen voor dat bedrijventerrein?

En waartoe werd er tijdens de zitting van 26 april 2007 onder agendapunt 29 een bestek goedgekeurd om een begeleider aan te duiden voor de realisatie van een bedrijventerrein op de voormalige stortplaats?


HOUTLAAN WIJNEGEM: LICHTEND VOORBEELD VOOR SCHEPEN VAN GASTEL?

Om POM acceptabel te maken voor de raadsleden verwijst schepen Luc van Gastel naar enkele realisaties van deze maatschappij o.m. het industrieterrein aan de Houtlaan in Wijnegem, vlak op de grens met Schoten, aan de overzijde van het Albertkanaal.... uitgerekend een prachtige brok natuur die compleet werd platgewalst door deze verkavelingslobbyist.


'Mooi' en toepasselijk voorbeeld!

Prachtige beuken en eiken met eerbiedwaardige afmetingen werden massaal gerooid als ware het onkruid: betonboeren mogen zich nu uitleven op de bouwrijpe kavels.

Triestig geval, Luc, om juist daarmee als referentie uit te pakken!


KRAMAKKIGE GELUIDSINSTALLATIE

Voor de zoveelste maal was het weer huilen met de pet op: regelmatig afgrijselijk gekraak en gefluit uit de luidsprekers in de raadszaal.

Het was zo gortig dat CD&V-NVA-raadslid Toon Daems (als scherphorende componist is dat een ware gruwel voor zijn oren...) nogmaals met aandrang vroeg nu eindelijk eens te zorgen voor een deftige geluidsinstallatie.
Vraag waarbij we ons volmondig kunnen aansluiten!


 

 

0

0

0

0

0

0

0