ZITTING 4 SEPTEMBER 2008
Slechts één spreker vandaag om het spreekrecht uit te oefenen: nr. 32

Punt 6: Aktename antwoord minister

Weliswaar met angst en beven, waarde heer voorzitter, college- en raadsleden, heb ik het dan toch aangedurfd de toelichtingsmap op te vragen van punt 6.
Immers uit de schrijfsels van onze heer burgemeester op zijn webstek had ik vernomen dat ons kartel hier in deze Sport-Oasekwestie compleet in het ongelijk was gesteld door de hogere besturen. Las ik daar niet breed uitgesmeerd dat die klacht van VB-Vlott – ik citeer – “ondertussen volledig werd verworpen door de hogere overheid (
tussen haakjes provincie)”

Ik dus voorzichtig de toelichtingsmap openslaan om kennis te nemen van de zware kemels die het duo Morel-Moeskops weer geschoten had… u weet wel: die ‘galerijspelers’ die hier steeds het hoge woord voeren en de meest beschamende leugens durven verspreiden.

Bon, groot was mijn verwondering dat ik daar al meteen geen schrijven van de gouverneur vond, zoals vermeld op H.H.be, maar wel een ministerieel schrijven waarvan ook afschrift naar de provinciegouverneur.

Over dus naar de door H.H.be vermelde totale verwerping van de klacht. Was even zoeken en eerlijk gezegd: niet gevonden… maar dit zal wel aan mijn bedenkelijke staat van alfabetisering liggen zeker?

Wel meende ik zoiets te begrijpen van dat we erover moeten waken dat we geen te strikte toepassing maken van art. 5 van deze wet. Plus ook een aantal richtlijnen voor de komende jaren rond het ter beschikking staan van een gedetailleerde prognose van de jaarrekening n-1 en een bijhorend verslag inzake beheer en financiële toestand van Sport-Oase gelet toch op het bedrag van de subsidie… zaken die dus blijkbaar niet helemaal in orde waren toen de meerderheid hier in de gemeenteraad – ik citeer – << met een weliswaar ‘magere’ verantwoording de toelating heeft goedgekeurd. >>

Waar H.H.be hier de “volledige verwerping” heeft bespeurd blijft voor mij een raadsel.

Met deze een dikke proficiat voor de alerte houding van onze twee 'galerijspelers' en een wijze raad voor de burgervader van alle Schotenaren: stop met uw pathologische afkeer van VB-Vlott zo ostentatief te etaleren volgens de richtlijnen van kameraad Lodewijk Tobback. Het politieke klimaat in onze schone bloemengemeente zal er wel bij varen als dat principe van “alle middelen zijn geoorloofd” eindelijk eens overboord wordt gekieperd.

Met dank voor uw aandacht.

Bij de behandeling van punt 6 zal burgemeester HH reageren, alweer met een flinke sneer richting spreker: "meneer Vereyken zal inderdaad nog moeten leren lezen. Ik heb het wel degelijk over het schrijven van de gouverneur. Op mijn webstek geef ik geen commentaar op brieven die de gemeenteraad nog niet voor aktename gepasseerd zijn."

Uw dienaar nr. 32 is ondertussen vlijtig op zoek geweest in de verslagen en agenda's van vorige gemeenteraden naar de aktename van dit gouverneursschrijven. Voorlopig niks gevonden.

Ondertussen wel gezien dat onze twee spreekrechtbeoefenaars werden opgevoerd in het filmpje dat de nieuwe Schotenaren voorgeschoteld kregen in de heropende Kaekelaar... kwestie van te laten zien hoezeer de burger hier inspraakrechten geniet. Er werd natuurlijk niet bijverteld dat in het merendeel van de gevallen onze spreekrechtbeoefenaars kunnen fluiten naar de reglementair verschuldigde antwoorden op hun vragen en ze bijwijlen zelfs gewoon belachelijk worden gemaakt door een beuzelende burgervader.

Die soms bittere kelk van het spreekrecht is weer voorbij.... nu kan het 'ernstige' werk beginnen!

LOKALE POLITIE

Korpsoverste Dirk Lemmens woont de zitting bij om eventueel toelichting te geven bij de punten 2 en 3 (wijziging Calog-personeelskader alsook bestek en raming wassen ramen nieuw politiekantoor).
Punt 2 wordt al onmiddellijk verdaagd omdat een document te laat aan het dossier was toegevoegd en punt 3 wordt vlot eenparig goedgekeurd.

Onze korpschef krijgt toch gelegenheid om vragen van de raadsleden te beantwoorden omdat Marie-Rose Morel de raad voorstelt de VB-Vlott-interpellatie over het voortuinparkeren naar voor te schuiven.
Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd en dank zij de steun* van Groen! en onthoudingen binnen de meerderheid nog goedgekeurd ook.

Onze VB-Vlott-fractie wenst de langetermijngevolgen te kennen van de gemeentelijke verordening inzake parkeerplaatsen op het voortuinparkeren in diverse Schotense straten. Uiteraard is er na heel het debat met de nodige toelichting van onze korpschef weinig concreets uit de bus gekomen... dat blijkbaar onoplosbaar dossier sleept de raad al jaren met zich mee: kompleet onontwarbaar geworden door de vele botsende belangen en vooral door het decennialange onverantwoord lankmoedige gedoogbeleid terzake.
*Om in zo'n geval iedere verdenking van opschorting van het "cordon sanitaire" dadelijk de kop in te drukken geeft Groen!e Eric de Swaef telkens uitdrukkelijk toelichting bij zijn stemgedrag: hij wenst hiermee niet VB-Vlott te steunen maar wel het principe om interpellaties vooraan op de agenda te plaatsen, "zoals het vroeger was", voegt hij er nog aan toe (dat moet dan toch meer dan 20 jaar geleden geweest zijn).

Jammer dat Eric er ook niet meteen bijverteld heeft waarom de interpellaties uiteindelijk naar de staart van de openbare agenda zijn verhuisd. Dat was een kwestie van de opgetrommelde belangstellenden en aktievoerders te ontmoedigen, die moesten dan voortaan eerst heel die saaie bedoening van een urenlange gemeenteraad ondergaan alvorens ze hun favoriete punt ter behandeling voorgelegd zagen.

Korpschef Dirk Lemmens is er blijkbaar gerust in dat zijn tussenkomst ditmaal niet veel tijd in beslag zal nemen.

Hij zoekt dan ook geen zitplaats uit en blijft gewoon rechtstaan.

corpschef blijft rechtstaan

ZOUT STROOIEN

Punt 15 gaat over de aankoop van een pekelmachine en een zoutstrooier.
Eric de Swaef vraagt waarom er geen advies van de milieuraad bij in het dossier zit.

De vraag wordt afgewimpeld door schepen Gerd Adriaensen die koudweg verklaart dat het bestuur hier de "ecologisch meest verantwoorde methode" gebruikt... Jaja, de "financieel gunstigste oplossing" zeker !? Zelf heeft onze nr. 32 zes jaar geleden al eens gewezen op de gevaren van zout voor het bomenbestand langs de wegen en voorzichtig gevraagd eens uit te kijken naar alternatieven (zie zitting 25 april 2002) : was toen net als nu geen belangstelling voor.

En maar uitleggen.

Dat is gewoon een ramp, al die advocaten in het schepencollege....
ASBEST IN ZWEMBAD GELMELENSTRAAT

De afbraakwerken van het oude zwembad worden geraamd op 250.000 euro. (Agendapunt 17)

Marie-Rose Morel vraagt uitleg over eventueel aanwezige asbest en de invloed daarvan op het prijskaartje.

Schepen Luk van Gastel bevestigt dat er inderdaad asbest verwerkt zit in het gebouw en dat daarvan een studie is gemaakt. De kosten voor de verwijdering zijn zo goed mogelijk mee opgenomen in de raming.


"OUWEN BROL"

ofte de appreciatie van de Open-VLD fractievoorzitter voor een sierlijke en stijlvolle villa op Koningshof die in bedenkelijke omstandigheden werd gesloopt.

Opvallend: alle drie de OpenVLD-LA verkozenen putten zich uit in het verdedigen van de villaeigenaar die het blijkbaar niet zo nauw neemt met stedenbouwkundige vergunningen.

Klik hier om 'brol'-fragmentje te beluisteren

Klik hier om Gunter grootformatige foto's te zien beloven


toemaatje: foto van de maand :

zonder commentaar
zonder commentaar