ZITTING 25 APRIL 2002

't schemertnr. 32 ziet het nog schemeren voor z'n ogen. Inderdaad, het ‘Werkingsverslag 2001 Jeugdwerk' uitpluizen is geen sinecure. Als je dan al een normaal Nederlands woord vindt zoals ‘Toneelhuis' hoop je dat de bijdrage die deze mensen in Schoten hebben geleverd iets beter gekwoteerd stond dan hun ‘Liefhebber'.

In hoofdstuk E onder punt 3 wordt de loftrompet over ‘Honk' gestoken, het schuin en schotse informatieblad voor de Schotense jeugd met de grootste foto's (soms lichtjes wansmakelijk) steevast voorbehouden voor de fuiven. Een ledenblad voor drugverslaafden of chaoten kan hier in de lay-out best wat inspiratie vinden!

Onder punt 8 lezen we dan weer dat Schoten bij de opmaak van een vademecum voor jeugd en jeugdwerkinitiatieven niet verder is geraakt dan een ‘gemeentelijke feest- en fuifgids'. Van éénzijdigheid gesproken.

In een poging om onze Vlaamse identiteit toch een beetje te beschermen tegen de multiculturele vervlakking heeft nr. 32 volgende tekst voorgelezen: (kort, want er staan ditmaal heel wat tussenkomsten op het programma en ons bestuur zit meestal met de chronometer in aanslag om te kijken of nr. 32 z'n 5 minuten niet overschrijdt!)

Punt 7: Werkingsverslag 2001 Jeugdwerk

Om toch maar de laatste dukaten los te krijgen van minister Bert Anciaux voelt Schoten zich verplicht om 's mans ideeën klakkeloos over te nemen. Zo wordt het bij lezing van dit verslag snel duidelijk dat ook in Schoten de kinderen van in de prilste jeugd hoofdzakelijk ontvankelijk worden gemaakt voor plezier en genotsbeleving, gekoppeld aan een volksvreemd consumptiegedrag.

VRAAG: Moet ons bestuur hier het roer niet resoluut omgooien i.p.v. onze kinderen voort als willoze ratten achter de geldvangers van de Amerikaanse oostkust te laten aanlopen?

ANTWOORD: zonder veel omhaal wordt dit werkingsverslag in openbare zitting bij eenparigheid van stemmen goedgekeurd, de vraag van nr.32 wordt kompleet genegeerd.

Rijst na afhamering plots het vingertje van Nico Vissers (jeugdschepen CD&V) de hoogte in… zich vooral naar de publieke tribune wendend weet hij het volgende te vertellen:
"Iedereen heeft nu gehoord dat de eigenzinnige standpunten van meneer Vereyken door niemand worden gesteund. Het is duidelijk dat de interpellant door deze gemeenteraad unaniem in het ongelijk is gesteld."

Een schuchtere poging met een vraag om repliek te mogen geven wordt door de heer burgemeester boos de kop ingedrukt: "Zwijgen, ge denkt dat ge voor 150% raadslid zijt zeker?"

Punt 9: Kapverordening

Tijdens de zitting van december vorig jaar heeft onze nr. 32 reeds constructieve voorstellen gedaan om deze verordening acceptabeler te maken voor de Schotenaar. Voor art. 2 stelde hij voor het ‘toepassingsgebied' overzichtelijker en eenvoudiger te maken. Bij art. 4 vroeg hij een versoepeling van de erg nipte 10%-regel (in de toekomst zou nog maar 10% van de tuinoppervlakte voor gazons, opritten en zwembaden mogen gereserveerd worden).

In hetzelfde art. 4 stelde nr. 32 voor het verbod op aanplanten van uitheems groen te vervangen door een aanbeveling van inheems groen zodat ook nog uitheemse soorten, die ingeburgerd zijn en geen gevaarlijke, agressieve of overwoekerende eigenschappen vertonen, door liefhebbers kunnen geplant worden. (voorbeeld: Amerikaanse vogelkers en dito eik: te mijden. Moerbei, walnoot, kastanjeboom e.a.: nog toegelaten.)

Zoals de verordening er nu uitziet is ze juist goed genoeg om bestendig overtreden te worden of om er een ‘vervelende' buurman de duvel mee aan te doen.

Er rotsvast van overtuigd dat de tuinen der meeste collegeleden niet voldoen aan de rigide normen van deze verordening trok onze medewerker z'n stoute schoenen aan en placeerde volgende tussenkomst:

Na lang palaveren en uitgebreide briefwisseling blijft deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening een miskleun van jewelste, gekenmerkt door een resem goede bedoelingen en groene idealen, die in de praktijk echter kompleet irrealistisch en onuitvoerbaar zijn. Onduidelijkheid troef! Met mijn voorstellen ter aanpassing van de art. 2 en 4 werd bij de heropmaak nergens rekening gehouden.

VRAAG: Mag ik, ten einde hier volgende maand het kompleet absurde van deze verordening te kunnen aantonen, de geachte collegeleden beleefd vragen bij hen thuis even te mogen aanlopen voor enkele diskrete tuinmetingen en dendrologische determinaties?

ANTWOORD: nihil.

Punt 12: Leveren van strooizout

Zoals bekend is natriumchloride (NaCl, keukenzout) schadelijk voor de meeste bomen en planten. Het is niet mijn bedoeling ons in geldnood verkerend bestuur peperdure alternatieven op te dringen, alleen wil ik ter informatie wijzen op het bestaan van Calciumchloride (CaCl2) produkt dat iets minder schadelijk blijkt.

VRAAG: Kan ons bestuur niet even uitknobbelen of het hogere prijskaartje hier niet gerechtvaardigd kan worden door minder schade aan gemeentelijk groen?

ANTWOORD: vagelijk wordt er iets gezegd over vroegere discussies hieromtrent, maar ons bestuur wil duidelijk niet ingaan op het voorstel tot nader onderzoek.

Punt 13: Herinrichting Kathedraalbos – Bestek: 02/SV/05

Toegegeven: de computerprints van de 6 verschillende plantschema's met die gekleurde blokjes zien er schattig uit. De rest van dit bestek is één grote geldverslindende ramp. Wegens tijdsgebrek slechts enkele voorbeeldjes:

a. Plantschema 2 (randzone en straatkant) loopt door onder de overeind gebleven delen van het beukenbos = geen of onvoldoende licht voor 'n groot deel van deze jonge boompjes = pure verspilling.

b. Om deze plannen te realiseren moeten heel wat nog aanwezige rododendronstruiken wijken: juist een goede (en reeds bestaande!!) buffer tegen gezichts- en geluidshinder vanuit de Braamstraat. Zijn die plannenmakers wel ooit ter plaatse geweest?

c. De afschuwelijke ruimtelijke wanorde, nu zichtbaar aan de zuidrand van ons park, wordt niet weggestopt achter snelgroeiend groen, neen hier wordt geopteerd voor traaggroeiende zomereiken. Op lange termijn een prima keuze maar plant er dan a.u.b. snelgroeiende wijkers tussen.

d. Hoe kan deze vergadering nu een oordeel vellen over een aanplantdossier dat niet volledig is? Waar zullen volgend jaar de 50 solitairbomen komen? En tussen twee haakjes: 50.000 BEF per stuk?? In courante prijslijsten staat dezelfde maat voor minder dan één tiende van die prijs te koop. Wat is er hier aan de hand?

e. Waarom wordt de eikendreef vertrekkend aan de Koekoek niet heraangeplant? (Mits aangepast snoeiwerk had deze eikendreef bewaard kunnen blijven. De opruiming van dit stuk dreef was gewoon een schandaal.)

f. In totaal worden 16.440 stuks bosplantsoen voorzien (= 1 plant per anderhalve M2). Ons lijkt deze aanplant veel te dicht én te duur. Daarom vragen we het uitzaaien van gestratificeerde zaden te overwegen. (beterkoop en reeds eerste natuurlijke selectie).

g. Voorts vraag ik in toepassing van de daarnet goedgekeurde gemeentelijke verordening de uitheemse soorten te schrappen (Amelanchier Lamarckii, Liriodendron tulipifera, Liquidambar styraciflua b.v.) en te vervangen door Mespilus germanica, prunus spinosa, prunus avium…inheemse soorten die zeker een plaats verdienen in ons park.

h. Art. 100 van Deel II der administratieve voorschriften uit dit bestek schrijft prijzen voor in Euro tot 2 cijfers na de komma. Zelf steekt onze gemeente er een raming bij in oude Belgische franken! Om onze gemeente niet nodeloos verder belachelijk te laten maken en ook vanuit een elementair hoffelijkheidsprincipe vragen we de omrekening naar Euro.

Nr. 32 besluit in ijltempo:

Dit is duidelijk géén “vernieuwend en voorbeeldstellend groenprojekt steunend op een harmonisch parkbeheer” (zoals het er zo lieflijk staat verwoord) maar een geldverslindende knoeiboel.

ANTWOORD: 0 ( nul! )

Punt 15: Ethisch beleggen door het gemeentebestuur

Dit is een ontwerp van raadsbesluit ingediend door Agalev-raadslid Gadeyne .

Nr. 32 heeft zich gedocumenteerd en ontmoet opmerkelijke zaken in de propagandablaadjes voor deze vorm van sparen: zoals b.v. een vieze vuile vlek boven de kolofoon met “extreem rechts – nee bedankt!” of de homobeweging die geld toegestopt krijgt om hun programma naar de moslims uit te dragen (handig verpakt in studiedagen) of nog reklame voor massale vrije immigratie: poorten van fort Europa wagenwijd open!

Nr. 32 dus op de barrikaden met volgende tekst:

Wie zou het wagen iets in te brengen tegen een beleggingsstrategie met maatschappelijke meerwaarde?

Ja, met sociale en ethische pluspunten alsook gunstige ontwikkelingssamenwerkings- en leefmilieuaspekten? Onze uitwendig groene Agalev-meloenen echter kennende achtte ik het nuttig even uit te diepen wie hier aan de bak komt of manna toegeschoven krijgt.

Een losse greep uit een recente nieuwsbrief van Netwerk Vlaanderen / anders omgaan met geld: ATTAC Vlaanderen – Militant Links – SAP – SJW – Meervoud – KP – PVDA – MLB – Rode Jeugd – AIB – 't Uilekot – A Place to live – Volkshogeschool Elcker-ik – TOMSK – ANTIFA – VAKA – Hand in Hand – Fed. Werkgroepen Homoseksualiteit enz.

VRAAG: Gaat Schoten deze maatschappijvernieuwing op marxistische leest mee steunen?

ANTWOORD: Schepen Hendrickx stuurt Agalev wandelen omdat de gemeente helemaal geen geld heeft om op langere termijn uit te zetten (max. voor enkele weken). Als goeie ACVer moet hij nr. 32 natuurlijk ongelijk geven met: "voor individuele spaarders kan ik ethisch beleggen ten zeerste aanbevelen."

Raadslid Gadeyne trekt zijn voorstel terug.


De zitting vandaag was niet gespeend van animositeit en hilariteit. Bij de bespreking van de perikelen rond de bouw van de nieuwe pastorij voor St. Filippus (een pastorij zonder pastoor) wond raadslid Dieltjens zich fameus op en liep rood aan (passende kleur!).
Agalev-raadslid Maaike Saey stelde zich prompt kandidaat om in de lege pastorij haar intrek te nemen.

Bij een ander punt waar oppositieraadsleden moesten aangeduid worden om vergaderingen van raden van bestuur bij te wonen bleek een deel van het Vlaams Blok te ontbreken (buiten gaan roken of gaan kletsen?)

Toen ze dan ijlings terug binnenschoven kon burgemeester ze met een grijnslach verwelkomen: “we zijn zo vriendelijk geweest even op jullie te wachten. Het betreft u tenslotte.” Net een kleuterschool.