ZITTING 28 SEPTEMBER 2006

Laatste gemeenteraad voor de verkiezingen. De tribune zit afgeladen vol met nieuwsgierigen, leerlingen die een gemeenteraadsverslag moeten opstellen en bewoners van Kasteeldreef en omgeving die komen luisteren wat er met de bloembakken in hun dreef staat te gebeuren. Er is één spreekrechtbeoefenaar: onze nr. 32.

Hij start met punt 5:

Punt 5: Aktename jaarverslagen intercommunales

"Open beleid, gebaseerd op duurzaamheid, kostenbewustzijn en opbrengstenmaximalisatie..." daaraan, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, werd er bij PIDPA hard gewerkt luidens de ronkende speeches op de statutaire vergadering van 19 juni l.l.
Wij, consumenten, hebben van al dat gezwoeg slechts opgemerkt dat de vaste kosten per aansluiting in de loop der voorbije jaren spectaculair gestegen zijn en dat de huidige zéér hoge waterprijs voor meer dan 50% uit belastingen bestaat... pardon 'saneringsbijdragen'. Boven op de kubieke meterprijs van 1 euro en 22 cent komt er nog 1 euro en 34 cent bij, bedrag dat door vadertje staat onmiddellijk deskundig wordt afgeroomd.

Hier had onze medewerker graag enkele vraagjes gesteld aan die raadsleden die telkenmale door de gemeenteraad naar de intercommunale vergaderingen worden afgevaardigd om er de Schotense belangen te verdedigen, wat hun inbreng en/of tussenkomsten zoal geweest zijn rond deze materie. Normaliter moet er twee maal per jaar toelichting gegeven worden bij de werking der intercommunales in toepassing van art. 53 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking..
...

Maar aangezien uw medewerker van de heer provinciegouverneur verbod heeft gekregen over dit onderwerp nog vragen te stellen op de gemeenteraad heeft hij dienaangaande dan ook braafjes de kiezen op mekaar gehouden: trouwens de laatste zitting juist voor de gemeenteraadsverkiezingen met al die spanning en nervositeit lijkt ons niet het aangewezen moment om college- en raadsleden nog eens flink de kast op te jagen met verwijzing naar wetten en reglementen die ze aan hun laars lappen! We willen tenslotte geen hartinfarcten op ons geweten.

Nu weten we hier allemaal hoeveel tijd en energie er kruipt in die regelmatig weerkerende vaststelling der mandaten en vervolgens aanduiding (bij geheime stemming!) van die volmachtdragers en hun plaatsvervangers in de intercommunales: een hoop geschrijf, geloop, gedruk en rondgestuur... en dan moeten opmerken dat b.v. in de aanwezigheidslijst van de algemene IGAO-vergadering van 27 juni 2006 het zitje van de Schotense afgevaardigde gewoon onbezet is gebleven.
Als u volgende maal nog eens moet kiezen, geachte raadsleden, hier in de tribune zitten mensen die zulke taken stipter en met meer ijver zullen behartigen en daar met plezier wel eens een flinke stok in dat makke en dociele hoenderhok willen werpen. (desnoods zonder zitpenning of lekker etentje)

Reactie van college of raadsleden: nihil.

Punt 27: Aankoop Bomen.

Herinner u, geacht college, hoe u bij het begin van deze legislatuur opteerde voor uitsluitend inheems, niet-cultivar plantgoed voor gemeentelijke boomplantingen (ook in de privé tuinen!). Ik heb toen herhaalde malen gevraagd dit harde standpunt te milderen en de aanplant van niet-invasieve, ingeburgerde uitheemse boomsoorten toch een kans te geven. Was toen geen antwoord waard, ons college weet het altijd best!

Ondertussen kunnen we allemaal vaststellen dat u krek in het andere uiterste bent vervallen: u opteert nu voluit voor uitheems én cultivar tesamen.... Zo ook vandaag: Acer rubrum "Red Sunset"® en Acer freemanii "Autumn Blaze"® 2 cultivars van een uitheemse esdoornsoort die thuishoort in Noord Amerika en goed gedijt op de zware gronden in Ohio bij voorbeeld... en die gaan wij dan planten in onze lichte Schotense zandgrond.

Het zijn 2 cultivars met fel oranje-rode bladverkleuring in de herfst, als solitair in een park best mooi, maar als laanboom voor onze streken beslist te agressief van kleur in de herfst. Ik stel dan ook voor om deze 'Jeffsreds' en 'Franksreds' (zo heten ze in het kwekersmilieu) te vervangen door onze inheemse VELDESDOORN (Acer campestre) die heeft geen r met kringetje achter zijn naam (® registered trade mark = meestal extra kwekersrechten te betalen) en is daarenboven compleet aangepast aan onze groeiomstandigheden.

Dan heb ik hier nog vlug een regeltje overgepend uit onze webstek Schoten.be in verband met de door ons bestuur in de kijker geplaatste aktie "BEHAAG NATUURLIJK", ik citeer:
"De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en tegen allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee."
Tot zover gisteren dit hoofditem op www.schoten.be.

En wat die portemonnee betreft, die begrote 25.000 euro voor 121 boompjes lijkt me alweer ietsje te veel. Ik zou ons college aanraden eens een courante prijslijst ter hand te nemen en eens te kijken naar de maat 16/18. Kan verhelderend werken! Want als ik nog terugdenk aan die 50.000*oude belgische franken die we per stuk hebben neergeteld voor die ondermaatse boompjes voor het kathedraalbos (en die dan nog voor een goed deel mislukt zijn!), dan krijg ik tranen in de ogen. Ik dank u.

Prompte reactie van burgemeester Harrie Hendrickx: Geen probleem, er zijn altijd wel zakdoeken ter beschikking op het gemeentehuis. Vraag maar aan de bode.
* blauwe tekst die ook nog onderlijnd is, kan op deze webstek steeds aangeklikt worden voor verdere informatie.

Ons bestuur was duidelijk niet van plan enige aandacht te schenken aan de tussenkomst van onze medewerker. Gevolg was dat Groen!-fractieleider Dirk Gadeyne tot driemaal toe bij het college aandrong om te reageren op de aanmerkingen en voorstellen van onze nr. 32.
Met frisse tegenzin verklaarden de schepenen Adriaensen en Van den Bogaert uiteindelijk dat bij de keuze der bomen advies was ingewonnen bij de milieudienst en dat ook de bewoners inspraak hadden gekregen via het bomenprotocol. Over de abnormaal hoog begrote prijs werd uiteraard met geen woord gerept.