ZITTING 22 DECEMBER 2005

Samenvatting:

Onze beide Vlott-sprekers hebben vragen omtrent de belastingen en retributies, alsook omtrent de gemeentelijke politiedotatie 2006.

Burgemeester Hendrickx laat duidelijk verstaan dat dergelijke vragen niet welkom zijn.


Even nieuw gezicht op secretarisstoel

 

 

 

Onze gemeentesecretaris mev. Verhoeven kan vandaag niet aanwezig zijn, daarom springt afdelingshoofd de heer Paul Theunis in.

Deze speciale opdracht wordt zonder haperen tot een goed einde gebracht.

Paul Theunis

Nr. 32 bijt de spits af.

Punt 1: Belasting- en Retributiereglementen
(opcentiemen onroerende voorheffing)

Graag had ik eerst een stukje casuïstiek uit de doeken gedaan, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, alsmede een kort historisch overzichtje geschetst van de onroerende belastingen sedert Napoleon tot en met onze blauwe kampioenen van de lastenverlagingen die deze voorheffing in onze schone bloemengemeente mee tot ongekende hoogten hebben opgestuwd.

Sedert eergisteren (Viri-commissie) weet ik echter dat dit in genen dele wordt geapprecieerd in deze raad. Daarom rechtstreeks to the point.

Graag zou ik iets meer uitleg willen hebben over de verlaging met 225 opcentiemen.

Zit daar b.v. de halve vroegere urbanisatiebelasting in vervat (het gedeelte rioolbelasting) dat voortaan via de Pidpa-drinkwaterfactuur zal geïnd worden? (nu op basis van het verbruik en vroeger berekend op basis van de perceelsoppervlakte, hoe kan hier vergeleken worden?)

Werd er ook rekening gehouden met de nieuwe extra inkomsten uit de Elia-heffing die dan weer via de elektriciteitsfactuur wordt aangerekend?

Is de verlaging ook mede toe te schrijven aan het voorlopig onderbemand houden van ons politiekorps? Ik lees dat er nog steeds 7,8 operationelen te kort zijn. Is er misschien iets veranderd in de politiebegroting? Herinner u dat de stijgende kosten van ons politieapparaat tijdens en na de fusieoperatie steeds werden ingeroepen om de drastische lastenverhogingen goed te praten. Ik vind in de begroting echter geen noemenswaardige stijging van de federale basistoelage, die blijft hangen rond de 1.150.000 €.

Of is dit slechts een tijdelijke belastingverlaging met het oog op de nakende verkiezingen?

Of hebt u misschien met de vorige verhogingen (twee jaar lang zelfs 1.400 opc. OV !) wel serieus overdreven en kan u de kaalgeplukte Schotense burger een deel terugbetalen?

Ik meen met deze vragen het verlangen van heel wat Schotenaren te vertolken, verlangen naar opheldering omtrent de sterk fluctuerende onroerende belasting in onze gemeente.

Enfin, graag een woordje toelichting, het hoeft niet in detail, met de grote krachtlijnen zijn we al zeer tevreden.

 

Punt 2: Vaststelling gemeentelijke dotatie 2006 aan politiezone

Tijdens de raadpleging van de toelichtingsstukken heb ik 2 compleet lege mappen vastgesteld en deze van punt nr. 2 was ook maar erg karig toebedeeld. (tussen twee haakjes: ik vraag me af hoe onze raadsleden de desbetreffende agendapunten afdoende kunnen voorbereiden of controle uitoefenen zonder gegevens!)

Soit, voor de gemeentelijke dotatie aan politiezone is het aanbevolen deze vast te stellen in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit vooraleer politiezone en gemeente beslissingen treffen over hun begroting.

Onder de punten 3 en 4 zie ik echter deze begrotingen reeds staan, zijn alle beslissingen blijkbaar al genomen en wordt er alleen nog gewacht op de goedkeuring door deze raad.

Grondige discussie met eventuele wijzigingen wordt dus wel erg problematisch want dan komt er uitstel en zitten we opgescheept met voorlopige twaalfden.

Wordt er hier geen loopje genomen met de decretale aanbevelingen en had de behandeling van dit agendapunt nr. 2 niet minstens tijdens de vorige gemeenteraad aan bod moeten komen?

Om te sluiten wil ik de aanwezigen nog graag mijn beste wensen overmaken voor een zalige kerst en een heilvol 2006.

In het bizonder wil ik hier ook mijn nederige excuses aanbieden aan de kameraden van het Vlaams Belang die ik met mijn ongepaste tussenkomsten al meer dan 4 lange jaren belet slagvaardig uit de hoek te komen. Sorry, jongens en meiskens, volgend jaar zal ik het beter trachten te doen.

Ik dank u.

 

Onze Albert wenst eveneens de punten 1 en 2 te behandelen.

Punt 1: Belasting- en retributiereglementen

Wij willen de geachte bijna-Collegae Raadsleden van alle democratisch ingestelde partijen bedanken omdat zij de poging om onze inspraak via de Viri te fnuiken hebben afgekeurd.

Tot daar. Nu de retributies op administratieve prestaties en de belasting op dito stukken Art.2.

Er zijn te lande VLD-burgemeesters die een punt hebben gezet achter deze (ik citeer) ‘pietluttige rompslomp’ die niks oplevert. Na een grondige kosten-baten analyse worden zelfs de dure reispassen (met consulaire rechten ten belope van 71 €) , de rijbewijzen (16 €) , de elektronische identiteitskaart (10 €) en de leurkaarten van 17 € in Ardooie gratis verstrekt.

Wij, vlott(e) jongens, willen niet zóver gaan om alle lokettaksen af te schaffen als zijnde ‘pesttaksen’, en we beseffen ook dat ‘n alles-is-gratis politiek op de langen duur niet loont. Maar, ‘t sop moet de kool waard zijn, daarom vragen wij om in Art.2 b) andere getuig-schriften… punt 11. de identiteitsbewijzen voor kinderen minder dan 12 j., eveneens dienstig om in het buitenland te reizen, en kostende 1,24 € , af te schaffen, of zoals in Art.10 de eerste aflevering gratis te verstrekken, zodat we beide artikels voor identiteitsstukken en -bewijzen kunnen samenvoegen.

Ook voor de Artn 1. voor stukken die aan het zegelrecht onderworpen zijn, of 2. voor stukken die  niet aan het zegelrecht onderworpen zijn, en 3.voor het wettigen van handtekeningen, vinden wij de rompslomp van het ontvangen, weergeven, inschrijven, boekhouden, afrekenen, corrigeren en verifiëren absurd, en onverantwoord voor anderhalve € .

Punt 2: Vaststelling gemeentelijke dotatie 2006 aan politiezone

Geachte bijna-Collegae Raadsleden. Wij mogen blij zijn dat we in Schoten niet bestierd worden door Harkige Harry Pottersen-in-streepjespak, of Truttige Totebellen-in-tentzeil, zoals dat het geval schijnt te zijn in Nederland. Laten we het hier gewoon saai houden.

Bij punt 2. Vaststelling gemeentelijke dotatie 2006 aan de politiezone, vinden we in een summier dossier slechts één getal: 3.821.815 €.

Onze vraag is:

1) Gaat het over hetzelfde bedrag als in punt 3. van de dagorde, ik citeer “de dotatie aan de politiezone werd herleid tot 3.800.000 € , en ontdekken we hier alweer een Harries peulschil van 21.815 €  méér?

2) Is in dit bedrag reeds opgenomen: de op te nemen lening t.b.v. 177.132 €  aan erelonen nieuwbouw politiecommissariaat en aankoop politiecombi? , en waarom staat er een politiecombi in diezelfde post, als kerstgeschenk of om die ereloon-pil te vergulden?

3) Heeft er al iemand, voor zijn niet onaardige zitpenning,  bestudeerd hoeveel al deze studies ons tot hiertoe hebben gekost aan manuren en af te betalen leningen ten koste van de ontvangsten eigen dienstjaar, en hoeveel centen we zouden hebben kunnen uitsparen in een politiezone met Brasschaat?

4) Waarom moet ons korps jarenlang onderbemand blijven op 75,2 voltijds equivalent (74 man) (met begin 2006 een structurele detachering van 1 man) terwijl er 83 moeten zijn en bij de logistiek 12,3 i.p.v. de voorziene 15.  Dat zijn 12 personeelsleden tekort of 1 op 8 waarvoor de middelen blijkbaar liever in een protserige nieuwbouw worden geïnvesteerd.

Voor meer uitleg over ons standpunt inzake politiehuisvesting: klik HIER

5) (toemaatje) In het verslag van de Begrotingscommissie staat onder I C –Personeel (a) : Het relatieve gewicht van de personeelsuitgaven t.a.v. uitgave gewone dienst eigen dienstjaar, bedraagt voor 2005  85,88 % tegenover 86,74 % voor 2005. Welke 2005 moet hier 2006 zijn?

Ik hoop dat onze viri-iele tussenkomsten niet alle spichtige grassprietjes hebben weggemaaid voor de grote voeten van mevrouw Peleman.

Laat U gaan…! maar niet op de kap van…

Belhamel Albert Leenaerts.

 

Onze 'fijnbesnaarde' edelachtbare moet het weer terribel op zijn heupen gekregen hebben want hij slingert de twee onafhankelijke sprekers allerlei lieflijkheden naar het hoofd (en heeft daar uiteraard weer mee gewacht tot zij niet meer mogen repliceren).

Van zodra ons typwerk klaar is en omgezet in HTML, publiceren we dit burgemeesterlijk stukje coleire, doorspekt met woorden als "afschuimen" en "belachelijk". (zie hieronder in de bruine tekst.)

rekenplichtige

 

 

 

 

Uitleg bij de begroting

De plaats van de afwezige schepen Peter Pauwels wordt hier ingenomen door de bizonder rekenplichtige, de heer Herman Martens. Hij gaf niet alleen verhelderende uitleg bij de ingewikkelde cijfers, maar verstrekte ook antwoord op vragen uit het publiek (hoewel hij daartoe reglementair niet verplicht is!) en was zelfs zo vriendelijk zich telkens bij een antwoord rechtstreeks tot de tribune te wenden.

Dat laatste is iets wat onze burgemeester alleen nog doet als er venijnige sneren moeten uitgedeeld worden aan die twee onafhankelijke "(af)schuimers".

Tja, wat staat er nu te gebeuren met NVA-schepen Peter Pauwels?

Luidens een krantenbericht zou de man er de brui aan geven. Een plaats vooraan op de CD&V - NVA kartellijst zou dus vacant komen.


BELACHELIJKE AFSCHUIMERS

Burgemeester H.H. had weer geen vriendelijke dag en reageerde als volgt op het spreekrecht: “ik heb vernomen dat jullie ook nog heel wat commissiezittingen afschuimen, maar op de commissie financiën heb ik jullie nog nooit gezien, u zou daar beter eens komen luisteren, dan zoudt ge weten hoe belachelijk uw vragen zijn.”

Amai, edelachtbare, da’s attent en lief voor die paar mensen die uiteindelijk toch de moeite doen om uw ‘meedenkende gemeente met mondige burgers’ een beetje gestalte te geven.

Wij dus lijdzaam wachten op de opsomming van de lijst stommiteiten die we weer uitgekraamd hadden… maar er kwam niks! (behalve tijdens de zitting in onze richting een nors “want die Elia-heffing wordt afgeschaft”. Tuurlijk, Harrie, wel in 2008 hee, dus kunt ge ons niets verwijten als wij beweren dat de Schotenaar nu Elia-belasting betaalt op zijn elektriciteitsfactuur).

Geef toe: niet erg galant van onze eerste burger om na dergelijke ‘fijnbesnaarde’ uitlatingen geen verdere uitleg te verschaffen.


DESPOOT IN WORDING?

Enkele raadsleden hadden ook opgemerkt dat er toelichtingsmappen compleet leeg waren gebleven. Kwam dus de vraag vanuit de raad: “Hoe kunnen we de agendapunten voorbereiden?"

"Er zat niets in de toelichtingstukken…”

Lakoniek antwoord van burgemeester H.H.: “Nu wel”

Despotische trekjes aan ’t krijgen, Harrie?


TABEL POLITIEPERSONEEL

Daar moeten o.m. de geboortedata ingevoerd worden en in lijn 4 staat duidelijk: dd – mm – yyyy
In de tabellen wordt er desalniettemin ingevuld met:
dd / afk.maand in letters / yy

In plaats van zo’n fouten meteen te melden, zodat er later bij computerbewerkingen geen problemen opduiken, keuren onze ‘wakkere’ raadsleden dat allemaal maar goed zonder veel interesse… ( sorry, wel interesse voor de €150 zitpenningen natuurlijk!)

danny-dissid.

Dissidentie groeiend bij VLD?

Als er bouwplannen of aanpassingswerken voor het centrum op de agenda staan is het altijd halsreikend uitkijken naar het stemgedrag van VLD-raadslid Dany Hubrechts.
Hij wenst consequent te blijven en verloochent zijn standpunten niet die hij destijds als lid van de oppositie innam.

Afgesproken procedures dienen gevolgd volgens hem.

Zo heeft hij ook vandaag tweemaal niet meegestemd met de meerderheid, maar zich telkens onthouden.
De eerste maal kreeg hij zelfs de steun van zijn VLD-collega Betty Mertens (eveneens onthouding).

Fractievoorzitter Kristof Keyser (in wit hemd) kan er voorlopig nog mee lachen.

IS DANY HUBRECHTS (VLD) HET STILLEKES BEU ?

Ja, die jongen begint serieus dwars te liggen. Ook vandaag stemt hij weer twee keer niet mee met de meerderheid (punt 4 het art. in de begroting betr. vernieuwbouw administratief centrum en punt 7 nieuwbouw/verbouw de Kaekelaar) maar onthoudt zich uit protest tegen de gang van zaken in dit bouwdossier.

Hij vindt dat de afgesproken procedures moeten gevolgd worden en dat zijn partij, de VLD, hier niet consequent genoeg is.


MAGERE TROOST

Om de haverklap (jazeker, ook vandaag weer) vermeldt uw burgemeester uitdrukkelijk dat we inzake gemeentebelastingen onder het Vlaamse gemiddelde blijven.

Maar een magere troost als ge dan moet vaststellen dat ge sedert het aantreden van dit CD&V – VLD – SPA – bestuur in 2001, per jaar honderden euro’s meer moogt afdokken!


gunther

Gunter geen transsexueel.

 

 

Tegen het einde van de zitting werden er door het Vlaams Belang opmerkingen gemaakt over het vroegere stemgedrag van raadslid Gunter de Bock (foto).

De VLDer vond dit een onterechte aantijging, maar bleef kalm en antwoordde vriendelijk dat er een persoonsverwisseling in het spel moest zijn.

En, voegde hij er droogjes aan toe, van sexe ben ik ook niet veranderd.