ZITTING 24 FEBRUARI 2022

Ziezo, alweer een gestreamde gemeenteraadszitting, ditmaal met iets minder problemen dan vorige maal.

Hoewel... voorzitter Lieven de Smet (N-VA) heeft vandaag duidelijk grote dorst en is ook regelmatig aan het knabbelen: toch niet vanwege de ergernis om nog maar eens zo'n lijdensweg van een digitale stream te moeten ondergaan, Lieven?                                            rollover >>>

We hopen echt dat dit stilaan de laatste digitale vergadering van de gemeenteraad wordt. Met dit storingsgevoelig systeem kan er echt geen degelijke vergadering op poten worden gezet.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) houdt het ditmaal kort en bondig met zijn overzicht van de covid-19 perikelen in onze gemeente. Geen overdreven paniekzaaierij vandaag ofschoon de cijfers nog vrij hoog blijven.

De start van de raad is alvast daverend. 3 sprekers van buiten de raad vullen het eerst anderhalf uur met hun welsprekendheid.  

dorstige voorzitter

- Eerste aan het woord is mevrouw Chris de Meulenaere van "Appel & Ei" die via het spreekrecht komt bedelen voor meer steun.

Vanwege corona is het aantal klanten voor deze 'Sociale Kruidenier' fors gestegen wat leidt tot serieuze verliezen (hoe kan dit ook anders: verkoop van basisproducten en voeding tegen kunstmatig lage prijzen). Algemene onkosten blijven stijgen en daarenboven is in deze hectische coronatijden zo goed als alle sponsoring weggevallen.
Alleen de subsidie uitgekeerd door de gemeente is overeind gebleven (10.000 €). Ruim onvoldoende om zo te kunnen verder werken volgens deze mevrouw. Als het de raad belieft zou zij de subsidie graag opgetrokken zien naar 40.000 €.
De dame wordt verwezen naar het einde van de zitting wanneer dit agendapunt aan bod zal komen.

- Tweede dame aan het woord is Hilde Boydens die namens de intercommunale IGEAN (zowel voor de afdeling 'Dienstverlening' als 'Milieu en Veiligheid') een uitvoerige en welbespraakte uiteenzetting geeft over de werking van deze intercommunale.

- Derde spreker is de heer Dirk Celis die eveneens zijn intercommunale komt toelichten voor de raadsleden: CIPAL.
Kurt Vermeiren (Vooruit) stelt vragen die niet onmiddellijk kunnen beantwoord worden en de heer Celis belooft binnen 6 maanden opnieuw voor de raad te verschijnen en dan zeker te zullen ingaan op de vragen. (Straf van de Kurt die voor het eerst in jaren erin slaagt een tweede verslaggevingsronde af te dwingen. Normaal moet iedere intercommunale 2 maal per jaar toelichting komen geven maar in Schoten wordt deze decretale verplichting gewoon al enkele decennia lang serieus met de voeten getreden).
Peter Vanaken (Vlaams Belang) vraagt aan de heer Celis waar de ANPR-camera's voor Schoten worden aangekocht. Toch niet in China?
Antwoord wordt morgen al bezorgd aan het gemeentebestuur dat het dan kan doorspelen aan de raadsleden.Groen raadslid Maya de Backer was vorige maal slechts te beluisteren, vandaag zijn de webcamproblemen opgelost en komt zij scherp en goed belicht in beeld.
Wat van heel wat van haar collega's niet kan gezegd worden, die hebben blijkbaar geen probleem met onscherpte en slechte verlichting van hun edele gelaatstrekken....


Groene collega Brecht Verwulgen zorgt dan weer voor afwisseling door in de loop van de zitting van achtergrond te veranderen....
                                rollover  >>   >> Spielerei die maar weinig bijdraagt aan de ernst van de zitting.

Maya de Backer Brecht Verwulgen


Buiten agenda ook vandaag een laatste stand van zaken op het coronafront door de burgemeester.
Zoals hoger reeds vermeld ditmaal zakelijk en bondig.

De cijfers zijn gedaald, de incidentiegraad staat op 527 maar het blijft niet 'doorzakken': stabilisatie blijft hangen op een niveau dat toch nog te hoog is.
Daarenboven zijn de laatste weken oudere personen opnieuw aan de beurt in de besmettingsgolf.
Erg effectief blijkt de bescherming dus niet die velen van de covidvaccins hadden verwacht... en wordt er bij gevolg dapper voort geprikt, nu ook al kinderen: 269 op 16 februari in sporthal De Zeurt. In totaal zijn er die dag 1600 Schotenaren opgedaagd waaronder heel wat mensen reeds voor een 4de prik!

Net iets minder dan 400 jongeren boden zich spontaan aan voor een boosterprik (bekommerd om hun gezondheid of misschien alleen maar met het oog op een buitenlandse skivakantie?).

De Maarten hoopt nu snel door te zakken naar code geel op de coronabarometer en volgende maand in de Kaekelaar te kunnen vergaderen.

In de Kaekelaar? Onze redactie stelt voor de raadzaal opnieuw te gebruiken en de reeds 3 jaar geleden aangekochte installatie voor elektronisch stemmen nu eindelijk eens van onder het stof te halen.

Straks is die peperdure aanschaf hopeloos verouderd  zonder ook maar één keer effectief dienst te hebben geleverd!


ZOEKTOCHT NAAR PARKEERPLAATSEN VILLERSLEI - SLUIZENSTRAAT

Onder agendapunt 9 zal de raad de selectieleidraad, lastvoorwaarden en gunningswijze goedkeuren van ontwerp, bouw en terbeschikkingstelling  (via erfpacht voor 50 jaar) van parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van Villerslei - Sluizenstraat.

Parkeren is aldaar een serieus probleem. Vroegere beloften van ons bestuur nopen tot actie.
Aanvankelijk werden de gronden Wouters aangekocht maar deze bleken uiteindelijk niet geschikt voor parking omdat ze moeilijk aan te sluiten zijn op de (te vernieuwen) Villerslei.

Peter Arnauw (Groen) en Kurt Vermeiren (Vooruit) hadden de indruk dat er reeds geweten zou zijn over welke percelen het gaat en dat heel deze erfpachtovereenkomst à la tête du client is opgesteld. Er wordt beslist de bespreking over dit concrete punt in de gesloten zitting verder te zetten.

Afwachten of er langs deze weg een oplossing kan gevonden worden voor dit parkeerprobleem.

VB-raadslid Piet Bouciqué keek al verder en wenste te vernemen of die nieuw geschapen parkeerplaatsen betalend gaan worden.
Voorlopig zou het volgens schepen Paul de Swaef (N-VA) bij de parkeerschijf blijven.


STAND VAN ZAKEN FIETSPADEN PAALSTRAAT

Raadslid Erik Maes (cd&v) grijpt agendapunt 10 aan  (Rapportering financieel directeur 2021) om te peilen naar de stand van zaken inzake aanleg van de beloofde fietspaden Paalstraat.
Erik had opgemerkt dat er veel wegenwerken zijn voorzien maar de aanleg van de fietspaden in de Paalstraat blijft ontbreken ofschoon er reeds in 2014 een aanvang was gemaakt met dit dossier.

(En de burgemeester tijdens SchotenSchol 2015 beloofde te zullen zorgen voor een veilig fietspad tussen Rodeborgstraat en Gasketelplein. nvdr)

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) kon meedelen dat dit fietspadendossier eindelijk is vlot getrokken en de eerste stappen van uitvoering te verwachten zijn tegen het einde van deze legislatuur.

Ook raadslid Kurt Vermeiren (Vooruit) kwam nog even tussenbeide met het een spijtige zaak te vinden dat de realisatiegraad laag blijft en dit tegenover tegenover veel aankondigingsbeleid.


SUBSIDIES "APPEL & EI "

Aan de gemeenteraad wordt het voorstel voorgelegd om de jaarlijkse nominatieve toelage van €10.000 voor "Appel & Ei " eenmalig te verhogen met €10.000.
Dit om deze sociale kruidenier ademruimte te geven na de lastige coronaperiode en om een samenwerking op te starten met 'Goods to Give', alsook om opnieuw meer in te kunnen zetten op fondsenwerving en sponsoring.

Volgt een discussie van bijna een half uur.

Eerst is Erik Block (cd&v) aan de beurt. Hij wijst erop dat 'Appel & Ei ' aanzienlijk meer doet dan voedsel verdelen en zo taken overneemt van het OCMW. Hij wil in geen geval 'A & E' failliet zien gaan.

Daarom lanceert hij 2 amendementen:

- Een eenmalige verhoging van tien naar €30.000 voor 2022.

- Vanaf 2023 een toelage van €40.000 per jaar.

Erik vraagt voor deze twee amendementen een individuele stemming.

Volgende interventie is van VB-fractievoorzitter Piet Bouciqué. Ook hij verklaart zich solidair met de minderbedeelden maar ziet een betere en kostenbesparende oplossing in een samenwerking met
'Goods to give' en hoopt dat de gemeente een ruimere locatie zal vinden om zo de werking van 'A & E' te kunnen verbeteren.

Maya de Backer van Groen steunt voluit de amendementen van Erik Block.

Hetzelfde geldt voor Kurt Vermeiren (Vooruit). Hij wijst op het vele sociaal ondersteunend werk dat hier wordt geleverd en verzet zich tegen het gratis uitdelen van voedsel, hij wil dat de hulpbehoevende mensen hun waardigheid kunnen behouden door zelf aankopen te doen weliswaar dan tegen sterk verminderde prijzen.

Erik Maes (cd&v) vindt dat we de minderbedeelden sterker moeten maken door ze nu te helpen, de maatschappij zal er op lange termijn wel bij varen. In plaats van brood en vis uit te delen beter leren bakken en vis vangen...

Volgt een verwarde periode: terwijl voorzitter Lieven aanstalten maakt om de amendementen van Erik ter stemming voor te leggen blijken N-VA schepen Veronique d' Exelle en burgemeester Maarten de Veuster verwoede pogingen te doen om zich te melden bij de voorzitter, de digitale stream was weer even op de dool.

Schepen Veronique geeft uitleg bij de vele besprekingen die zijn  gevoerd met 'A & E', terwijl de burgemeester verduidelijkt dat het aanvankelijk de bedoeling was dat dit initiatief zelfbedruipend zou zijn. "Veel is nooit genoeg" aldus de burgemeester maar hij erkent wel dat corona hier lelijk parten heeft gespeeld, vandaar de verhoging met €10.000 voor dit jaar: een verdubbeling die moet toelaten om na covid-19 opnieuw met de normale werking te kunnen starten. Ook in de toekomst zal 'A & E' op gemeentelijke steun kunnen rekenen volgens de Maarten.

In de daarop volgende stemmingen zullen de beide amendementen van Erik Block door de meerderheid verworpen worden en wordt de voorgestelde verdubbeling voor 2022 goedgekeurd.

Wie de volledige discussie 'A & E ' wenst te aanhoren kan HIER terecht.Lieven de Smet Voorzitter Lieven in diep gepeins:

zal hij volgende maand nogmaals een digitale stream organiseren met al de kopzorgen van dien?