ZITTING 26 NOVEMBER 2020

De digitale zitting begint ditmaal om 19u 30'. Desalniettemin raakt de agenda niet afgewerkt vóór 23u 30' en wordt er dus een vervolg aangebreid op donderdag 3 december.

We onthouden vooral dat afgestapt wordt van het voornemen Schoten tegen 2024 schuldenvrij te maken.

Verder wenst Kurt Vermeiren (Vooruit) dat priesters niet langer speciale faciliteiten krijgen op ons kerkhof.

Peter Arnauw (Groen) vermoedt dat de GECORO uit angst voor de burger grotendeels achter gesloten deuren plaatsvindt.

"Er zijn veel dossiers lopend in onze gemeente: het Havenplein, de Geuzenvelden, de DDW, Klarre Warre, E10-plas en hondenschool, de centrumzone en RUP meergezinswoningen... dossiers die nu angstvallig geheim worden gehouden" aldus de partij Groen "we maken ons zorgen over het inspraakproces in onze gemeente".

Schepen Paul de Swaef (N-VA) riposteert met te verklaren dat er wel veel contacten zijn met bewoners om zoveel mogelijk draagkracht te krijgen voor de op stapel staande projecten...

Hoe hij die contacten heeft georganiseerd in de voorbije coronamaanden heeft de schepen er niet bijgezegd.

We hoorden onze schepen ook jammeren dat het project Havenplein al 25 jaar vast zit.
Maar best ook!
Zo'n project verhoogt de verstedelijkingsgraad, verergert de mobiliteitsproblemen en werkt vervreemding in de hand. Toch begrijpelijk dat hier langs alle zijden tegenwerking optreedt.
Op den duur zou men gaan geloven dat ons bestuur zo snel mogelijk de kaap van de 35.000 inwoners wil ronden om aanspraak te kunnen maken op de voorziene gevoelige salarisverhoging voor collegeleden.

Wie 4 uurtjes lang tijd heeft kan altijd de volledige raad HIER volgen.

Wie dan nog een uurtje tijd overheeft kan ook de vervolgzitting van 3 december beluisteren. Het eerste kwartier van die video mag u achterwege laten, dit betreft alleen naamafroeping om de aanwezigheden vast te stellen en vragen of de mails voor de geheime stemmingen zijn aangekomen.

Onze algemeen directeur is ziek en wordt vervangen door Stefaan Coenye.

Eerst aan het woord komt Erik Maes (CD&V): hij meldt geurhinder uitgaande van een asfaltfabriek.

Schepen Walter Brat (N-VA) antwoordt dat de bewuste firma wat de milieuvoorschriften betreft "binnen de lijntjes kleurt". Desalniettemin is er toch een schrijven van het gemeentebestuur vertrokken richting Bestendige Deputatie met de vraag mee te zoeken naar een oplossing voor deze regelmatig opduikende geurhinderproblematiek.

Peter Arnauw (Groen) bevestigt dat er bij zuidwestenwind behoorlijk wat hinder kan optreden.

Dezelfde Erik neemt het op voor doven en slecht horenden die nu met al die mondkapjes niet meer kunnen liplezen.

Volgens Schepen Iefke Hendrickx (N-VA) zijn er ter zake nog geen klachten binnen gekomen bij de gemeentelijke diensten. Toch is er reeds een bestelling van doorschijnende mondmaskers geplaatst om voorbereid te zijn op alle eventualiteiten.

Patrick Molle (Vlaams Belang) toont de raadsleden zo'n doorschijnend masker maar zegt er wel bij dat die kunnen aandampen.

Voorzitter Lieven de Smet (N-VA) sluit af met:"tegen dat iedereen zal gevaccineerd zijn hebben we die mondmaskers niet meer nodig."
Een geluk, Lieven, dat er blijkbaar geen anti-vaxxers zetelen in de raad of je had met die uitspraak wel een nieuwe discussie kunnen uitlokken...

Vervolgens is Sandra Lauryssen (N-VA) aan het woord die een motie indient tegen de federaal geplande effectentaks. Zij noemt het "een beschamend misbruik van de coronacrisis om een rooftocht van de federale regering op de centen van de burger te rechtvaardigen, en dit via de opgebouwde reserves van de lokale overheden en instellingen met een goed financieel beheer. De zoveelste onrechtvaardige transfer van Vlaamse middelen naar bodemloze (Waalse?) putten".
(Gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, en zelfs ziekenhuisgroepen en zorginstellingen zouden inderdaad ook geviseerd worden door deze taks).

De meerderheid + Vlaams Belang scharen zich achter de motie, de linkse oppositie maakt een hoop bezwaren. Er ontspint zich een ellenlange en nogal bitsige discussie, in zoverre dat Dieter Peeters (fractievoorzitter CD&V) zelfs weigert te stemmen en ostentatief zijn plaats verlaat.

Opmerkelijk is de houding van financieschepen Paul Valkeniers: zijn partij VLD lijkt op federaal niveau deze taks wel genegen en toch steunt de schepen deze motie. In zijn toelichting verklaart hij zich "geen voorstander" van deze effectentaks. 'Tegenstander': een te zwaar beladen woord in deze vervelende situatie, schepen?

We voelen ons hier op de redactie niet geroepen om heel die discussie uit de doeken te doen maar verwijzen belangstellenden graag naar dit agendapunt in de video van de gemeente.Het spelen met achtergronden gaat onverminderd voort. Dat daarbij soms storende artefacten optreden schijnt niemand te storen. Wouter is hieronder een deel van zijn haar kwijt en onze algemeen directeur krijgt er een kuifje bij.
Zet je cursor op zijn foto en kijk hoe een deel van
zijn bril en gelaat verdwijnt....
Die 'Spielerei' lijkt me totaal overbodig.
Piet Bouciqué
Wouter Rombouts Indrukwekkende archiefruimteSoms zijn er verrassende resultaten te bekijken:
hier bij Sandra krijg je zowaar de indruk dat ze een dure portretfotograaf heeft ingehuurd om een kunstfoto te realiseren.
Nadeel voor de kijkers is wel dat deze aanminnige gelaatstrekken bij momenten geheel verdwijnen in een zwarte nevel...
Sandra LauryssenDe beste resultaten met de webcam

Maar zeker niet overal kommer en kwel met de webcams. Neem nu Maya: vorige maal slechte beeldkwaliteit en allerslechtste geluidskwaliteit.
Waarschijnlijk kosten gedaan voor nieuwe hardware en thans aan de spits met voorbeeldige beeld- én geluidskwaliteit.

<<< rollover  Ook Erik M. scoort prima met de weergave van klank en beeld.
Voorzitter Lieven (links onder) lijkt zich af te vragen waar dat blauw schijntje op den Olivier (rechts) wel toe dienen mag.

Dit terwijl groen-fractievoorzitter Peter de kleur-keuze van zijn discipel ook al met een sceptisch
oog bekijkt.

Olivier in 't blauw
Voorzitter Lieven de Smet Peter ArnauwDe lege zetel van Dieter Erik Block
Dieter Peeters

Erik (boven) lijkt zich af te vragen of hij ook zijn zitplaats moet verlaten om rechtsgeldig niet aan de stemming te moeten deelnemen.
Of al die speciale toestanden van de nodige richtlijnen zijn voorzien in het onlangs goed-gekeurde 'Reglement van Orde voor de digitale Vergaderingen' lijkt ons twijfelachtig.
Den Dieter (links) lijkt het ook niet meer te weten.