ZITTING 23 JUNI 2020

Opnieuw 'fysieke' gemeenteraad, weliswaar niet in de raadszaal maar in de Kaekelaar teneinde het wegens Covid-19 voorgeschreven (a)sociale afstand houden te kunnen waarmaken.

Covid-19 gemeenteraad

Foto's nemen wordt er niet gemakkelijker op: al de (goed verlichte) raadsleden zitten met de rug naar het publiek, de collegeleden met gelaat naar publiek zitten niet alleen mijlen ver op de achtergrond maar zijn ook nog opgesteld in het half duister.... Onze fotograaf doet zijn best om er toch 'iets' van te maken.


OPZEG OVEREENKOMST MET ECOPOWER NOGMAALS TER DISCUSSIE

De voorgestelde opzegging van de overeenkomst "principieel akkoord voor een recht van opstal" geeft alweer aanleiding tot zware kritiek van de partijen Groen en CD&V.
Met enige zin voor pathetiek verklaart Groen raadslid Peter Arnauw zelfs aan ontslag te denken, te willen stoppen met de politiek...

Peter Arnauw

De meerderheid volhardt stug in het kwade, zo gaat hij verder en somt vervolgens een reeks onheilen op (gaande van hittegolven, overstromingen tot hongersnoden) die ons bedreigen nu we die windturbines niet willen plaatsen.
En dit terwijl volgens Peter de meerderheid van de bevolking die turbines daadwerkelijk geïnstalleerd wil zien en alleen gezaaide angst roet in het eten heeft gestrooid.

Omdat voorgaande argumenten blijkbaar niet genoeg indruk hebben gemaakt waarschuwt Peter tenslotte voor eventueel gigantische schadevergoedingen die de gemeente boven het hoofd hangen bij goedkeuring van deze opzeg.

Volgende querulant is Dieter Peeters (cd&v) die zich aansluit bij het standpunt van Peter Arnauw en o.m. nog maar eens wijst op het feit dat door het afblazen van de windturbines de gemeentekas 3 miljoen euro misloopt.
Dieter is blijkbaar goed op de hoogte van de geplogenheden op provinciaal en regionaal vlak want hij poneert zonder schroom dat de lobbymachine die op provinciaal niveau de windturbines heeft kunnen blokkeren ook op Vlaams niveau haar werk wel zal doen....

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) houdt zich op de vlakte en meldt alleen dat hij zal tegenstemmen omdat zijn juridische dienst heeft gewaarschuwd dat dergelijke opzeg mogelijks voor ellenlange en kostelijke juridische procedures kan zorgen. Daar wil Kurt niet mee verantwoordelijk voor zijn.

Schepen Paul de Swaef (N-VA) reageert met te stellen dat het hier over contractbeheersing gaat en dat het heel normaal is dat een contract wordt opgezegd als dit omschakelt van bepaalde termijn naar onbepaalde termijn. Leverancier Ecopower heeft nu 6 jaar gekregen om iets door te voeren, eeuwig de mogelijkheid bieden om iets te realiseren ziet de schepen niet zitten.

Uiteindelijk worden alle ingediende amendementen verworpen en wordt de opzeg goedgekeurd met ruime meerderheid: 24 JA (N-VA, VB en VLD) tegen 6 NEE (groen, cd&v en sp.a).


BEVOEGDHEIDSDELEGATIES RICHTING COLLEGE

Niet minder dan 3 agendapunten waarin gevraagd wordt bevoegdheden van de gemeenteraad over te hevelen naar het college.
In agendapunt 7 wordt de gemeenteraad opgeroepen om de delegatieregels te bepalen inzake financieel beleid (o.m. het bedrag van € 30.000 dat zonder voorafgaande toestemming van de gemeenteraad kan besteed worden optrekken naar € 139.000....)

Kurt Vermeiren (sp.a) vindt dit een aanzienlijke uitholling van de controlefunctie van deze gemeenteraad.

Dieter Peeters (cd&v) kant zich eveneens tegen de verviervoudiging van de beslissingsbevoegdheid voor dit college. Hij spreekt van verminderde openbaarheid van bestuur.

Maya de Backer (groen) vreest voor zware beslissingen boven de hoofden van de gemeenteraadsleden.

Iets moet ons toch van het hart: van de drie bovengenoemde opposanten was zeker Dieter best op dreef met zijn uitvoerige en goed voorbereide standpunten. Maar wat een arrogantie in de bejegening van zijn collega's!

Die jongen begint serieus buiten zijn schoenen te lopen: hij start zijn betoog met zich botweg te verontschuldigen bij degenen die voor hem zitten (N-VA en V.B. nvdr) omdat het eerste deel van zijn tussenkomst vrij technisch en juridisch zal zijn. "Ik zal jullie waarschuwen wanneer het politieke stuk begint, dan kunt ge terug wakker worden."

En één keer collega's bashen was blijkbaar niet genoeg, want 5 minuten later was het opnieuw bingo: "Tot zover de technische en juridische aspecten, dus als de collega's terug wakker willen worden dan zal ik verder gaan".

Pak vast, waarde collega's.

Financieschepen Paul Valkeniers (VLD) verdedigt het standpunt van het college. Bedoeling is zo efficiënt mogelijk te besturen, daarom deze redelijke voorstellen die het midden houden tussen efficiëntie en transparantie. De schepen wijst erop dat het bedrag van de visumplicht niet wordt opgetrokken en profiteert ervan om nog snel (zonder evenwel namen te noemen) een sneer te geven richting vorige financieel directeur.

Volgende spreker is raadslid Tom van Grieken (Vlaams belang) die verklaart dat zijn fractie deze bevoegdheidsdelegaties niet zal goedkeuren. Ofschoon ook voorstander van efficiëntie betreurt hij dat de raadsleden, toch de oren en ogen van de gemeente, zodoende grip verliezen op het bestuur van onze gemeente.

Bezoekers die de uitvoerige bespreking over deze bevoegdheidsdelegaties willen volgen raden we aan de klankopname van deze gemeenteraad te raadplegen en te starten op 31' 22''. (Ofwel dubbelklikken op 'agendapunt 7' rechts naast of onder de klankopname)


UITGEBREIDE BIJKOMENDE AGENDA

Niet minder dan 15 bijkomende agendapunten werden ingediend door de oppositie.

"Hou het summier" raadt voorzitter Lieven de Smet (N-VA) de indieners aan, wat al direct een bitsige opmerking oplevert van raadslid Kurt Vermeiren (sp.a), die vindt dat de zoveelste aanmaning naar de oppositie toe om kort en bondig te zijn in feite neerkomt op "een aansporing om een beetje onze mond te houden".


- Groen stelt voor de gemeentelijk straathoekwerker effectiever in te zetten, dit naar aanleiding van klachten over het speeltuintje van Bloemendaal (waar peuken en gebroken flessen rondslingeren en geregeld wietdampen hangen). Niet repressief optreden maar sensibiliserend via de straathoekwerker die een vertrouwensband moet trachten te creëren met de hangjongeren....

- Om water te besparen in droogteperiodes stelt Groen voor sportvelden alleen 's nachts te besproeien.

- In een volgend agendapunt kant Groen zich tegen de plannen van ISVAG om een grotere verbrandingsoven te bouwen in Wilrijk. Creëert overcapaciteit en is niet ontsloten voor transport over water. Een alternatieve installatie in de haven zou tot 20 € per ton goedkoper uitvallen (volgens een VITO-rapport), wat voor Schoten een flinke besparing zou betekenen.

- Tenslotte vraagt Groen aan de Schotenaren om de 10 €-bon weg te schenken aan mensen die het moeilijk hebben. Kan volgens Maya de Backer best via "Appel & Ei".


- Vlaams Belang bij monde van Peter Vanaken protesteert tegen de toekenning van een bouwvergunning aan Dovy-keukens die bewoners van de Jan van Puyenbroecklaan opzadelt met negatieve effecten voor hun percelen.

- De problemen rond de hondenloopzone in de E. Blangenoisstraat worden nogmaals door hetzelfde VB-raadslid aangekaart.

- Onze straatverlichting werd verkocht aan FLUVIUS. Peter Vanaken wenst te vernemen of dit een sale-and-lease-back operatie was en hoe de huurvoorwaarden eruit zien. Wie draagt verantwoordelijkheid voor het onderhoud en zijn er financiële gevolgen te verwachten voor de Schotense gezinnen?

- Piet Bouciqué vraagt vervolgens hoever het staat met de taalwerkgroep die vorig jaar door de schepen van cultuur werd aangekondigd.

- Eveneens Piet vraagt de gemeente om in verband met de toenemende droogte maatregelen uit te werken om het opgepompte grondwater van bouwwerven niet verloren te laten gaan in de riolering.

- Dezelfde spreker vraagt nadere uitleg over het afsluiten van de Paalstraat voor autoverkeer. Wat zijn de plannen op lange termijn voor de heraanleg van onze winkelstraat?

- Nogmaals Piet: hij wenst een voorstel van raadsbesluit in te dienen dat praktijktesten (een middel dat met uitlokking een vermoeden van discriminatie op de huurmarkt moet aantonen) afwijst.

Mits enkele aanpassingen verklaart de meerderheid zich bereid dit voorstel te steunen.

Uiteraard niet naar de zin van de linkse oppositie die echter niet zoals in de parlementen de grote trom roert.... ze begrijpen blijkbaar zeer goed dat met hun opgelegde praktijktesten (een praktijk van uitlokking die zelfs niet mag gebruikt worden om criminelen te betrappen!) geen electoraal voordeel te behalen valt hier in Schoten.


De beurt aan socialist Kurt Vermeiren met 3 toegevoegde agendapunten.

- Wat met de bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaamse Noodfonds?
Vraag blijkt al behandeld tijdens de reguliere zitting.

- Hoe gaat onze gemeente om met het opflakkerende protest tegen racisme en discriminatie naar aanleiding van de dood van George Floyd?
Kurt dringt aan op een sterker gemeentelijk antidiscriminatiebeleid en de realisatie van een inclusievere samenleving.
Bovendien wenst hij te vernemen bij welke instanties in onze gemeente burgers terecht kunnen om aangifte te doen van eventuele discriminatie of vermoeden van discriminatie...

Op weg naar de STASI-verklikkingspraktijk, Kurt?

- Kurt wenst de gemeente Schoten te dekoloniseren en vraagt of onze gemeente reeds de oefening heeft gemaakt of er in ons straatbeeld of gemeentelijke gebouwen geen verwijzingen zijn naar een dubieus verleden.... gedacht wordt in het bijzonder aan de kwalijke rol van België en Leopold II in Congo.


Als laatste punt van de toegevoegde agenda komt cd&v-raadslid Dieter Peeters aan het woord.

- Dieter wenst gegevens op te vragen over de weerslag van de Coronapandemie op het voltrekken van huwelijken in onze gemeente.


Tot hier een uiterst beknopte weergave van de onderwerpen uit de toegevoegde agenda. Wie echt meer wil weten en de soms uitvoerige discussies en antwoorden wil volgen raden we aan de klankopname van deze zitting te beluisteren.

Voor nog enkele kiekjes van deze uitzonderlijke zitting kunt u hieronder terecht.


keurig afstand houden

peinzende voorzitter Lieven de Smet

schepen Wouter Rombouts

voorzitter en algemeen directeur

burgemeester met mondkapje

Nogmaals Lieven de Smet

Bode in gesprek met Korpschef

Maarten De Veuster

Schepen Iefke Hendrickx bij Dieter Peeters

Opzoekingswerk tijdens opschorting van de zitting

Tom van Grieken tijdens kortstondige schorsing van de zitting

Kurt Vermeiren tijdens schorsing zitting

Maya en Véronique

Charlotte Klima

Algemeen directeur Rony Lejaeghere

Lieven de Smet

Iefke Hendrickx

Kris Oversteyns

Veronique d'Exelle

Paul de Swaef

Burgemeester Maarten de Veuster


Een beknopt overzicht van enkele agendapunten is in onderstaande video te raadplegen: