ZITTING 28 MAART 2019

Alweer een zitting die uitloopt tot een stuk na middernacht. Zitting geheven om 1u 10' vrijdagochtend!
Uw burgemeester kan alleen met zijn linker arm werken, zijn rechter zit in de plaaster na een skiongeval.

Bijzonder storend voor een aandachtig publiek wordt dat over en weer geloop om koffie of cola te gaan halen. Het zou niet slecht zijn nog eens te herhalen dat tijdens de zitting alleen water wordt gedronken en liefst geen SPA maar kraantjeswater. Tijdens de zitting van juni 2009 is dit ooit warm aanbevolen aan de toenmalige raad (PIDPA-campagne 'DrinkWater'). Het experiment was geen lang leven beschoren....

Maarten de Veuster alles met linker hand

Walter Brat

Paul de Swaef

Kurt Vermeiren

Lieven de Smet

Lieven de Smet en algemeen directeur

Kathelijne Peeters

Veronique d' Exelles, Paul de Swaef en Charlotte Klima

Dieter Peeters

Maarten de Veuster


POLITIEZONE SCHOTEN VERLOST VAN VOORLOPIGE TWAALFDEN

Uiteindelijk is het dus gelukt: de politiebegroting van het dienstjaar 2019 is vastgesteld geraakt.

Exit de maandelijkse stemming van voorlopige twaalfden.


ONENIGHEID ROND AANPAK FOUTE STEMUITSLAG

Zoals we in ons verslag van vorige maand reeds hadden vermeld is er een telfout gebeurd na de geheime stemming ter aanduiding van een kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van IGEAN-dienstverlening.
Erik Block (cd&v) werd toen aangeduid als jongste van de twee ex aequo kandidaten met de meeste stemmen. Na hertelling blijkt echter dat Piet Bouciqué (Vlaams Belang) de meeste stemmen achter zijn naam heeft gekregen.

Ons bestuur stelt voor een nieuwe geheime stemronde te houden. Dit stuit echter op protest van de VB-fractie die dit louter tijdverlies noemt. De telfout is erkend, de uitslag is nu duidelijk: wat staat de aanduiding van de verkozen kandidaat nog in de weg?

Zo simpel zien sommige raadsleden dit probleem niet. Zij blijven aandringen op een nieuwe geheime stemming in de hoop van nu toch nog een poco-raadslid als bestuurslid binnen te halen en in het andere geval nogmaals stevig te kunnen uithalen naar de N-VA wegens schending van het 'cordon sanitaire'....

Dit agendapunt wordt verdaagd om ons bestuur de gelegenheid te bieden even uit te zoeken of er richtlijnen bestaan die voorschrijven hoe een dergelijke probleemstelling dient opgelost.


ASTRID VERHUIST

Nu was het gelukt die derde windturbine, die in het natuurreservaat gepland was, te schrappen of daar komt de gemeente alweer met een nieuwe bedreiging: een A.S.T.R.I.D.-pyloon pal op de grens van het reservaat....
De bestaande pyloon vóór 'Den Breker' (zie foto hieronder) zou danig in de weg staan voor de grootse projecten die publieke en private partner aldaar op het oog hebben. Starten met een blanke lei is altijd gemakkelijker voor verkavelaars... dus tabula rasa en uitkijken naar een nieuwe standplaats. Lap, want die is alweer erg hinderlijk voor het laatste Schotense snippertje natuurlijk groen langs het Albertkanaal. Natuur opofferen is nog altijd de weg met de minste weerstand.

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) opperde wel enkele bezwaren maar werd galant afgescheept met de mededeling dat we in geen geval kunnen tornen aan het goed functioneren van een adequaat communicatienet voor politie en hulpdiensten.
Ook de huurprijs die de gemeente zal ontvangen voor het verhuren van de grond is volgens de burgemeester zeker niet te laag. (Voor de diensten die ASTRID aan de gemeente levert betalen we wel het volle pond en hun communicatietoestellen die we dienen aan te kopen zijn ook niet van de goedkoopste, om dan nog te zwijgen over de huur die we daar jaarlijks voor moeten neertellen. Waarom mag daar geen redelijke huurprijs tegenover staan voor de grond die de gemeente ter beschikking stelt?)

Gekke situatie: we zitten nu met een door de raad goedgekeurde huurovereenkomst voor een grond waarop nog een zendmast moet gebouwd worden!
Waarvoor ASTRID zelfs nog de omgevingsvergunning moet indienen en de gemeente Wijnegem nog een negatief advies kan afleveren.... is zoiets als de wagen voor de paarden spannen. Best mogelijk dat vanwege de voor natuur en landschap problematische inplantingsplaats daar nooit een zendmast komt.

Pikant detail: voor Wijtschot werd beslist dat er geen GSM-pylonen mochten geïnstalleerd worden maar dat die zendapparatuur aan de pylonen van de windturbines moest bevestigd worden. Een vodje papier? Of staat het ondertussen reeds vast dat die molenwiekende en subsidieslurpende ondingen er niet komen op Wijtschot?

We hoeven het misschien niet zo dikwijls te beklemtonen: maar ook nu weer wordt deze nieuwe bedreiging voor het natuurreservaat door Groen gewoon mee goedgekeurd.

Te slopen ASTRIDpyloon


CD&V WIL SPREEKRECHTBEOEFENAARS MET RACISTISCHE OPMERKINGEN DE MOND SNOEREN

Perfect acceptabel zulk een voorstel om op te nemen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, ware het niet dat deze Vlaamse Christendemokraten wel een zeer ruime interpretatie geven aan het woord 'racisme'. Zo mochten we als spreekrechtbeoefenaars al ervaren dat waarschuwen voor een oprukkende, agressieve vrouw- en dieronvriendelijke godsdienst door deze christelijke partij als laakbaar racisme wordt bestempeld... uiteraard onmiddellijk bijgetreden door Groen en de socialisten.

Ook beledigingen aan het adres van raadsleden, opmerkingen over seksuele geaardheid, ras, kleur en gender zouden volgens CD&V-raadslid Erik Block moeten volstaan om die spreker onmiddellijk het zwijgen op te leggen. Politiek correcte censuur van het zuiverste water en verdere beknotting van het spreekrecht voor het publiek. Wedden dat onze tsjeven dan klaar staan om iedere vorm van kritiek of stekelige opmerking op te blazen tot belediging?

Tom van Grieken (Vlaams Belang) vond dat fel overdreven en van de weeromstuit stelde hij voor ook maar meteen het dragen van religieuze symbolen mee op te nemen in het huishoudelijk reglement. Geen hoofddoeken dus in de raad, "gezien de demografische evolutie in Schoten niet ondenkbaar" aldus Tom.

Het CD&V-voorstel noch het VB-voorstel behaalde een meerderheid van de stemmen.


VOETBAL DE ZEURT: KUNSTGRAS OF NATUURGRAS ?

Voor een slordige € 400.000 wil ons bestuur kunstgras leggen op het voetbalveld waar Simikos haar wedstrijden pleegt af te werken.

Raadslid Peter Vanaken (Vlaams Belang) maakt enkele interessante opmerkingen bij dit plan.

Vooreerst wijst Peter op de samenstelling van een kunstmatige grasmat: chemische monofilamenten met regelmatig de nodige instrooi van rubbergranulaat (meestal afkomstig van vermalen autobanden).
Aangezien via het hemelwater toxische stoffen kunnen uitspoelen bestaat er een reële kans op bodem- en waterverontreiniging. Wat dan weer aanleiding kan geven tot dure waterzuivering.

Bij valpartijen kunnen de ingestrooide korrels brandwonden veroorzaken. Bij kwetsuren zouden ook toxische stoffen in de bloedbaan kunnen komen.

Peter heeft blijkbaar flink wat gegevens verzameld en vermeldt ook de Europese richtlijn 76/769/EEG en DIN norm 18035-7 die wijzen op het milieuvervuilend karakter van kunstgras met instrooi.

De gemiddelde levensduur van een kunstgrasveld bedraagt 15 jaar. Op dat moment moet die immens grote hoeveelheid chemische troep, die ons handen vol geld heeft gekost, opgeruimd worden.

Opnieuw diep in de buidel tasten dus, want in de toekomst zou de afvoer van deze chemische en toxische stoffen wel eens kunnen zorgen voor een flinke financiële kater.

Peter sluit zijn betoog af met de mededeling dat het Vlaams Belang sport in Schoten wenst te promoten en hoopt dat de voetbalploegen op de Zeurt nog veel plezier mogen beleven op een prachtige "natuurlijke groene grasmat".

Schepen van sport Paul de Swaef (N-VA) reageert erg lauwtjes op deze voorbeeldige tussenkomst wat bij Tom van Grieken (Vlaams Belang) de opmerking ontlokt dat het betreurenswaardig is dat de bevoegde schepen de milieu- en gezondheidsrisico's niet onder ogen wil zien.


PIRAMIDES COGELSPARK: ERIK BLOCK (cd&v) AAN DE KLAAGMUUR

De piramides in Cogelspark

Na een ellenlange opsomming van de kwaliteiten van ontwerper Wirtz, zijn talloze binnen- en buitenlandse realisaties en zijn vele exclusieve medailles en prijzen start Erik Block (cd&v) met een reeks beschuldigingen aan het adres van het huidige college.

Dit college zou zo maar het hart wegrukken uit het park door de piramides af te breken.

Inderdaad werd onlangs één der piramides uit veiligheidsoverwegingen gesloopt.

"Ik weet dat landschap en groen niet altijd op de bovenste plank liggen binnen het College, en evenmin kunstenaars en ontwerpers die de Schotense grenzen overstijgen" zo vervolgt Erik. Van die plotse bezorgdheid hebben we tijdens vorige legislatuur echt niet veel opgemerkt toen Erik met een andere cd&v-schepen samen de bevoegdheid hadden op gebied van ruimtelijke ordening en patrimonium. Landschap en groen was toen duidelijk het mindere broertje van verkavelings- en bouwwoede....

Als minnaar van één van de belangrijkste monumenten van onze gemeente, had de verantwoordelijke schepen er onder meer kunnen voor zorgen dat die belabberd uitziende afvalbakjes minstens enkele jaren geleden al waren verwijderd en vervangen door een type dat recht doet aan een vermaard park ontworpen door de wereldberoemde tuinarchitect Jacques Wirtz.

Amusant detail dat boven water kwam tijdens de uitgebreide discussie: zowel burgemeester De Veuster (N-VA) als Groen raadslid Peter Arnauw bekenden ootmoedig dat ze als kleine pagadders wat graag op de piramides hebben gespeeld en zo misschien hun steentje hebben bijgedragen aan het uiteindelijke verval.

Als gemeente zullen we dus moeten zorgen dat onze jeugd een avontuurlijke speelomgeving behoudt en tevens het park de uitstraling bewaart die onze vermaarde Schotense tuinarchitect er heeft ingelegd.


Hieronder een video met enkele reacties van de burgemeester op interpellaties van de oppositie: