ZITTING 27 SEPTEMBER 2018

Angela Merkel?

Neen, niet Angela Merkel op de foto maar Ann Pycke (CD&V) als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter zelf - uitbollend politicus Gerald Adriaensen (CD&V) - is verontschuldigd.


Ons bestuur wenst duidelijk geen potten te breken zo dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Bijna alle agendapunten worden zonder veel commentaar eenparig goedgekeurd.... Op een bepaald moment viel de mondelinge stemming zelfs stil en moest voorzitster Pycke de raadsleden aanmanen om bij de zaak te blijven! "Hallo, L., we zijn met de stemming bezig!"
Het gaat over de aanpassing van de onthaalruimte in het politiekantoor - voorziene budget: € 40.000 alles inbegrepen. Aankoop dienstpistolen voor onze politie, een evacuatietraphal voor GAMWD, RUP herziening Hofstraat - verzoek nietigverklaring, AGBS, aanvulling collecties Braembib, administratieve takeling van voertuigen, uitbreiding urnenveld - raming € 128.649,62.

Groen en sp.a trachten via de toegevoegde agenda wat animo te brengen in de zitting, maar alles beperkt zich tot uitgesponnen discussies, ook hier worden er geen potten gebroken.

Zo vestigt Groen de aandacht op de onveilige situatie voor fietsers aan het kruispunt Constant Neutjensstraat - Vordensteinstraat.
Aangedrongen wordt op een veilige oversteekplaats aan de ingang van de speelpleinen op de Horstebaan.
Tevens vindt Groen dat het veel te lang duurt alvorens verwijderde bomen vervangen worden, bij voorbeeld in de Leo van Hullebuschstraat en de Venstraat.

Gemeenteraadslid Kurt Vermeiren (sp.a) van zijn kant meent sociale onrust te bespeuren binnen het politiekorps en verwijt het gemeentebestuur een mogelijk gebrek aan engagement om deel te nemen aan het sociaal overleg.
De aantijging van dat "mogelijk gebrek aan engagement" wordt ten stelligste weerlegd door burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) en voor de "sociale onrust" wordt verwezen naar de aanwezige korpschef die uitleg zal verstrekken aan de raadsleden in de geheime zitting.

Beluister het antwoord van de burgemeester:


In de VARIA wordt meegedeeld dat de jaarlijkse VLOTTENTOCHT is afgelast omdat het water 0,6°C te koud is.

Geen Franse vlaggen dus in top van de vlotten.

Waar halen de organisatoren dat dwaze idee om een speelse vlottentocht
te linken aan een professioneel voetbalkampioenschap?

Franse vlag in top!

SCHAARSTE OP ELEKTRICITEITSNET VERWACHT

Ingevolge de alarmerende berichten over een mogelijk tekort aan elektriciteit verzoekt raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) ons bestuur om tijdig te starten met een intensieve communicatie richting de Schotenaar zodat deze tijdig weet of zijn straat kan getroffen worden door een eventueel afschakelplan.

Burgemeester De Veuster (N-VA) verzekert de interpellant dat er zeker zal gecommuniceerd worden zodra een mogelijk nieuw afschakelplan op punt staat.


"SCHABOUWELIJK" GEMEENTELIJK INTRANET

Volgens Kurt Vermeiren (sp.a) loopt de invulling van het intranet serieuze achterstand op. "Schabouwelijk" noemt het raadslid de toestand. Belangstellende raadsleden blijven op hun honger, ze kunnen via intranet niet op de hoogte blijven van wat er in recente adviesraden en commissies allemaal bedisseld werd.....

Het bestuur belooft beterschap.

Onze bedenking: 11 jaar geleden werd het intranet reeds opgestart in onze gemeente....
Nog steeds 'kinderziektes'?