ZITTING 29 MAART 2018

Ditmaal niet minder dan 30 agendapunten plus nog 5 door de partij Groen toegevoegde punten... Schril contrast met vorige maand.
Als u dan weet dat de linkse oppositie vandaag niet karig omspringt met vragen en opmerkingen zult u begrijpen dat de zitting 'iets' langer uitloopt dan vorige maal.

Toenadering?

Toenadering tussen CD&V en N-VA? Opgelet: foto's kunnen soms bedriegen.....VLOTTER ADVERTEREN OP FACEBOOK

En aangezien Mark Zuckerberg boter bij de vis eist, wordt voorgesteld een provisierekening te openen die door een personeelslid van de communicatiedienst zou beheerd worden. Zo zou dan korter op de bal kunnen gespeeld worden doordat onmiddellijk kan betaald worden voor de advertenties.

Uiteraard gesneden koek voor een socialist en Kurt Vermeiren herinnert dan ook aan de huidige heisa rond het oneigenlijk verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van Facebookgebruikers.
Tevens vermoedt hij dat de meerderheidspartijen wel eens in de verleiding zouden kunnen komen om - nu net voor de verkiezingen - met deze betaalde advertenties hun eigen verwezenlijkingen en die van hun schepenen nog eens extra in de verf te zetten.....

Het rode raadslid vindt het normaal dat ter zake eerst binnen de raadscommissie VIRI duidelijke afspraken worden gemaakt : uitstel dus van de goedkeuring. Groen onderschrijft dit standpunt.
De meerderheidspartijen zien geen heil in uitstel en keuren de installatie van de provisierekening goed zijnde een jaarlijks advertentiebudget van 2.500 euro.

Eerlijk gezegd: hier bij belhamel zijn we ook niet erg gelukkig met het feit dat onze belastingeuro's worden aangewend om die Amerikaanse mediagigant verder vet te mesten....


MONIK OP DE BARRICADES

In onderstaande video horen we Monik van den Bogaert (sp.a) die bij momenten weer niet te stuiten was.


KUNSTGRASVELD VOOR KORFBAL DE ZEURT

Ter gelegenheid van de behandeling van dit agendapunt geeft Schepen Luc van Gastel (CD&V) een behoorlijk interessante uiteenzetting over de aanpak van zulke dossiers door het gemeentebestuur.
Hij geeft toelichting bij de financiering en de gebruiksmodaliteiten.

We laten het Luc zelf uitleggen in onderstaande video:


Terloops melden we ook dat voor de sportveldverlichting van korfbal De Zeurt een bedrag van € 70.000 werd uitgetrokken.


Bij de definitieve vaststelling RUP herziening Hofstraat laat schepen Erik Block (CD&V) nog eens verstaan dat aldaar wegens plaatsgebrek de realisatie van een groene corridor niet haalbaar is....
Niet verwonderlijk met een schepen die graag alles vol met 'blockendozen' zet !


Zuster Alberta

De straatnaam voor het pad dat de parking van het OCMW verbindt met de Hendrik Consciencestraat wordt definitief vastgesteld:

- ZUSTER ALBERTAPAD -

 

Voor meer foto's en video's met deze legendarische zuster.


HEIKEL PUNT: FINANCIEEL DIRECTEUR GEZOCHT

Echt een delicaat onderwerp, waar we niet genoeg (mogen!) over weten, we gaan er onze vingers dus niet aan verbranden.
Na een uitgebreide tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren (sp.a), een tussenkomst bol van verwijten aan het adres van collegeleden, hebben we wel de indruk gekregen dat ons college, handig gebruik makend van het nieuwe decreet 'Lokaal Bestuur', nu toch een middel heeft gevonden om de gemeenteontvanger op een zijspoor te zetten.... Wat deze brave man verweten wordt kunnen we u helaas niet meedelen, dit wordt alleen in besloten zitting behandeld.

Het is trouwens niet de eerste maal dat men onze gemeenteontvanger probeert 'kalt zu stellen', in een vorige legislatuur heeft een zekere Harrie Hendrickx (berucht vanwege zijn hoge opcentiemen OV) daar zijn bieterkes ook al eens op stuk gebeten.

Kurt heeft het in zijn betoog o.a. over woordbreuk vanwege de burgemeester en zijn schepen van financiën: die zouden beloofd hebben na een eerste "constructieve gedachtenwisseling" deze agendapunten niet te zullen agenderen zonder eerst nogmaals de fractievoorzitters in te lichten: is niet gebeurd.
En het blijft niet bij verwijten: Kurt dreigt er ook mee, indien niet wordt afgestapt van deze aanpak, een eventuele beslissing van de gemeenteraad zo mogelijk te laten vernietigen door de voogdijoverheden.

Onze bevlogen socialist maakt wel een kapitale fout door in zijn betoog "de Hutsen en Valkeniersen van deze wereld" in een kwalijk daglicht te plaatsen. Kom-kom, Kurt, de tijden van 'den boas is ne smeirlap' liggen nu al een tijdje achter ons. Het is niet fair deze bazen zo maar te betichten van het onrespectvol omgaan met hun kostbaarste kapitaal namelijk hun werknemers. Graag concrete bewijzen!
Je goed onderbouwde uiteenzetting krijgt door deze ongepaste uitschuiver een flinke knauw.

De partij Groen wenst zich nu niet uit te spreken en zal zich bij de stemming onthouden. De beslissing dient na de installatie van de nieuwe bestuursformatie te worden genomen, aldus Eric de Swaef.

Hieronder in de video enkele fragmenten uit de tussenkomsten van de linkse oppositie:


GROEN IN VERKIEZINGSMODUS

Niet minder dan 5 bijkomende punten werden door Groen aan de agenda toegevoegd.

- Voor wanneer deftige fietsaansluitngen aan de Alfons Verdijckstraat?

- Schildering van een aantal zebrapaden ziet er belabberd uit. Wanneer wordt werk gemaakt van een goede zichtbaarheid voor deze oversteekplaatsen?

- De Groene jongens willen de parkeervakken waarop niet meer mag geparkeerd worden in de Paalstraat gewoon zien verwijderd worden.

- Hoever staat het met de statiegeldalliantie?

-Snelheidsbeleid zonder handhaving heeft geen zin en daarom had Groen eens graag cijfers gekregen over het flitsgedrag in onze gemeente (met bijzondere interesse voor de zones 30).
Hoe vaak controles, hoeveel overtreders en hoeveel bekeuringen?

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) maakte er zich niet vanaf met enkele algemeenheden maar diste onze Groene jongens een hele reeks cijfers uit het politiearchief op en beloofde nog verder cijfermateriaal schriftelijk te bezorgen...

In onderstaande video hoort u een deel van het antwoord: