ZITTING 21 DECEMBER 2017

Start Schotense gemeenteraad

Voorzitter en Kurt Vermeiren

Na heel wat gepalaver en met enige vertraging start de raad. Een tiental verkozenen ontbreken.
Ook vandaag, net als vorige maand, kregen de raadsleden toelichting juist vóór de zitting.... Hoogst eigenaardig dat dit steeds besloten vergaderingen zijn, het publiek mag blijkbaar niet te veel weten. 
    
Bij de start  wordt medegedeeld dat het Vlaams Belang de zitting zal 'livestreamen'. Wat al direct aanleiding geeft tot reactie uit de linkse hoek: "moeten wij geen toelating geven?" De voorzitter verklaart dat foto- of videoregistratie niet kan verhinderd worden aangezien het hier om een openbare vergadering gaat met publieke figuren. Valt onder de openbaarheid van bestuur.
Tevens de melding dat er een fotograaf in opdracht van het gemeentebstuur zal rondlopen in de zaal.

Livestreamen van gemeenteraad door VB

Vlaams Belang heeft in de publieke tribune een ruim bekabelde mini opnamestudio geïnstalleerd om de gehele raadszitting te 'livestreamen'.

Geïnteresseerden met een Facebookaccount kunnen ook nu nog het resultaat HIER bekijken.


Fotograaf Wim Daneels maakt in opdracht van het gemeentebestuur opnamen van onze schepenen en raadsleden tijdens deze decemberzitting.

Veel succes, collega, want dat is geen makkie in deze raadszaal met die scherpe spots in combinatie met spaarlampen van een andere kleurtemperatuur...

Wim Daneels fotografeert Schotense gemeenteraad

Vermelden we nog dat Monik van den Bogaert (sp.a) jarig is en dat zij haar collega's met een kleine versnapering heeft verrast.

Monik v/d Bogaert jarig

Het vlijtigste bieke onder de raadsleden verjaart:

Ofschoon we als publiek niet mee konden genieten van de traktatie, desalniettemin onze oprechte gelukwensen, Monik!

Hop naar de 50 jaar raadslid, we duimen mee!


Eerst het spreekrecht van onze belhamel Albert Leenaerts:                                                                              

Punt 27: AANPASSING REGLEMENT FIETSVERGOEDING.

Geachte raadsleden, “Samen” Beter voor Schoten. Subliem, dat  Antwerpse “Samen”,
Junts in het Catalaans.
Mag ik naar aanleiding van dit reglement toch even pleiten voor een betere taalbeheersing?

Ik krijg zo stilaan de indruk dat onze Nederlandse taal hier tegenwoordig nogal stiefmoederlijk wordt behandeld. Tijd dus om eens een Joos Florquin ten gemeentehuize uit te nodigen.
Ik gruwel van fouten tegen de genitiefs-S, tegen het geslacht, tegen verkeerde meervoudsvormen,
tegen Engelse zinswendingen, tegen het ongepast weglaten van lidwoorden enzomeer.

Lees er deze dagorde maar eens grondig op na, ik ga dit hier nu niet doen anders overschrijd ik zeker mijn spreektijd.
Eén doordenkertje maar uit dit punt op de dagorde, alinea 4 :
- bijkomende maatregelen om het fietsen naar het werk te stimuleren om zowel de gezondheid van de medewerkers als de CO2-uitstoot te verminderen:
Lees ik dit goed: willen jullie het stimuleren om de gezondheid der medewerkers te verminderen?
Ik hoop dat ge slim genoeg zult zijn om dit, zoals het er staat, niet goed te keuren.

En dan komen we bij de Speedpedelec, hoe verzinnen ze het : Speedpedelec voor Snelfiets.
Vooraf even vermelden dat de wetgeving daaromtrent  is afgerond en dat de vergoeding voor  deze snelfiets met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 kan worden uitgekeerd. 
Vermits gijlieden die berekening nog niet hebt gemaakt wordt dit dus een financiële sprong in het duister.

Laat ons trouwens hopen dat er tijdig voldoende gascentrales worden gebouwd, of dat de Duitsers nog wat meer bruinkool willen opstoken anders zouden die snelfietsen wel eens heel traag kunnen gaan rijden als ze zonder elektriciteit vallen door de kernuitstap.
Over de weggemoffelde verdubbeling van de elektriciteitsprijs zullen we het later hebben.

Nu iets over de naam : wij dachten dat we de tijd van de Vélocipède , de vélo of v’lo, ver achter
ons hadden gelaten, die tijd van de guidon, de fourche, de jante, de freins, de vitessen, de porpegas,
de shoepappe, den braké… allemaal vervangen door mooie Nederlandse woorden, én kijk, diezelfde boerkes beginnen nu hoog op te geven met hun Engelse termen. Arm, arm Vlaanderen, knechten blijven knechten, geen kruid tegen gewassen.

belhamel Albert Leenaerts

Nog een kleine bedenking, een toemaatje : welke fietspaden zijn er al geschikt om tegen 45 Km per uur overheen te snorren? Moeten we dit aanmoedigen? Wat denkt onze politie daarover?

Beste raadsleden ik moet dringend naar een vergadering  in ’t stad en vermits ik niet over een snelfiets beschik… kan ik helaas niet wachten op uw doorwrocht antwoord, maar op dat vlak maak ik mij al jaren geen illusies meer, zoals tijdens vorige zitting nog maar eens werd bevestigd.

Het blijft hier vechten tegen windmolens.

Toch bedankt voor uw luisterbereidheid, om een draagvlak te creëren, weet U wel.


Hieronder een kort video-overzichtje van de raadszitting:NIKS GEMIST ?

Toch wel, onze onvolprezen raadsvoorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) is er voor de zoveelste maal in geslaagd de tweede verslagronde van de intercommunales te 'vergeten'.

Niks te vroeg dat deze gepatenteerde tsjeef en tevens onverbeterlijk warhoofd binnen een jaar de politieke arena verlaat....


SCHOTEN VEILIG, WELVAREND EN VOORAL VLAAMS

Vlaams Belang geeft bij monde van Ghislaine Peleman uitvoerige commentaar op Meerjarenplan en Budget.
Onze bezoekers hebben in bovenstaande video daarvan een stukje kunnen beluisteren.

Wat ons echter het meest interesseert is het slot van Ghislaines betoog: na een oproep om jonge, werkende gezinnen die wegtrekken uit Antwerpen met open armen te ontvangen, wel te verstaan zonder het groen en residentieel karakter van onze gemeente aan te tasten en zonder mastodontbouw, besluit het V.B.-raadslid met deze woorden:

<< Aanzienlijk erg zou anderzijds zijn dat ook een steeds groter deel van de bevolking dat in Antwerpen voor problemen zorgt zou gaan uitzwermen... Ook naar Schoten.

Het is niet uitgesloten dat dit het probleem van de toekomst vormt. Wie Schoten bestuurt zal dus zeker moeten zorgen dat dit een veilige, welvarende en vooral Vlaamse gemeente blijft. >>

Mooi zo, het is duidelijk dat VB-Schoten na de komst van Tom van Grieken (eindelijk!) wat meer haar op de tanden krijgt.


GROEN TEGEN BELASTINGVERLAGING

Nieuw is dat niet want onze Groene jongens willen onze lieve centen liefst zoveel mogelijk in ontwikkelingssamenwerking steken om de arme landen te helpen. Een nobel doel op zich, maar die groene wereldverbeteraars zouden toch best met beide voeten op de grond blijven en het volgende eens onder ogen nemen:

- Rond de millenniumwende hadden we hier in Schoten een beruchte CD&V-schepen van financiën (later ook burgemeester) die met medeplichtigheid van VLD de Schotenaren een zeer zware belastingpil heeft doen slikken (via dramatische verhogingen der opcentiemen O.V. vanaf 2003), pil die nu nog altijd, ondanks een ondertussen lichtjes afgezwakte dosis, zwaar op de maag blijft liggen. Terugkeer naar een iets lagere aanslag zou echt geen luxe zijn!

- Verder moet het Groen toch ook bekend zijn dat we in ons landje al voor miljarden belastinggeld besteden aan de opvang van een legertje migranten en asielzoekers uit probleemlanden. Het geld groeit echt niet op onze rug, beste vrienden, ergens moet er een grens zijn aan onze vrijgevigheid ten gunste van zogenaamde arme sukkelaars en oorlogsvluchtelingen, bijna allemaal vitale jonge mannen die er onderuit muizen, vrouw en kinderen in de steek latend... en dan meestal nog het lef hebben in onze gul schenkende hand te spuwen!

- En dan jullie voorliefde om zo veel mogelijk van onze belastingscenten naar NGO's door te sluizen.... Weten jullie nog altijd niet dat er onderweg behoorlijk wat aan de vingers blijft plakken vanwege vorstelijk betaalde CEO's mitsgaders nog wat bestuurders en een legertje linkselende 'medewerkers' wier eerste bekommernis het is om onze eigen bevolking via allerlei dure informatiecampagnes een stevig schuldgevoel op te lepelen? (In o.m. november 2009 hebben belhamel en zijn akoliet dit onderwerp al eens uit de doeken gedaan)

- Wat onze groenen ook nog altijd niet snappen: als er dan toch iets van onze steun terecht komt in de arme ontwikkelingslanden (gelukkig gebeurt dit ook wel eens) dat de plaatselijke (dikwijls corrupte) potentaten er als de kippen bij zijn om hun deel in te pikken en als dat niet lukt het uitgespaarde geld dat ze anders zelf voor medische hulp, scholenbouw of sociale voorzieningen hadden moeten reserveren prompt besteden aan de aanschaf van wapentuig....

Ga wandelen met jullie groene, volksvreemde standpunten inzake belastingen, de Schotenaar is het zat zich nog verder blauw te betalen aan te hoge lasten.


724,18 : MAGISCH GETAL ?

Vergeet het. Een getal dat voor heel wat verwarring en onzekerheid zal zorgen.

Ingevolge de gewijzigde financiering van de provincies worden de provinciale opcentiemen Onroerende Voorheffing (OV) gedeeltelijk opgenomen in de Vlaamse basisheffing. Zo stijgt vanaf het aanslagjaar 2018 deze basisheffing van 2,5 % naar 3,97 % (= verhoging met factor 1,588).

Aangezien de gemeentelijke opcentiemen berekend worden op deze Vlaamse basisheffing zullen de gemeentelijke opcentiemen (sedert december 2016 vastgesteld op 1.150) gedeeld moeten worden door 1,588 om de opbrengsten uit OV voor de gemeente constant te houden... wat ons het magische getal 724,18 oplevert.

Eerlijk gezegd hier bij belhamel hadden we gehoopt het aantal te vestigen opcentiemen OV nu te zien dalen naar 600 of zelfs nog iets lager "om zo snel mogelijk terug te keren naar een redelijke aanslagvoet die de vergelijking met buurgemeenten kan doorstaan...." = belofte die onze VLD en CD&V mandatarissen ondertussen blijkbaar 'vergeten' zijn!
En "de financiële ruimte is er in ieder geval voor beschikbaar" horen we onze financieschepen zelfs verklaren in de video hierboven, maar hij denkt "dat het niet kies zou zijn om daar nu aan de vooravond van een verkiezingsjaar nu snel nog een bijkomende(!) belastingverlaging door te voeren."

Nou, in december 2005, ook aan de vooravond van een verkiezingsjaar moet ons college dan wel iets minder kies geweest zijn: toen werd wel degelijk iets afgepitst van de schandalig hoge aanslagvoet van 1.400.

Tenslotte een gemiste kans dus om de zware belastingdruk op de Schotenaar wat te verlichten en ondertussen zitten we nu met dat laag ogende getal 724,18 dat vergelijkingen met vroeger ernstig bemoeilijkt en het hele plaatje OV nog wat meer ondoorzichtig en verward maakt...


Wim Daneels & Paul Valkeniers

Schepen Paul Valkeniers in gesprek met fotograaf Wim Daneels.
Polsen of er geen geschikt kiekje inzit voor de volgende burgerkrant?

Tom & Maarten

Na de zitting kwam burgemeester Maarten de Veuster kennis maken met Tom van Grieken, de Vlaams Belang voorzitter die in oktober de Schotense VB-lijst zal aanvoeren.

Piet Bouciqué & Tom van Grieken

Plaatselijk VB-voorzitter Piet Bouciqué en algemeen VB-voorzitter Tom van Grieken praten na over de afgelopen gemeenteraadszitting.Wensen