ZITTING 28 SEPTEMBER 2017

Alweer een bijzonder magere agenda. Zelfs onze burgemeester begint zich vragen te stellen omtrent het nut van twee gemeenteraadszittingen voor de maand september...

Luister in de video hieronder even mee naar burgemeester Maarten de Veuster (N-VA):


Voorts vermeldenswaard:

- ASFALT OF BETONSTRAATSTENEN ?

De heer Mathijs Scheepers (foto) die gebruik maakt van het spreekrecht van de burger om namens de bewoners van de Nachtegalenlei bij ons bestuur aan te dringen geen betonstraatstenen te gebruiken bij de heraanleg van hun straat (na weg- en rioleringswerken) maar wel asfaltering.
Spreker wijst op het hogere comfort voor voetgangers en fietsers bij asfalt en vooral op de verhoogde
geluidshinder bij betonstraatstenen.

van de Nachtegalenlei Mathijs Scheepers

Tijdens de bespreking van dit punt verklaart schepen Wouter Rombouts (N-VA) dat de weg gewoon te smal is en de nutsleidingen niet in de berm kunnen gelegd worden, bovendien vlak ernaast nog een gracht die beschoeid zal moeten worden om verzakkingen te vermijden. Betonstraatstenen zijn hier de beste oplossing volgens de schepen. Bij asfaltering zou al vlug een lelijk lappendeken van asfaltreparaties ontstaan na ieder werk aan de nutsleidingen (die dus noodzakelijker wijze onder de rijweg moeten gelegd worden).
De schepen geeft wel ruiterlijk toe dat de beslissing om betonstraatstenen te gebruiken bij de heraanleg werd genomen na de bewonersvergadering. Waarvoor zijn excuses.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) betreurt dat de collectieve petitie van de straatbewoners met de vraag voor asfalt blijkbaar niet is aangekomen bij het college. Daarom belooft hij terug te koppelen tot de buurt alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Na deze toelichting van het college opent Groen het debat met een hele reeks opmerkingen en vragen. Raadslid Eric de Swaef wijst o.m. op het betere comfort voor fietsers in geval van asfalt en vraagt erover na te denken om de Nachtegalenlei in te richten als fietsstraat.
Het afsluiten van de straat voor autoverkeer aan de Alice Nahonlei lijkt hem ook het overwegen waard. Spreker betreurt dat er geen plaats overblijft voor laanbomen en dat het dossier niet werd behandeld in de commissie Mobiliteit.

Sp.a-raadslid Kurt Vermeiren vindt eveneens dat dit dossier eerst in een raadscommissie had moeten behandeld worden en dat het uiteraard niet kan dat er na de consultatie van de buurtbewoners nog belangrijke wijzigingen aan de plannen worden aangebracht.

Monik van den Bogaert (sp.a) van haar kant vraagt of er met het oog op de veiligheid niet met Eandis kan afgesproken worden om tijdens de werken de straatverlichting opnieuw in te schakelen.

Gemeenteraadsvoorzitter Gerald Adriaensen (CD&V) stelt voor bijkomend advies in te winnen bij de Technische Dienst waarom asfalt echt niet kan en al de gehoorde voorstellen eerst nog eens voor te leggen aan de raadscommissie Mobiliteit.
De burgemeester geeft toch al mee dat hij geen heil ziet in het afsluiten van straten, hiermee worden de problemen gewoon verlegd. De omvorming tot fietsstraat was misschien geen slecht idee maar de aansluiting met de Alice Nahonlei lijkt hem te gevaarlijk om met dit voorstel verder te gaan.


- GEMEENSCHAPSWACHT ZAL GAS-BOETES KUNNEN UITSCHRIJVEN

Naar aanleiding van agendapunt 11 "Uitbreiding personeelsformatie - Gemeenschapswacht-vaststeller" vraagt Groen-raadslid Peter Arnauw of de persoon in kwestie GAS-boetes zal kunnen uitschrijven.

Burgemeester De Veuster antwoordt bevestigend en voegt eraan toe dat na evaluatie deze bevoegdheid zelfs nog kan uitgebreid worden.


- STOP VERSTEDELIJKING

De gemeente wenst een bijkomend perceeltje (67 m2) aan te kopen van de achtergronden aan de Heikantstraat.
Omdat het gebruikt zal worden om de op stapel staande verkaveling 'Havenplein' ten goede te komen weigert het Vlaams Belang deze aankoop mee goed te keuren.
Zij gaan niet akkoord met dit megalomane project dat Schoten verder gaat verstedelijken en voor bijkomende mobiliteitsproblemen zal zorgen.


- ' BINNENKORT ' !

- In de toegevoegde agenda komt Vlaams Belang-raadslid Ghislaine Peleman aan het woord met een vraag naar de stand van zaken in het IMAGO-Project. Zij wijst op het antwoord van de burgemeester op een gelijkaardige vraag van Groen-raadslid Peter Arnauw op de gemeenteraad van 26 mei 2016 (!) zoals verwoord in het verslag: "We zullen de gemeenteraad hopelijk binnenkort kunnen informeren over de genomen beslissingen".

Ongerust omdat die 'binnenkort' nu al meer dan een jaar aansleept verwacht het raadslid eindelijk enige uitleg.

De dame is helaas niet veel wijzer geworden van het antwoord door schepen Luc van Gastel (CD&V), die heeft namelijk krek hetzelfde verteld als zijn burgervader meer dan een jaar geleden. 'Binnenkort' dus.


- PARKEERPERIKELEN IN DE PAALSTRAAT

Groen-raadslid Peter Arnauw heeft ook punten toegevoegd aan de agenda. Zo wenst hij o.m. te vernemen wat er gedaan wordt om het parkeren op de onlangs geschrapte parkeerplaatsen tegen te gaan. Dat nieuwe parkeerreglement voor de Paalstraat wordt volgens het raadslid steeds minder en minder goed opgevolgd... Op de vraag of er wel genoeg peevee's worden uitgeschreven wist N-VA-raadslid Ilse Stockbroekx (foto) te melden dat zij alvast 'prijs' heeft gehad.

Ilse Stockbroekx

Uit de antwoorden van het college blijkt dat de politie de situatie onhoudbaar vindt. Er kan constant geschreven worden volgens de politie: infrastructurele maatregelen worden dringend gevraagd, alleen de oranje borden met 'gewijzigde verkeerssituatie' zijn ruim onvoldoende.

gewijzigde verkeerssituatie


VARIA

Raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) maakt haar beklag omdat tijdens de laatste GECORO-zitting de V-B afgevaardigde de mond werd gesnoerd toen die een tussenkomst wilde houden.

De interpellante wordt door de voorzitter koudweg wandelen gestuurd, volgens Gerald Adriaensen (CD&V) hoort dergelijke tussenkomst niet thuis in de varia.


Klasfoto met belhamel

Onze belhamel op vraag van de jeugd mee op de foto na de zitting.