ZITTING 29 OKTOBER 2015

Monique van den Bogaert

Sensatie tijdens de zitting van vandaag: sp.a-raadslid Monik van den Bogaert kondigt totaal onverwacht aan dat ze gaat trouwen!
Uit verdachte bron konden we reeds vernemen dat de toekomstige echtelieden elkaar het ja-woord zullen geven in de basiliek van Koekelberg aangezien St-Cordulakerk de massale volkstoeloop niet de baas zal kunnen.
(Om telefonische overlast bij onze hartsvriendin Monik te vermijden toch even melden dat het hier om een gesmaakte grap gaat door haarzelf gelanceerd!)


Vandaag de twee traditionele spreekrechtbeoefenaars die achter de micro plaats nemen. Eerst aan de beurt is belhamel Albert Leenaerts met :

WINDMOLENS (punt 2 van de door Groen toegevoegde agenda)

Geachte raadsleden ,

Wie heeft er hier een slag van de molen gekregen? De verontruste burger die geen 3 gigantische windmolens in zijn achtertuin wil of een gemeentebestuur dat alleen maar uit is op kortzichtig geldgewin?
We weten toch allemaal dat windmolens niet op wind maar op subsidies draaien !
Het is trouwens een achterhaalde technologie.                                    
Gaan we nu na de zonnepanelen nog eens een 2de reus op lemen voeten produceren?  Ligt de lat der FreyaFactuur en TurtelTaks nog niet hoog genoeg?

Windenergie te land is een doodlopende technologie net zoals die der fossiele brandstoffen, alleen veel, veel duurder. De kosten van deze energievorm worden uitgedrukt in eurocent per kilowattuur (kWh). Deze liggen voor windenergie op 8,8 - 10,3 eurocent per kWh, terwijl dit voor conventionele elektrische energie op 2,9 - 5,8 eurocent per kWh ligt. 2 tot 3 keer duurder. Waar ziet gij de winst?  Zou een mindere belasting van het milieu hét voordeel zijn?

Over de veel grotere landschapsvervuiling en de enerverende geluidshinder en slagschaduw is iedereen het ondertussen wel eens, maar ook de gigantische afvalberg  - binnen luttele jaren - wordt in de discussie al te vaak over het hoofd gezien door de voorstanders.

Windturbines zijn typisch ontworpen voor een levensduur van  ± 20 jaar. Om deze leeftijd te halen worden de wieken bij zware wind licht bijgedraaid (pitchen) en bij stormachtige wind worden de turbines zelfs helemaal stilgelegd. Zonde toch om deze energie niet te benutten maar het zorgt wel voor minder slijtage, want de gebruikte materialen zijn helemaal niet zo duurzaam.
Om de levensduur te verhogen kunnen de in principe beste windsnelheden dus niet optimaal benut worden.
Eénmaal versleten zal men uiteindelijk opgescheept zitten met een gigantische berg - zelfs gevaarlijke - afvalstoffen.
Blijft bovendien altijd de onvoorspelbaarheid van het weer; complementair aan de zon of niet, wind blijft lastig te plannen. Een groot aandeel windkracht in de energiemix kan bijgevolg niet zonder energieopslag of Smart Grids, alweer een niet te verwaarlozen bijkomende kost.

Ook de moeilijke installatie, de verankering, bodemstabiliteit, toegangswegen, onderhoud  e.d. worden nogal eens vergeten in het totale plaatje. Daar kan er gemakkelijk 'collateral damage' optreden. Al eens gedacht aan de vibraties in de molen zelf en de bodemtrillingen in zijn grondvesten op een onstabiele ondergrond van een oud stort en een nabijgelegen kanaaloever?

Nog iets dat men te vaak vergeet in het debat is de Radarvervuiling. Iedere oude Schotenaar herinnert zich nog 'De Radar' langs de Wijnegembaan ! Weet gij dat er nu reeds vanwege landsverdediging no-go areas voor windturbines worden afgebakend ?
De draaiende wieken maken alles wat er daarachter gebeurt onzichtbaar voor de radar. Bewezen werd dat vleermuizen en dolfijnen hierdoor in de war geraken met hun eigen radar-varianten . Het zouden wel eens niet enkel domme trekvogels en duiven kunnen zijn die zich te pletter vliegen tegen de rotors van windmolengiganten, 1/6de hoger dan de Antwerpse kathedraal ! De vroegere Radartoren kon ik zelfs vanuit mijn kamer in de Kruispadstraat 'bewonderen', kan je nagaan wat het nu wordt in heel het centrum van Schoten.

Bovendien kondigen zich betere alternatieven aan, zelfs voor de gunstigere windmolenparken op zee die mogelijks definitief achterhaald worden door biobrandstof uit zeewier die binnen 10 tot 20 jaar net zoveel duurzame energie moeten opleveren als windmolens in 2020.

Voor 2018 kondigt zich de commercialisering aan van de Vortex Bladeless, de Windstaaf op basis van windtrilling. Zelf maar 12 m. hoog, half zo duur, geluidloos, zonder slagschaduw, onderhoudsvrij en berekend op lagere windsnelheden.

Over de kernfusie zwijg ik zedig, want daarmee kan geen enkele energiebron de vergelijking doorstaan.

Ik dank u.

 

Volgende spreker is onze nr. 32.

Gevolg gevend aan de bezorgdheid van onze burgervader over het al te lang uitblijven van spreekrecht staan we vandaag nog eens met ons twee present.

Gegroet, altegader, vertegenwoordigers des volks.

Punt 1: GOEDKEURING VERSLAG

Daarin staat te lezen dat we hier vandaag meer zullen te weten komen over het verloop, begin deze maand, van de beheerraad van de bibliotheek.
Kijk, wij zitten op hete kolen, wensen namelijk eindelijk eens te vernemen wanneer er gaat opgetreden worden tegen het flagrant aan de modieus progressieve laars lappen van het collectiebeleidsplan. Misschien kan de bevoegde schepen zijn vergetelheid nog goedmaken tijdens de varia. (Is niks van in huis gekomen. nvdr)

Idem dito voor de AGBS-jaarrekening 2014. Niet te bespeuren in de huidige agenda ondanks formele belofte. Soit, kan er vandaag misschien toch nog met de karwats doorgejaagd worden.

Vervolgens punt 2 van de toegevoegde agenda: WINDMOLENS.

Zien we daar nu geen groene jongen met een vermanend vingertje richting bezorgde Schotenaren die de laatste meters natuur langs het Albertkanaal op Schotens grondgebied willen redden?

Zeg nu zelf: hoe is het zo ver kunnen komen dat een groene partij akkoord gaat met de inplanting van een windturbine in een natuurreservaat en als kers op de taart ook nog hun instemming betuigen met de realisatie van een KMO-zone in een waardevol natuurontwikkelingsgebied?

Waar is de tijd dat Agalev-raadslid Dirk Gadeyne regelmatig vroeg hoever het stond met de afdekking van de stortsite en met de aanplant van het beloofde bos?...

Schort er misschien iets aan het geheugen van onze groene jongens? In de biohandel zijn nochtans natuurlijke preparaten voorhanden die de geheugenfunctie daadwerkelijk ondersteunen! (Gedempt gegrinnik in de zaal)


Nu is Groen er als de kippen bij om te protesteren wanneer een bepaalde andere partij punten indient zonder veel bijkomende toelichting. Zelf zijn ze ziek in hetzelfde bedje, zo vermelden ze dat er betwiste stellingen worden geponeerd door de actiegroep 'Ongeschonden Wijtschot', maar vermijden wel deze even aan te duiden… we kunnen er hier dus niet op reageren.

Daarom nog even ons standpunt terzake recapituleren: een windturbine hoort niet thuis in een natuurreservaat. Punt.
Windmolens zijn trouwens een vloek in een dichtbevolkte randgemeente van een grootstad. Hier in Schoten bij overmaat van ramp dan nog gepland in een bosrijke omgeving wat een gevoelige degradatie van de natuurbeleving tot gevolg zal hebben.

Vragen gaan we niet stellen, dat is in deze raad toch “al boter aan de galg gesmeerd”.

Wel wensen we de actiegroep O.W. veel succes bij de verdediging van de aanwezige natuur op het Wijtschot.

Met dank voor uw aandacht.


6de WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGETWIJZIGING 2015/3

Raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) heeft de toelichtingsstukken grondig doorgenomen en bedankt "voor de uitgebreide toelichting die ons toch enigszins wegwijs maakt in het cijfermateriaal".

Het raadslid ontwaart wel een eigenaardige gang van zaken in het investeringsbudget:

<< Enerzijds voor plus minus € 1.500.000 minder uitgaven in "wegen, terreinen, gebouwen..." Uitgestelde of afgevoerde werken dus.

Anderzijds € 1.691.672 meer uitgaven voor "onroerende goederen". Dat vraagt toch wat meer uitleg dan een summiere vermelding in de toelichting. Uitstel van nodige werken lijkt ons sowieso niet positief voor de bevolking.>>

Ons bestuur krijgt van Ghislaine enerzijds een proficiat voor het zuinig beheer van het "exploitatiebudget", maar bij het "investeringsbudget" anderzijds vermoedt zij dat er toch noodzakelijke investeringen op de lange baan worden geschoven.

Vervolgens horen we raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) die vreest dat hij weer als spelbreker moet optreden...
(zie foto rechts)

Hij valt over het ontbreken van de AGBS-gegevens, toch een belangrijk document.

Om ons volledig in orde te kunnen stellen met de wettelijke verplichtingen vraagt Kurt uitstel van dit agendapunt.

De reactie van financieschepen Paul Valkeniers (VLD) op deze twee interventies kunt u beluisteren in onderstaande video.

Kurt Vermeiren


FOYER DE KAEKELAAR

Vorige maand was foyer 'De Kelder' aan de beurt met de goedkeuring van een overeenkomst van precair gebruiksrecht, vandaag is het foyer 'De Kaekelaar'.

Monik van den Bogaert (sp.a) maakt haar beklag omdat eerst woensdag de nodige toelichtingsstukken in de bundel werden gestoken. "Hebben alle raadsleden het wel kunnen lezen?" vraagt ze bezorgd.
Daarenboven kan ze niet voldoende gegevens in het dossier vinden. "Ik trouw binnenkort en zou niet weten hoe of waar ik b.v. mijn diner zou moeten bestellen...."
Prompte reactie van burgemeester De Veuster: "Als er problemen zijn, Monik, nodig ons uit en we zullen komen helpen, heu, zeg het nog eens want van 't verschieten ben ik den datum vergeten".

Belhamel is onmiddellijk gestart met de speurtocht naar een geschikt huwelijkscadeau en is zelfs bereid de nodige bruidsmeisjes en dito jonkers in stelling te brengen op zulk een gewichtig moment in het leven van deze sp.a-diva.


VARIA: GROEN MET KLIMAAT EXPRESS EN WINDMOLENS

Raadslid Peter Arnauw (groen) roept de aanwezigen op om massaal naar Parijs te trekken t.g.v. de klimaattop. Climate express vertrekt met de bus vanuit Schoten.

Vervolgens zijn partijgenoot Eric de Swaef die zich zorgen maakt over een protestbrief van bewoners tegen de geplande windturbines op het Wijtschot. Hij vindt het aangewezen dat de gemeente in samenwerking met Eco Power de juiste(!) informatie verspreidt naar deze bewoners.

Beide groene jongens mogen het uitleggen in onderstaande klankopname:


Prettig Sinterklaasfeest !

En denk eraan: Zwarte Piet hoort erbij >>>

Laat je niks wijsmaken door politiek-correcte scherpslijpers
of multikulturele dagdromers...

Zwarte Piet

naar belhamelstartpagina

BELHAMEL