ZITTING 26 FEBRUARI 2015

Een eerder bescheiden agenda met slechts 15 punten geeft toch aanleiding tot een marathonzitting...

Zo brengen Inga Verhaert en Koen Goor een zeer uitvoerige toelichting bij de werking van de CIPAL-intercommunale en loopt de discussie over het antwoord dat aan de indiener van het verzoekschrift aangaande voortuinparkeren zal worden toegezonden behoorlijk uit de hand, het komt zelfs tot een kortstondige schorsing van de zitting.


Ann Pycke en Gerd Adriaensen

ANN PYCKE WAARNEMEND RAADSVOORZITTER
BIJ AFWEZIGHEID GERD ADRIAENSEN

Na het ontslag van Nico Vissers heeft voorzitter Adriaensen (CD&V) een nieuwe inspringer moeten aanduiden voor het geval hij in de toekomst tijdelijk afwezig of verhinderd zou zijn (of weer eens vergeetachtig blijkt).
De keuze valt op de fractieleidster van CD&V Ann Pycke.

Op bijgaande foto ziet u ze allebei in gesprek tijdens de schorsing net voor het einde van de raadszitting.


DECREET VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES = LACHERTJE

Met behoorlijke vertraging is voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) dan blijkbaar toch wakker geschoten en staat er vandaag zowaar nog eens verslaggeving geagendeerd.

Vlaams Belang wenst bij monde van Piet Bouciqué te vernemen of dit nu eigenlijk de laatste verslaggeving van 2014 is of de eerste van 2015....

Doodse stilte bij de voorzitter terwijl burgemeester De Veuster (N-VA) invalt met "ik denk de laatste van 2015" !

Het bewuste decreet (art. 53) voorziet 2 verslaggevingsrondes per jaar. In 2014 is er slechts 1 geweest en in 2013 zelfs helemaal geen.
Met het reglement op het spreekrecht wordt in ieder geval niet zo luchthartig en lichtzinnig omgesprongen (althans wat betreft de beperkingen en verplichtingen opgelegd aan de sprekers), nee, daar wordt rigoureus gecontroleerd en gechronometreerd. (nvdr)

Verder betreurt Piet dat geen enkele bestuurder zich de moeite had getroost om enige toelichting ter beschikking te stellen in de stukken die de raadsleden voor de zitting kunnen raadplegen: "dit was in het verleden wel ooit anders. Ik zou zeggen, de kracht van verandering op zijn best, onze gelukwensen aan het college met deze gang van zaken."

Overigens verliep de verslaggeving zelf erg voorbeeldig. De bestuurders brachten uitvoerig toelichting bij de werking van hun intercommunales en wisten naar best vermogen de vragen der raadsleden te beantwoorden.

Via Erik Block (CD&V) bestuurder bij IGEAN komen we te weten dat er zo'n veertigtal GASboetes in onze gemeente werden uitgeschreven. Groen wenst te weten hoeveel dit ons gekost heeft... waarop de burgemeester tussenbeide komt met: "inderdaad, voor 't geld moeten we het niet doen, dat is gewoon verlieslatend wegens de hoge administratiekosten".

Ook van sp.a kreeg de IGEAN bestuurder 'n vraag voorgeschoteld: "hoeveel dossiers inzake pestgedrag er te melden zijn?" Concrete cijfers konden (of mochten?) hier niet gegeven worden.

Zoals we vroeger al eens wisten te melden is onze redactie geen productiehuis voor langspeelfilms en hebben we driftig de schaar gehanteerd: daarom hieronder een kort overzicht van de verslaggevingsronde over de werking der intercommunales.

Klik in de prent om de video te starten:


1080pHD

INTERVENTIEPLAN STROOMONDERBREKINGEN

Ter voorkoming van een algehele black-out bij elektriciteitsschaarste kan in de toekomst een afschakelplan in werking treden. Een BNIP = Bijzonder Nood- en InterventiePlan.

De gemeente heeft opdracht gekregen zulk 'bijzonder nood- en interventieplan stroomonderbrekingen' op te stellen. Het wordt zonder veel problemen goedgekeurd.

Een schalkse Piet Bouciqué (Vlaams Belang) dacht eerst dat de afkorting BNIP stond voor 'België Niet In de Problemen'.... nu met al die N-VA excellenties.

Pittig detail: dit plan heeft het o.m. over de winter 2014-2015 met verhoogd risico op stroomschaarste... wel boffen dat het een uiterst zachte winter is geworden of onze vroede vaderen en moederen waren hopeloos te laat gekomen met hun BNIP!

Het groene raadslid Peter Arnauw komt met het voorstel om een gemeentelijke actie op het getouw te zetten met als doel het stroomverbruik gevoelig te verminderen door de bewoners aan te zetten bewust zuiniger om te springen met elektriciteit.

Burgemeester Maarten de Veuster (N-VA) is het voorstel niet ongenegen.

Klik hieronder in de afbeelding om de discussie in een video te volgen:


1080pHD

AANKOOP FORUMGEBOUWEN

Vandaag staat de definitieve goedkeuring op de agenda van de aankoop der gebouwen Markt 15-17 en Gelmelenstraat 1. Alsook dient het ontwerp van akte, opgesteld door notaris Tristan Sebrechts, door de raadsleden goedgekeurd te worden.

Dat dit niet zonder opmerkingen vanuit socialistische hoek zal passeren, hoeven we onze trouwe bezoekers niet meer te vertellen....

In onderstaande video een samenvatting van de debatten:

Klik in de prent om video te starten.


1080pHD

MASTERPLAN OPENBARE VERLICHTING

De gemeenteraad krijgt een uitgewerkte visie, strategiekeuzes en technische fiches per deelgebied voorgeschoteld in het kader van de opmaak van een masterplan 'Openbare Verlichting'.

Doel van het plan is om de openbare verlichting betaalbaar te houden zonder te tornen aan de veiligheid en de specifieke sfeer.

Dit agendapunt geeft aanleiding tot vinnige discussies waarvan we enkele fragmenten samenbrengen in onderstaande video.

Klik in de prent om video te starten:


1080pHD

Uiteindelijk wordt de voorgestelde visie met de erbij horende strategische keuzes goedgekeurd, geen uitstel dus en geen toevoegingen aan de tekst wel de belofte van schepen Block (CD&V) om de volgende stappen in dit dossier eerst in commissies te bespreken.


CAMERA'S VOOR SPORTHAL VORDENSTEYN

Te veel criminaliteit wordt hier op de parking vastgesteld gaande van fietsdiefstallen, inbraken in auto's, vluchtmisdrijven na aanrijdingen.... om deze problemen de baas te worden kan de plaatsing van camera's een helpend handje toesteken.

Aangezien deze parking vrij toegankelijk is voor het publiek dient er goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad voor installatie.

De opslag van de beelden zou geschieden op de OCMW-zetel.... en daar heeft socialistisch raadslid Kurt Vermeiren heel wat vragen en opmerkingen bij. In zoverre dat zelfs de gemeentesecretaris moet ingeschakeld worden om de interpellant een zinnig antwoord te kunnen geven.

Gezien de vele vraagtekens en onzekerheden wordt wijselijk beslist dit agendapunt uit te stellen tot volgende maand.

Een kort overzicht van de interventies in onderstaande video:


1080pHD

WEGGESLETEN ZEBRAPADEN

Lastvoorwaarden en gunningswijze voor het hermarkeren van bestaande wegmarkeringen dient vandaag goedgekeurd te worden.

Volgens Groen en sp.a is dit niets te vroeg, want op verschillende plaatsen dienen voetgangers over te steken op onduidelijke reststrepen van wat eens een zebrapad moet geweest zijn... veilig is anders.

Schepen Wouter Rombouts (N-VA) erkent de problemen en wijt dit aan het minderwaardige spuitwerk van de vorige aannemer. "We zoeken met spoed een nieuwe aannemer om zo snel mogelijk te herspuiten."


KURT VERMEIREN (sp.a): "IK WIL NIET AMBETANT ZIJN"

Het gaat hier over het verzoekschrift van de heer Uyttersprot i.v.m. het voortuinparkeren.
Het gemotiveerd antwoord aan verzoeker geeft aanleiding tot heftige kritiek (niet helemaal onterecht!) vanwege de twee socialisten (zie foto's) en zij kunnen zelfs een schorsing van de zitting afdwingen.
Kurt Vermeiren geeft toe dat dit een erg moeilijk dossier is, dat hij geen politieke recuperatie wenst en "niet ambetant wil zijn" maar wel een ernstig gemotiveerd antwoord verwacht.
Het socialistische raadslid tilt vooral zwaar aan het feit dat er geen overleg is geweest met de verschillende partijen.

Ook Piet Bouciqué van Vlaams Belang werpt zich in het debat met de mededeling dat de heer Uyttersprot niet eens verwittigd was dat dit punt vandaag op de agenda stond. Piet herhaalt nog eens dat de wildgroei onverminderd verder gaat.

Schepen Erik Block (CD&V) kan alleen zeggen dat dit dossier ons al sedert de jaren zestig achtervolgt en dat er zeker nog politiek overleg komt.
Burgemeester De Veuster (N-VA) wil met een stevig dossier naar de nieuwe procureur in de hoop dat zij deze problematiek anders gaat aanpakken dan haar voorganger (geen prioriteit).

Kurt Vermeiren

Monik van den Bogaert


NINA STAPT OVER NAAR DE STADSREDACTIE

Tijdens de varia kondigt de burgemeester aan dat HLN-reporter Nina niet langer de Schotense gemeenteraden zal verslaan maar verhuist naar de stadsredactie.

Een opvolgster wordt reeds klaargestoomd....

Klik hieronder in de prent voor een kort videoverslag:


1080pHD