ZITTING 23 OKTOBER 2014

Ongelooflijk maar waar: voor de eerste maal sedert 1995 geen belhamelse aanwezigheid op de raadszitting. Gewoon geen rekening gehouden met het feit dat schepenen en raadsleden prijs stellen op een ongestoorde vakantieperiode en de raad dus een week vooruit geschoven werd.

We beperken ons dan maar tot een kort overzichtje aan de hand van het officiƫle verslag dat op de zitting van 27 november werd goedgekeurd.


STOELENDANS BIJ CD&V IN OCMW

Akte dient te worden genomen van de eedaflegging van de heer Jozef Peeters als ocmw-raadslid.

Hij volgt Vera Smets op, de vorige ocmw-voorzitster die eerst de voorzittershamer doorgaf aan Katrijn van Osta en nu ook als gewoon raadslid ontslag heeft genomen.

 

Foto rechts: mr. Jef Peeters, het kersverse ocmw-raadslid voor CD&V.

Jef Peeters, nieuw ocmw-raadslid voor CD&V

"WOLLIGE VOLZINNEN"

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) verklaart de budgetwijziging 2014/2 niet te zullen goedkeuren.

Onaanvaardbaar vindt hij de 2,6 miljoen euro die staat ingeschreven voor de aankoop van de Forumgebouwen waar, volgens dit raadslid, waarschijnlijk nog zo'n 3 miljoen investeringen zullen bijkomen om de gebouwen volledig in orde te krijgen.

En dat allemaal zonder dat er een inhoudelijke discussie heeft plaats gevonden over wat dit bestuur met het gebouw van plan is. "Buiten enkele wollige volzinnen over een socio-culturele invulling is deze bestuursploeg niet gekomen" aldus Kurt.

Nog bij ditzelfde agendapunt - Wijziging Meerjarenplan en Budgetwijziging - een vraag van Peter Arnauw (groen) wat er met de 4.000 euro gaat gebeuren om extra parkeerplaats te zoeken in het centrum.
Schepen Valkeniers (VLD) belooft dit te zullen nakijken en antwoord te verstrekken.

Uiteraard komt ook Eric de Swaef (groen) alweer op de proppen met zijn eis de bedragen voor ontwikkelingssamenwerking (nationale initiatieven) gevoelig op te trekken.
Amendement dat met ruime meerderheid wordt afgewezen.


"MENSSAMENBRENGENDE ACTIVITEITEN"

Ingevolge bezwaren van het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft ons bestuur het retributiereglement op vervoer van feestmaterialen, ontlenen en vervoer van wegsignalisatie, plaatsen van podia en gebruik van containers moeten aanpassen.

Monik van den Bogaert (sp.a) maakt van de gelegenheid gebruik om een vermindering van 50 % voor te stellen op de tarieven voor "menssamenbrengende activiteiten".
Amendement wordt met ruime meerderheid verworpen.


VAN 'SOLIDAIRE KRUIDENIER' NAAR 'KLIK SCHOTEN'

Het getouwtrek rond de uitbating van de voormalige pastorij van Bloemendaal St-Jozef schijnt te luwen.

In de gebruiksovereenkomst wordt de naam 'solidaire kruidenier' vervangen en wordt de term 'parochiaal' geschrapt.
De bestemming van het gebouw wordt ruimer omschreven als "activiteiten die hulp, ondersteuning en begeleiding bieden aan kansarme groepen in Schoten".

Raadslid Kurt Vermeiren (sp.a) dringt aan op een laagdrempelige en pluralistische uitbating die geen enkele schijn van verzuiling mag vertonen en verwijst hierbij naar het ACW dat volgens de media bij de opstart dit initiatief heeft geclaimd.

Schepen Katrijn van Osta (CD&V) bevestigt dat de werking inderdaad zo neutraal mogelijk hoort te zijn. De vzw KLIK zou in de nabije toekomst omgevormd worden tot een ocmw-vereniging waardoor meer controle op de werking mogelijk wordt.


HONINGBOMEN GEVRAAGD

Alweer Kurt Vermeiren (sp.a) die onversaagd verder opmerkingen spuit.
Ditmaal bij de aankoop van bomen langs de wegen voor 2015. Zeer terecht wijst het raadslid op de penibele situatie van de bijenstand in onze contreien.

Om de bijen meer kansen te geven op een voorspoedige overwintering stelt hij voor meer aandacht te hebben voor laatbloeiende nectarproducerende bomen zoals de honingboom (Styphnolobium japonicum, synoniem: Sophora japonica) en de bijenboom (Tetradium daniellii).

Is ons inziens zeker de moeite waard om op beperkte schaal te testen in onze gemeente, wel rekening mee houden dat het uitheemse bomen zijn (China, Japan).

(Bij de heraanplant van het Cordulaplein werd bijenboom mee aangeplant. nvdr)

In weerwil van de aanbeveling door ons bestuur om zo veel mogelijk inheems en niet-cultivar plantgoed aan te planten blijft datzelfde bestuur volharden in het gebruik van hoofdzakelijk uitheemse en/of cultivar bomen voor de laanbeplanting in onze gemeente.

Met uitzondering van de inheemse eiken voor de Patappeltorenweg zijn ook nu weer bijna alle overige bomen uitheems en/of cultivar...

En zeggen dat de vorige burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) destijds de grootbladlindes van de Amerlolaan heeft laten kappen o.m. omdat het uitheemse bomen zouden zijn... Wie kan er nog volgen?