ZITTING 30 MEI 2013

DDW protestactie

PROTESTACTIE DIENST DER WERKEN
manifestatie + debatten in gemeenteraad

Terwijl buiten nog duchtig getoeterd en geroepen wordt door de oranje actievoerders van de Dienst Der Werken start de gemeenteraad met het spreekrecht. Albert Leenaerts neemt het woord:

Punt 11: JAARREKENING 2012 SPORTREGIO ANTWERPSE KEMPEN ILV

Geachte Raadsleden, ere-raadslid zal ik wel nooit worden, maar goeie raadgever dat kan nog; mogen wij daarvoor hopen op een versoepeling van het reglement op de tussenkomsten vanop de publieke tribune?

Belhamel Albert Leenaerts voert het woord gemeenteraad Schoten 30 mei 2013

Deze sportregio is een samenwerkingsverband, dus neem ik aan dat er ook samen moet ‘gewerkt’ worden, maar wat zie ik: wat betreft de aanwezigheden op de vergadering haalt Schoten met 50 % het slechtste resultaat.
Daarmee halen wij het gemiddelde van de zes aangesloten gemeenten serieus naar omlaag.

Onze ondervoorzitster Els Empereur schitterde door haar afwezigheid en haar plaatsvervanger Paul Valkeniers viel niet te bespeuren.

Brecht en Essen haalden zelfs 100 %, maar Brecht levert dan ook de voorzitter met Daan de Veuster.

In de teksten staat telkens De Veuster Daan en ook voor de andere namen geldt deze Franse gewoonte. Wie doet er iets aan?

Bij de vergaderingen op beheersnivo haalden we zelfs, horresco referens (Lat.: ik huiver terwijl ik het vermeld), zero percent… en dus waren we afwezig op de vergaderingen waarop 'Start to go' werd besproken (waarom alweer in ’t Engels, doe daar eens iets aan), de evaluatie der ski- en snowboardstage, de jeugdolympiade, de fortengordel, de ambtenarensportdag en ga zo maar verder.

Bovendien zie ik geen enkel initiatief op het vlak van bepaalde strategische doelstellingen. Bij de kleutersportdagen is het bereikte resultaat zero, in de kategorie 12 tot achttienjarigen als enigen eveneens zero en daardoor zorgen we in het geheel voor een lichte daling.

Bij de ambtenarensportdag lezen we dat er gestreefd wordt naar een deelname van alle aangesloten gemeenten, driewerf helaas, ook hier viel Schoten uit de toon. De fitbus reed niet door onze gemeente en onze senioren ging het petanquetoernooi aan hun neus voorbij, maar in het ‘ik stap het af’-project konden we nog net de voorlaatste plaats veilig stellen.

Wat de derde strategische doelstelling betreft was het alweer huilen met de pet op behalve voor <Wegwijs in de Fiscaliteit en de Sportclubs> bijgewoond door 4 clubbestuurders.
Kortom, een goed idee maar aan de uitwerking schort er nog wel wat.

In de jaarplanning 2013 zie ik enkele lichtpuntjes die ons misschien volgend jaar een betere evaluatie zullen opleveren, moge er ook dáár kracht zitten in de verandering!?


Punt 20: TRANSPORT EN VERWERKING VEEGVUIL – GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINSWIJZE

Sommigen onder u zullen zich misschien mijn pleidooi nog herinneren voor opslag en transport per lichter van dit veegvuil en ander organisch afval.
In Herentals ligt de Dranaco-kade nog steeds ongebruikt zichzelf aan te prijzen. Richt daar eens een ‘samen werkende’ intercommunale voor op van alle gemeenten langs het traject de Kempische vaart - Albertkanaal om hun afval te vervoeren per binnenschip, want zo ontstaat er voldoende tonnenmaat voor ‘n geregelde ophaling, veilig en milieuvriendelijk… en misschien krijgen we daar zelfs provinciale subsidies voor.

Nu kost enkel dit veegvuil ons zogezegd 36.300 € per jaar, maar er is iets vreemds aan de hand.
De oorspronkelijke raming van 800 ton werd naar 600 ton teruggeschroefd, en de prijs van 40.000 € naar 36.300 € want, en nu citeer ik de aankoopdienst: Bij een contract van 2 jaar en een raming van 40.000 € per jaar bedraagt de totale raming 80.000 € en die is dan boven de grens van 67.000 € om een onderhandelingsprocedure te kunnen doen, dan moet het openbaar gaan met te respecteren termijnen enzovoort… en dus stellen wij vast dat de raming in potlood van 800 ton naar 600 ton werd bijgesteld.

Werd hier een vergissing rechtgezet? Dat komt dan wel heel goed uit.

En die 200 ton veegvuil dan? Werden die misschien stiekem onder de mat geveegd? Zeg het mij.


Vandaag vallen er wel degelijk antwoorden te noteren.

Schepen Luc van Gastel beloofde beterschap wat betreft de aanwezigheden en wist te melden dat Schoten dit jaar reeds/al/nog 100 % scoort (1 vergadering en Schoten was present). We houden hem in de gaten.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

Klik startknop linksonder en hoor het Luc zelf verklaren >>>


Voor het veegvuil moest ex-milieuschepen Monik van den Bogaert even de puntjes op de i zetten tegenover schepen Valkeniers die niet scheen te weten dat het enkel ging over het vuil der straten en hun rioolkolken, dus bvb geen zwerfvuil.

Schepen Van Gastel sloeg dan weer de bal mis toen hij meende dat het met olie verontreinigde afvalwater door een rietveld zou kunnen gezuiverd worden, dus concluderen wij dat er zich een nieuwe vervuiling aandient op den breker.
Hij wenste de opstart van een intercommunale voor het transport per lichter NIET te overwegen, jammer, dus op dat vlak GEEN kracht der verandering en de afvalcontainers blijven verder over onze wegen denderen.

Over de hoeveelheid 600 danwel 800 ton per jaar valt te discussiëren maar dat de cijfers gemanipuleerd werden dat konden we met ons blote speuroog  vaststellen in de teksten.
En over de milieuvriendelijkheid van het alternatief zal ook wel iedereen het roerend eens zijn zeker? Blijkbaar hebben de nieuwe raadsleden zich daar nog niet ernstig over bezonnen. 


START MET SUIKERBONEN

Raadsvoorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) deelt mee dat de groene doosjes op de plaatsen van de raadsleden suikerbonen bevatten ter gelegenheid van de geboorte van het tweede dochtertje van raadslid Sofie Goffin... "en ook rode doosjes!" riposteert Monik van den Bogaert (spa).
Hilariteit gevolgd door algemeen applaus voor de boreling.

Alvorens het verslag mee goed te keuren wenst Monik van den Bogaert (spa) nog te wijzen op de gevaren bij het langer uitblijven van de hydrantaanduidingen. (Dit punt werd vorige maand uitgesteld)

Applaus bij de aktename van het ministerieel besluit met de toekenning van de eretitel van burgemeester aan gewezen burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V).

Via enkele wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraadscommissies 'Vrije Tijd' en 'VIRI' alsook de aanduiding van de voorzitters van een reeks raadscommissies belanden we bij de intercommunales.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Klik op de startknoppen om te kijken

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CIPAL, PIDPA, AWW, IVCA, IGEAN d, IGEAN m&v, IKA, IVEKA

Voor al deze intercommunales dienen afgevaardigden aangeduid voor de komende algemene vergaderingen.

Betekent heel wat geloop voor de gemeentesecretaris die de stembrieven verdeelt en ook ophaalt.

Voorts rijst er een probleem met de aanpassing van het Vlaams decreet dat de benoemingsprocedure wijzigt.

Voortaan zou de aanduiding geldig zijn voor de volledige legislatuur mits deze aanpassing ook in de statuten van de onderscheidene intercommunales is opgenomen.

Omdat die statuutwijzigingen nog niet allemaal konden nagekeken worden stelt de gemeentesecretaris voor om voorlopig alleen afgevaardigden aan te duiden voor de komende vergaderingen nu in juni.


NIEUW STAPPENPLAN BUITENGEWONE TOELAGE KERKFABRIEK

Een lange procedure diende er gevolgd in het vorige stappenplan alvorens er subsidies konden uitbetaald worden.

Daarom nu het voorstel om dossiers onder de 5.500 euro (excl. BTW) via delegatie door het college van burgemeester en schepenen te laten goedkeuren.

Raadslid Kurt Vermeiren (spa) is vierkant tegen, spreekt zelfs van "de mogelijkheid aan salamitechniek te gaan doen en bepaalde dossiers in stukken en brokken te gaan snijden, waardoor zij aan de controle van de gemeenteraad ontsnappen".

Ook raadslid Peter Arnauw (groen) heeft opmerkingen en vraagt tevens uitleg over het lot van de kerk van Bloemendaal (wordt eind deze maand ontwijd). Hij stelt meteen voor na te denken over omvorming tot een publieke ceremonieruimte.

Schepen Vera Smets (CD&V) verdedigt de € 5.500 grens en vraagt i.v.m. de toekomst van de kerkgebouwen op Bloemendaal enige discretie en terughoudendheid vanwege de toch erg gevoelige materie.
Ook Burgemeester Maarten de Veuster (NVA) vraagt om het geval Bloemendaal even te laten rusten zodat alles in volle sereniteit kan onderhandeld worden en vestigt er de aandacht op dat dit geen uitsluitend gemeentelijke beslissingsbevoegdheid is.
In tegenstelling tot het kerkgebouw blijkt de pastorij wel eigendom van de gemeente.


BUDGETWIJZIGING

Bij de bespreking maakt Eric de Swaef (groen) zich zorgen over het gebrek aan informatie in deze voor de meeste raadsleden toch moeilijke materie. Hij zou het erg appreciëren mocht dergelijke materie in een raadscommissie voorbereid worden.

Financieschepen Paul Valkeniers (VLD) bedankt Eric voor de suggestie maar deze budgetwijziging kon echt niet uitgesteld worden tot juni omdat anders enkele dringende dossiers vertraging zouden oplopen.
De schepen voorziet einde juni een raadscommissie financiën om de begrotingsrekening in detail te bespreken en eerste ideeën voor het meerjarenplan te behandelen.

Tevens wenst de schepen dan ook dieper in te gaan op de ganse cyclus BBC - meerjarenplanning, hierover zou een gemeentelijke adviseur de nodige informatie komen verstrekken.

"Meer dan stof genoeg voor een avondvullende zitting van de raadscommissie financiën" aldus Paul Valkeniers.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 


Klik op startknop linksonder voor kort intermezzo >>>DEUZELDLAAN REEDS AAN REPARATIE TOE

Consternatie bij menig raadslid omdat na zulk een korte tijdspanne deze nieuwe weg reeds met dure onderhoudswerken moet opgeknapt worden.

De raming toont een prijskaartje van 22.691,83 euro voor het vervangen van de plateauopritten, het plaatselijk affrezen en vervangen van toplaag in asfalt en het herstellen van de problemen met de betonstraatstenen.


TOEGEVOEGD AGENDAPUNT : FIETSPADENRAPPORT (HET NIEUWSBLAD)

Piet Bouciqué (Vlaams Belang) heeft het fietspadenrapport in het Nieuwsblad doorgenomen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Volgens dat rapport zijn er in Schoten 17 RODE, 1 GEEL
en 7 GROENE fietspaden.

Piet vraagt wat de coalitie denkt te zullen doen om aan de belabberde toestand der Schotense fietspaden te verhelpen.

Schepen Wouter Rombouts (NVA) is van goede wil en belooft verbetering, te beginnen met het gevaarlijkste stuk Paalstraat.
Klik op startknop linksonder om de schepen te horen >>>


VARIA

Voor een videoverslag over de debatten rond de mogelijke statutenwijziging voor het personeel van de Dienst Der Werken verwijzen we naar het tweede deel van de video die u helemaal bovenaan op deze pagina kunt aanklikken.