Eerste lentedagen.....
Lente in het land !

ZITTING 28 MAART 2013

Een nieuwe lente, maar geen nieuw geluid van het spreekrecht... ondanks een goed gevulde tribune
vandaag dus geen publiek dat het spreekrecht wil (of mag!) uitoefenen.

SALDUZ-WET : SCHOTEN VALT IN KOSTEN

€ 12.013,55 is de raming voor werken aan het nieuwe politiegebouw: verdachten moeten van Europa de mogelijkheid hebben op vertrouwelijk overleg met hun advocaat.

Het cellencomplex aan de gasketel dient hiertoe infrastructurele aanpassingen te krijgen.


SCHOTEN OP DIVIDENDENJACHT

Het Schotense college wenst een kapitaalsverhoging te onderschrijven bij Publi-T voor 710 extra aandelen. (Publi-T is de holding die instaat voor de Belgische en publieke verankering van transportnetbeheerder elektriciteit ELIA). De hele klus zou afgehandeld worden door de financieringsintercommunale IKA en ook zo ver mogelijk gefinancierd worden met bij IKA beschikbare middelen.

We hoorden financieschepen Valkeniers (VLD) onze raadsleden ongelooflijk hoge rentepercentages voorspiegelen... "verwacht rendement 7 %". Wat iets minder benadrukt werd: dat Schoten zich ten behoeve van deze operatie dient borg te stellen voor een bedrag van € 230.451,80.niet zonder risico.

Groen en Vlaams Belang leggen er de nadruk op dat het uiteindelijk toch de consument is die via zijn elektriciteitsfactuur mag opdraaien voor die voorgespiegelde winsten.
De hoge opbrengsten zijn slechts prognoses en de operatie is niet helemaal zonder risico's....

De ingewikkelde uitleg laten we over aan financieschepen Paul Valkeniers (VLD).
Klik in de video om te luisteren.

Uiteindelijk zal Groen toch JA stemmen. Vlaams Belang stemt NEEN.


DAKWERKEN HEILIGE FAMILIE

Voorgesteld wordt de kerkfabriek van H. Familie een investeringstoelage van 6.234 euro toe te kennen.

Raadslid Kurt Vermeiren (spa) vindt dat in dit dossier niet genoeg moeite is gedaan om alle mogelijke kanalen te onderzoeken naar andere subsidies en toelagen. Met name de provincie wil hij ook proberen mee te laten betalen.

Burgemeester Maarten de Veuster (NVA) stelt het punt uit in afwachting van nader onderzoek.


NOGMAALS VERWARMINGSPERIKELEN BIJ KFC SCHOTEN SK

Heet hangijzer in dit toelagendossier blijft de vaststelling dat KFC Schoten SK bij de aankoop van de verwarmingsketel geen rekening heeft gehouden met de geldende regels die moeten nageleefd worden bij de toekenning van buitengewone toelagen aan een club (stappenplan van 26/6/08).

Ons bestuur wenst hier een duidelijk signaal te geven door het bedrag niet ten volle te subsidiëren...

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) tracht het tij nog te keren door een amendement in te dienen waarin wordt voorgesteld het volledige nettobedrag toch te subsidiëren.

Amendement wordt door de meerderheidspartijen verworpen. Klik linksonder op startknop om te luisteren >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Afsluitend krijgt Piet de raad om alle mails en collegeverslagen nog eens grondig na te lezen om er zich van te overtuigen dat deze financiële strafmaatregel niet ondoordacht wordt toegepast.


GEEN SCHERPSLIJPERS

De raadsleden dienen een hele reeks wijzigingen in de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goed te keuren.

Volgens schepen Paul Valkeniers (VLD) verliepen de onderhandelingen met de vakbonden in een allerbeste verstandhouding.

Klik linksonder op de startknop om de schepen te horen >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


" VRIJ VAST KADER "

Naar aanleiding van de vaststelling contractuele personeelsformatie onbepaalde duur (duurzaamheidsambtenaar en milieudeskundige/milieuhandhaver) barst de discussie weer los tussen socialisten en college over het al dan niet invullen van de functies op statutair niveau.

Kurt Vermeiren (spa-raadslid) had schepen Erik Block (CD&V) horen spreken over een 'vrij vast kader'.... "wel dat woordje 'vrij' was er voor mij iets te veel aan" aldus Kurt "voor zulke strategische functies past een statutair kader".

Schepen Paul Valkeniers (VLD) legt in het lang en het breed uit waarom toch voor een contractueel kader wordt gekozen.

Linksonder startknop. P.V. over pensioenproblematiek >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

De verstandhouding met de vakbonden kwam ditmaal niet ter sprake in de raad....


CAFETARIA COGELSHOF LANGER OPEN ?

Raadslid Monik van den Bogaert (spa) grijpt het agendapunt 'Speeltuigen Cogelspark' aan om te pleiten voor het in de zomerperiode langer openhouden van de cafetaria Cogelshof.

Schepen Lieven de Smet (NVA) antwoordt dat hierover reeds overleg is geweest binnen het college.

Klik op startknop linksonder om te luisteren naar Monik >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ONTEIGENING BIJ HOOGDRINGENDHEID (RUP VEERHUISDREEF)

De voltallige oppositie neemt het op voor een 90 jarige dame die een bezwaarschrift heeft ingediend.

Erik Block: Willen maar niet kunnen

Schepen Erik Block (CD&V) vindt dat dit dossier nu lang genoeg heeft aangesleept en dat de hoogdringendheid hier zeker op zijn plaats is zodat de mensen eindelijk hun plannen kunnen realiseren. (foto: Erik aan het woord)

Het is volgens deze schepen niet de bedoeling deze bejaarde dame uit haar huis te zetten, maar anderzijds kan (of wil?) hij geen garantie geven dat het niet zal gebeuren....

De raadsleden Ghislaine Peleman en Piet Bouciqué (Vlaams Belang) zijn er niet gerust in, zij geloven niet in beloftes van politiekers.

Ook Groen raadslid Eric de Swaef blijft er op hameren dat hij, alvorens dit onteigeningsplan mee goed te keuren, garanties wil krijgen dat de bejaarde dame ongemoeid wordt gelaten.

Socialistisch raadslid Kurt Vermeiren verwijst naar vroegere afspraken en vindt dat schepen Block met twee stemmen spreekt.

Een ellenlange discussie dus rond het onteigeningsplan RUP Veerhuisdreef, een RUP nota bene waar alle raadsleden het uitzonderlijke nut en hoogdringendheid van inzien!

Ofschoon Groen en SPA geen spijkerharde garanties hebben gekregen ivm de eventuele uit-huis-zetting van de bejaarde dame, stemmen ze toch 'JA'.
Alleen Vlaams Belang blijft wantrouwig en onthoudt zich.


CONTAINERPARK SCHOTEN NIET LANGER GRATIS VANAF 2014

Op het einde van de zitting komen we naar aanleiding van een geagendeerde vraag van raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) rond het uitblijven van de beleidsnota voor 2013 - 2018 enkele interessante zaken betreffende containerpark en huisvuilophaling te weten.
Om zeker geen foute informatie de wereld in te sturen over deze gevoelige materie laten we burgemeester De Veuster (NVA) en schepen Van Gastel (CD&V) uitvoerig zelf aan het woord.
Problemen met de nieuwe klankinstallatie in de raadszaal hebben we softwarematig proberen op te lossen om de verstaanbaarheid te verbeteren.

Klik in onderstaande video om de burgemeester en zijn schepen aan het woord te horen:


VARIA

Raadslid Kurt Vermeiren (spa) betreurt de sluiting van de Werkwinkel in Schoten. Verhuis naar Kapellen is gepland.

Het raadslid wil dat de gemeente dit probleem in een dringend schrijven aankaart bij de VDAB en VVSG.

Voorzitter Adriaensen (CD&V) houdt die boot kordaat af. "Dergelijk voorstel hoort niet thuis in de varia" aldus de voorzitter. Zulke vragen dienen geagendeerd te worden zodat ieder raadslid gelegenheid heeft de problematiek rustig te bekijken.