ZITTING 28 FEBRUARI 2013

Onze voorzitter Albert Leenaerts wenst vandaag zijn karig bemeten spreekrecht aan te snijden: (er werden enkele verduidelijkingen en vertalingen toegevoegd door de webredactie.)

Kurt Vermeiren over het weghalen der staatsieportretten

Belhamel Albert reageert met zijn spreekbeurt op een aangevraagde interpellatie van het socialistische raadslid Kurt Vermeiren (zie foto), op de agenda geplaatst onder het nummer 20.

Een video over de afhandeling van dit agendapunt 20 vindt u verder in dit verslag.

Zie de video onder de titel:
DE SOSSEN=RASECHTE REPUBLIKEINEN

Punt 20: KUNSTWERKEN IN DE RAADZAAL 

Geachte raadsleden, als Schotenaar van oudsher, gewezen gemeenteraadslid en bescheiden kunstenaar-belhamel wil ik met u toch enige aspecten belichten van dit blijkbaar heikel punt in’t kader der Ars Politica en de volksopvoeding door sterke symbolen.

Een pluim voor de verandering, een nieuwe lente met een nieuw geluid, hef aan dus de luit.
Mocht Marie-Rose dit nog hebben beleefd: eindelijk verdwenen de staatsieportretten van Albert Second en Dolce Paola. Het is hier tenslotte ook onze ‘Trouwzaal’ en geen zaal voor ‘Ontrouw’.

Misschien zou een kunstwerk in papier maché hier nu niet misstaan…van ‘n onzekere Jonkvrouw Delphine Boël van Saksen-Albert, ons alleszins wél bekend.

Aan de overzijde past dan "Une mèche de cheveux"(een haarlok) van ‘n zekere Dolce Adamo 'pour une amourette d’un soir'.(voor een flirt van één avond)

Mocht ons bestuur de ludieke toer willen opgaan en op zoek zijn naar enkele excuustruzen, dan kan ik hen alvast twee meesterwerkjes aanbevelen uit ’t Pallieterke door Escé de con-serviteur, onze Schotenaren minder bekend omdat zíjn lijfblad op de index van onze bib prijkt.

Desondanks vinden wij dat in deze statige raadszaal enkele voorbeeldige en geloofwaardige staatsieportretten zeker op hun plaats zouden hangen ten voorbeeld hunner trouw aan de goede zaak waarvoor ze zelfs hun leven veil hadden. Zo denken we vanzelfsprekend aan de bekendste Vlaming: de heilige pater Damiaan*, de Picpus en dé Veuster. Een aanrader is ook onze Ché, de allereerste Vlaamse ontwikkelingssamenwerker Doctor August Borms, nog niet op T-hemdjes vereeuwigd.
Of bvb. Priester Daens uit de Unesco-carnavalstad Olsht die voorwaar ni kon lachen met de miserie der verschoppelingen; of ‘n priester SJ Karel van Isacker, trouw tot zijn laatste hoogbejaarde snik aan de ouderwetse degelijke waarden. Maar misschien zou deze uitmuntende intellectueel als antidotum beter op zijn plaats hangen in de leeszaal van onze Braem-bib.

Zij allen zouden onze raadsleden en ‘trouw’lustigen beter kunnen inspireren dan een paar, een stel of hoe moet ik ze noemen, volksvreemde klaplopers uit Laken.

Maar och, laat ons er geen halszaak noch koningskwestie van maken.
Nu hebben de socialisten tenminste een goeie reden te méér om zich te verheugen dat ze niet zijn toegetreden tot deze revolutionaire coalitie.

Geen schepenen of eerste schepen meer die hun ganse Vlaamse Volk niét wensen te vertegenwoordigen en het respect ontberen om recht te staan als het volkslied van onze gemeenschap, de Vlaamse Leeuw, weerklinkt; ze hoeven voortaan zelfs geen hand meer te geven aan verderfelijke nationalisten.

Enkel zichzelf vertegenwoordigen zij hier nog als 'dernier carré des vrais patriotes de l’ indivisible royaume de la belle chique'. (laatste carré der ware patriotten van het ondeelbare koninkrijk van 't belgikske) (carré= in vierkant opgestelde slagorde.)

Het was ooit gans anders tijdens de koningskwestie. Wel bekome hen deze ommezwaai. Toch schitterend dat ze bij voorkeur dergelijke katten wensen te geselen.

Hebben zij er trouwens ooit bij stil gestaan dat het portret van koningin Fabiola, nog bij haar leven en zonder welzijn, uit deze raadszaal werd verwijderd? Zonder commotie, met stille landsknechtentrom?
Evenals Leopold III waar zijzelf nog een handje (vergeef me Leopold II) voor hebben toegestoken? Die ze persee weg wilden tegen de wens der Vlamingen? Spijtig dat de roden geen groene
(Kleur van het Daensisme met de eerste volkshuizen) ‘volks’huizen meer hebben om deze majestueuze portretten thans recht te doen wedervaren..

Maar laat ons nog even in de moderne tijden verwijlen, wat denkt ge dan van ‘n staatsieportret voor onze ruiterlijke minister-president die wel nooit paardenvlees zal eten, of, om de geëmancipeerde vrouw aan haar trekken te laten komen, de toekomstige koningin Maxima der Nederlanden; in deze multi-culturele tijden het perfecte voorbeeld van een geslaagde integratie met respect voor onze Nederlandse taal, cultuur en gevoeligheden. Geen ‘Minima’ op de troon dus.

Persoonlijk zou ik in het kader van de herdenking 1815 - 2015 die er zit aan te komen, kiezen voor Willem Frederik van Oranje-Nassau (1772-1843) de eerste koning der herenigde Nederlanden, of voor Willem de Zwijger, de vader des vaderlands, voorbode ener confederatie der Verenigde Neder Landen (VNL)

Aan deze raad de gulden raad: Crescit animus quotiens coepti magnitudinem attendit. (De bezieling groeit, zo dikwijls men de grootsheid van de onderneming in ogenschouw neemt. Seneca, Romeins schrijver, filosoof en politicus)


Punt 2: ERETITEL BURGEMEESTER

Geachte Raadsleden, toekomstige ereschepenen en -burgemeesters,

De mortuis nihil nisi bene (over doden niets dan goeds), maar… aangezien betrokkene nog niet aflijvig is willen wij toch even in herinnering brengen dat de gerechtelijke acties van onze gewezen schepen en burgemeester niet steeds zo ‘onberispelijk’ waren in de zaak tegen Michel Snels van de Riddershoeve en tegen de redactie van De Belhamel wegens stalking. Desalniettemin gunnen wij onzen Harrie Herbiciderickx deze ijdelheid van harte, edoch een staatsieportret in deze raadszaal dat zou dan weer van het goede teveel zijn.

Om te eindigen herinnert onze belhamel Albert de voorzitter eraan dat twee gewezen raadsleden onlangs overleden zijn (Hugo van Perre en Marcel van Cleemput) in de hoop dat er misschien kort even wordt bij stilgestaan. Vergeefse moeite.


50.000 € VERBOUWINGSSUBSIDIE VOOR CHIRO TERDONCK

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) vraagt uitleg over de eigendomsrechten van de gronden waarop het gebouw komt en ook wie er zal opdraaien voor eventuele meerkosten en budgetoverschrijdingen alsook voor de binnenafwerking en hoe het gat van 20.000 € gaat dicht gereden worden.

Raadslid Kurt Vermeiren (spa) vraagt als wijk- en straatbewoner aandacht voor een adequate fietsenstalling zodat rijwielen niet langer her en der rondslingeren in de straat.

Voor een korte videoflits van de bespreking klik hieronder in de video.

 

GEHEIME STEMMINGEN BIJ DE VLEET

De agendapunten 6 tot en met 12 van vandaag zijn bestemd om bestuurders en afgevaardigden voor allerlei verenigingen en adviesraden aan te duiden.

Dit verloopt vrij vlot, behalve bij punt 9 (Aanduiding afgevaardigden interlokale vereniging Brasschaat-Schoten): het college heeft daarvoor volgende verdeling voorgesteld: 3 afgevaardigden voor NVA, 2 voor CD&V en 1 voor de oppositie.

Hier dient Kurt Vermeiren (spa) een amendement in met het oog op de toekenning van 1 zitje per politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad.
Bij stemming wordt het amendement verworpen meerderheid tegen oppositie.

Opmerkelijk bij de stemming ter aanduiding van de afgevaardigden: de grootste oppositiepartij Vlaams Belang (4 zetels) viel uit de boot en de linkse partijen (al te samen ook maar 4 zetels) gingen galant met het zitje lopen.... demokratie?

Klik hieronder in de video om enkele sfeerbeelden te beleven tijdens de agendapunten met stemmingen:

 

VERSLETEN SCHRIJNWERK GEVELS OUD GEMEENTEHUIS

versleten ramen gemeentehuis

dat mag nu eindelijk na langdurige onderhandelingen met de dienst Onroerend Erfgoed vervangen worden.

Belangrijkste voorwaarde is dat het uitzicht van de bestaande ramen zowel langs binnen als langs buiten zo goed mogelijk behouden blijft.

Het historische karakter van het gebouw dient ten volle gerespecteerd te worden.

De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor deze vernieuwing van het schrijnwerk goed.
Raming: 147.831,75 euro, btw in.


WEGBERMEN MAAIEN

Een deel van deze werken dient uitbesteed aan een aannemer.

Volgens schepen Luc van Gastel (CD&V) is hier een bijzondere inzet van een machinepark vereist dat niet kan aangewend worden voor andere activiteiten. "We hebben een kosten- batenanalyse gemaakt, alles in eigen beheer doen was niet haalbaar. Deze manier van werken wordt reeds jaren toegepast."

Bestek en raming voor deze opdracht wordt goedgekeurd. Een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zal uitgeschreven worden.
Er is een krediet voorzien van 20.500 euro, btw in.

Na nog de definitieve vaststelling van het onteigeningsplan Bufferbekken Botermelkbaan en de voorlopige vaststelling van het definitief ontwerp RUP "Omgeving E-10 Plas" gaat de raad over naar de aangevraagde interpellaties.


CRIMINALITEITSBAROMETER

Raadslid Kurt Vermeiren (spa) wenst de recente criminaliteitscijfers onder ogen te krijgen en wel met de nodige uitleg, duiding en 'gekaderde documentatie' want "dan worden die cijfers door de niet zo intelligente raadsleden niet verkeerd geplaatst."

Burgemeester Maarten de Veuster (NVA) belooft voor volgende maand een infosessie speciaal voor de raadsleden waarop de corpschef antwoord zal trachten te geven op alle vragen.

Voorafgaandelijk zal nog een korte digitale bevraging georganiseerd worden bij de raadsleden, zodat de corpschef weet welke punten speciale belangstelling genieten.


DE SOSSEN = RASECHTE REPUBLIKEINEN

Ja, want daarover was wel enige twijfel gerezen na het lezen van raadslid Vermeirens toelichting bij zijn interpellatie 'Kunstwerken in de raadzaal'.

Klik hieronder in de video om raadslid Kurt Vermeiren zijn interpellatie te aanhoren rond het vervangen van de koninklijke staatsieportretten door Schotense kunstwerken. Tevens kan u daar ook kennis maken met het antwoord van de burgemeester en het standpunt van het Vlaams Belang.

 

Beterschap met Kurt Vermeiren, hij blijkt nu toch te luisteren naar de spreekrechtbeoefenaar.... inderdaad, Kurt, sommige tradities (zoals bij spa het negeren van het spreekrecht) zijn er om gebroken te worden. Proficiat.

Onze webredactie zal er bij Belhamel overigens op aandringen om zijn ontboezemingen in vreemde talen wat meer toe te lichten in het Nederlands.

Anderzijds zorgt de nieuwe klankinstallatie reeds voor problemen: valt tussendoor gewoon uit of capteert ongevraagd radiouitzendingen en strooit ze over de hoofden der raadsleden.


SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN VOOR HORSTEBAAN ?

Peter Arnauw

Ook Groen heeft een interpellatie op de agenda gezet.

Gelet op het voorstel om in de Kopstraat een kemelrug aan te leggen ter hoogte van de parking Vordenstein, stelt Peter Arnauw
(zie foto) voor om ook ter hoogte van de speelpleinen op de Horstebaan dergelijke maatregel te treffen om de overgang veiliger te maken.

Schepen Erik Block (CD&V) is er als de kippen bij om dit voorstel af te schieten:

"Er is al een oversteekwachter in de zomerperiode, remmen en weer accelereren geeft meer fijn stof, slijtage en brandstofverbruik, een verhoogd plateau is geen veilige situatie bij 70 km/u, geen drempel leggen die slechts 2 maanden per jaar nodig is..."

Voorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) voegt er nog aan toe: "we gaan geen obstakels installeren op zo'n belangrijke ontsluitingsweg".


GEEN DIKKE TRUIEN DIT JAAR

En dat is niet naar de zin van raadslid Monik van den Bogaert (spa). Tijdens de Varia betreurt zij vooral het wegvallen van het sensibiliserend effect en hoopt voor volgend jaar op beterschap. Luister even mee.


* Een interessante video over de repatriering van het stoffelijk overschot van Pater Damlaan:

http://youtu.be/mPg2ytFEreY