ZITTING 31 JANUARI 2013

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vandaag gedichtendag en geen spreker in de (stampvolle !) publieke tribune.


Er valt heel wat fotografische activiteit te noteren op deze eerste echte zitting.

klik met muis op de startknop links onderaan >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Aanwezig is bibliothecaris Lut Roelens die een kort gedicht ten gehore brengt:

"De Jonge Wolf" van Jan van Nijlen.
(Jammer dat de micro slecht afgesteld staat...)

Een beknopte videoflits:

klik met muis op de startknop links onderaan >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


DUIVENTIL ?

De gemeenteraad zelf begint aardig op een duiventil te lijken.
Vorige zitting reeds twee verkozenen (Harrie Hendrickx en Kristel Ravijts, beiden CD&V) die afstand deden van hun mandaat, vandaag nog eens 4 verkozen raadsleden (die nota bene vorige maal doodgemoedereerd de eed al hebben afgelegd!) die hun mandaat dat ze ontvingen van de Schotense kiezer aan de wilgen hangen....

Vandaag dus 5 eedafleggingen: (van 1 effectieve en 4 opvolgers)

- Ilse Stockbroekx (NVA) vorige maal ernstig ziek en nu nog niet helemaal op haar plooi.
- Willy van Camp (NVA)
- Joanna Brzozowska (NVA)
- Peter van Nederkassel (NVA)
- Sandra Denis (CD&V)


KUNST IN DE RAADSZAAL

Onze aandachtige bezoekers zullen zeker al gemerkt hebben dat de staatsieportretten van het Belgisch vorstenpaar niet meer zichtbaar aanwezig zijn in de raadszaal. (Eindelijk!)

In de plaats worden er kunstwerken tentoongesteld.
De eerste kunstenares die de eer te beurt valt heet Anne Mathen.
Het eerste werk verwijst naar onze Schotense wielerklassieker 'de grote Scheldeprijs', het tweede naar de internationale uitstraling van ons folklorefestival 'Hello Schoten'.

RolloverKunstwerken van Anne Mathen

BEDUCHT VOOR DE KRACHT VAN VERANDERING ?

Een lichtjes aangepast Huishoudelijk Reglement dient goedgekeurd te worden.

Raadslid Monik van den Bogaert (SPA) verklaart de wijzigingen in het reglement te zullen goedkeuren, maar wenst wel een bijkomende aanpassing van artikel 30 "Elke commissie kan deskundigen en belanghebbenden horen".

Monik wenst uitdrukkelijk vermeld te zien dat ook elk effectief lid van de raadscommissie zulke deskundigen en belanghebbenden zou kunnen uitnodigen mits een aanvraag met gemotiveerde nota.

Een wat verbaasde gemeenteraadsvoorzitter Gerd Adriaensen (CD&V) stelt dat de voorliggende formulering toch nooit problemen heeft opgeleverd in het verleden....

"Jawel", aldus een riposterende Monik, "maar dat zou wel eens kunnen veranderen!"

Raadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang) is van oordeel dat dergelijke voorstellen eerst ten gronde moeten besproken worden in de VIRI-commissie, "dat is de normale gang van zaken".

Monik dringt nu niet verder aan.

Wijzigingen eenparig goedgekeurd en de raad kan overgaan naar de samenstelling van de gemeenteraadscommissies.


GEEN ZONNEBOILER VOOR KFC SCHOTEN SK

Wel een nieuwe verwarmingsketel voor het sportpaviljoen, kosten geraamd op 26.300 euro.
Via het toekennen van een toelage zal de gemeente de nieuwe verwarming ten laste nemen, de club blijkt immers niet over de vereiste financiële middelen te beschikken om de vervanging van hun defecte ketel zelf te bekostigen.

Raadslid Peter Arnauw (Groen) vraagt waarom er geen zonneboiler is voorzien.

Schepen Erik Block (CD&V) antwoordt dat er contact is opgenomen met de voorzitter van de club om samen met de milieudienst de kwestie van de zonneboiler te bekijken. Uit berekeningen blijkt dat vanwege de piekmomenten in het verbruik een zonneboiler echt geen oplossing kan bieden.

Schepen Luc van Gastel (CD&V) heeft het even uitgeknobbeld in concrete cijfers.

Klik hiernaast linksonder op de startknop om Luc aan het woord te zien >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BUITENGEWONE TOELAGEN KERKFABRIEKEN

Onder dit agendapunt keurt de gemeenteraad een reeks toelagen goed (nieuwe tapijten, beveiliging en aanpassing elektrische installatie, dakwerken).

Aangezien er budgettair 248,51 euro niet voorzien is, stelt schepen Vera Smets (CD&V) voor dat de kerkfabrieken dit stuk zelf betalen.

Pech dus voor kerkfabriek OLV Koningin....

Klik hiernaast op de startknop om Vera te beluisteren >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


HALLOWEENMARKT: GEEN JENEVERKES MEER ?

Onder hoofdstuk B20 is in het Algemeen Politiereglement een aanvulling opgenomen "tot organisatie van de Halloweenmarkt".

Raadslid Kurt Vermeiren (SPA) heeft bezwaar tegen opname van een verbod op sterke drank tijdens deze markt. Volgens het raadslid is dit verbod praktisch niet te handhaven en waren er in het verleden ook geen noemenswaardige problemen te melden i.v.m. het gebruik van 'jeneverkes'.

Burgemeester Maarten de Veuster (NVA) geeft de interpellant gelijk en belooft de passus met het verbod op sterke drank uit het politiereglement te schrappen.

Eric de Swaef

Groen raadslid Eric de Swaef wenst ter gelegenheid van de goedkeuring van dit politiereglement te weten waarom de parkeerverordening inzake het voortuinparkeren niet mee wordt opgenomen in dit reglement, "ik zie er nog alle dagen bijkomen en er wordt niet tegen opgetreden".

"Uw opmerking wordt meegenomen" aldus de burgemeester.


KUNSTWERK "DE KIEKEBOES" ONDERHOUDSVRIENDELIJK.... ?

De gemeenteraad geeft toelating om de 25.000 euro van het budget 2013 (aankoop kunstwerk) aan te wenden voor de realisatie van het tweede deel van de beeldengroep "De Kiekeboes".


Gehoopt wordt dat kunstenaar Luk van Soom het plaatsnijwerk tijdig klaar krijgt tegen mei 2013 (opening van de striproute).

Raadslid Jacky van den Broek (Vlaams Belang) heeft een opmerking bij het onderhoud van gemeentelijke kunstwerken.

Klik op startknop om antwoord van schepen Adriaensen te vernemen >>>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


VRAGEN ROND DE FESTIVALTENT

Zowel Eric de Swaef (Groen), Piet Bouciqué (Vlaams Belang) als Monik van den Bogaert (spa) hebben heel wat vragen en bedenkingen bij de nieuw uitgewerkte regeling voor het opstellen van de festivaltent.

In plaats van 2 maal per zomer een grote tent op te stellen op de festivalweide zal die nu slechts eenmaal opgericht worden en blijven staan tot na de ParkHappening.

Schepen Luc van Gastel (CD&V) maakt zich sterk dat dit een win-winoperatie wordt voor alle betrokken partijen en antwoordt uitvoerig op de vragen naar meer informatie omtrent de kosten-batenanalyse, het overleg met de betrokken verenigingen, de veiligheid bij niet gebruik, de zorg voor de grasmat enzovoort....

Het antwoord van schepen Van Gastel is behoorlijk uitgebreid en behandelt al de opgeworpen vragen.

Klik op de startknop om te luisteren naar de meer dan 10 minuten durende uiteenzetting:
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


VARIA

Wat na afloop van de zitting wel duidelijk was: de 2 overgebleven SPA-raadsleden zijn behoorlijk in hun Q gebeten omdat ze uit de coalitieboot werden gewipt terwijl VLD (eveneens zwaar verloren) met open armen werd binnengehaald....

In de varia lucht Kurt Vermeiren zijn ongenoegen over het uitblijven van een bestuursakkoord (diep ontgoocheld omdat de socialisten ditmaal naast een vetbetaald postje pakten?).

"Hoewel op minder dan 14 dagen de postjes al verdeeld en de namen van de schepenen en hun bevoegdheden reeds gekend waren...." zo steekt Kurt van wal.

Burgemeester Maarten de Veuster dient hem van antwoord.

Kijk en luister even mee:
 

Verder in de varia raadslid Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) die het bestuur verzocht met de veiligheidsdiensten en hulpverleners rond de tafel te gaan zitten om betere afspraken te maken rond dringende hulpverlening tijdens het jaarlijkse Schoten Schol evenement. Het was inderdaad dit jaar de eerste maal dat er mensen flauw vielen en heel wat bezoekers vonden dat de hulpverlening te traag op gang kwam.

Burgemeester Maarten de Veuster onderkent het probleem en belooft beterschap.

Klik en kijk :