ZITTING 29 NOVEMBER 2012

De voorlaatste zitting van deze legislatuur verloopt vrij vlot, geen sprekers in de tribune, geen bitsige confrontaties, er kan tussendoor zelfs hartelijk gelachen worden...

Paul Valkeniers vliegt erin...


40.000 € BENZINE EN DIESEL VOOR POLITIE

Na goedkeuring van het verslag van vorige maand beslist de gemeenteraad aan te sluiten bij de gemeentelijke gunning voor de aankoop van motorbrandstoffen ten behoeve van de politie.

De korting die de gemeente heeft bedongen is immers hoger dan de korting die is voorzien in het raamcontract van de federale overheid.

Tevens wordt de raming ten bedrage van 40.000 € goedgekeurd.


9 ALGEMENE VERGADERINGEN INTERCOMMUNALES

En daar moeten dus bij geheime stemming afgevaardigden voor aangeduid worden.

Een hele karwei voor de secretaris en de tellers. Eigenlijk totaal overbodig, want steeds komen de kandidaten van de meerderheid als gelukkigen uit de stembus. Laat het jullie smaken, jongens (en meiskens), op de aansluitende feestdis.

Klik links onder in de afbeelding op de startknop om video te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

De telactiviteiten van toekomstig e raadsvoorzitter.

Schepen Adriaensen (CD&V) belast met het tellen van de stembiljetten ter aanduiding van de afgevaardigden voor vergaderingen der intercommunales.Tête à tête bij spa

De spa-fractie in druk overleg.


WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIEREGELING

Het toezicht vanuit de hogere overheid vraagt om alle functies die worden uitgesloten van gedeeltelijke loopbaanonderbreking expliciet op te sommen.

Raadslid Frank Dillen (SPA) neemt de gelegenheid te baat om die uitsluiting nogmaals aan te vechten.

Schepen Nico Vissers (CD&V) vraagt om de discussie niet opnieuw te openen.

Bekijk in dit verband de video hieronder:

 

 

 

 

 

 

 

 


COLLEGE ONTDEKT DE SOCIALE MEDIA

De vrijetijdsdiensten hebben gevraagd om gebruik te kunnen maken van sociale media om hun werking beter te kunnen promoten.

Ons college wenst in te gaan op deze vraag mits een voorafgaandelijke aanpassing van de internet- en e-mailpolicy.

Voor de spelregels inzake gebruik van sociale media is ons college te rade gegaan bij de reglementen van de stad Herentals en van de federale overheid.

De raad keurt de voorgestelde aanvulling van de internet- en e-mailpolicy eenparig goed.


MOEIZAME STRAATNAAMPROCEDURES

Want burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) heeft hier graag de lakens uit te delen.

In september blokkeerde onze edelachtbare reeds de procedure voor 'Pijpestrootjesweg' in de verkaveling Zilverstraat. Dat Pijpestrootje was nota bene in het voltallige college van 4 september als favoriete benaming uit de bus gekomen....

De nieuwe straatnaam aldaar gaat nu 'Kleine Heyde' worden.

Vandaag wordt nu ook de naam 'Uranusstraat' in de verkaveling Kruiningenstraat van tafel geveegd, de procedure die in september was opgestart wordt stilgelegd. De burgemeester stelt 'Vic Meesstraat' voor. Tja, wie kan daar nu tegen zijn?

Hoor burgemeester Hendrickx aan het woord in onderstaande video:

 

<

 

 

 

 

 

 

Op de valreep nog een reactie van onze voorzitter Albert Leenaerts:

Wat die straatnaamgeving betreft daarover ben ik in de zitting en algemene vergadering van de cultuurraad nog tussengekomen. Ik vroeg naar de motivatie om de naam 'Pijpestrootje' af te voeren en te vervangen door 'Kleine Heyde', maar voorzitter Piet Snels was zichtbaar verrast en wist totaal niks af van een overroepen advies door de burgemeester ter zitting in de gemeenteraad en kon ook geen uitleg geven.

Daarop kwam de voorzitster van de erfgoedraad nog tussen met de vraag waarom men was afgeweken van de eerder aangenomen stelling om geen straten meer naar personen (Vic Mees) te noemen (vroeger ingeroepen om de naam van een pastoor af te kunnen wijzen).

Een stoute toehoorder pikte hierop in en vroeg of er in de toekomst misschien een straat naar voorzitter Piet Snels zou genoemd worden?


327 TON SLIB

Dat is de hoeveelheid slib die bij het onderhoud van de waterlopen 3de categorie extra diende afgevoerd te worden. Dit levert een bijkomend kostenplaatje op van 24.519 € + btw.

Voorzitter Paul Valkeniers geeft toelichting en duiding voor de raadsleden. Collegeleden weten er uiteraard alles van en kunnen gezellig zitten kouten. Bekijk onze video:

 

 

 

 

 

 

 

 

VB-fractievoorzitter Piet Bouciqué had hierbij enkele vragen, o.m. of er in de toekomst niet ruimer kan begroot worden bij dit soort werken.

Het antwoord van schepen Gerd Adriaensen hoort u hieronder in de video:

 

 

 

 

 

 

 

 


Vermeldenswaard is nog dat het definitief ontwerp RUP "Koningshof" voorlopig werd vastgesteld, dat nog 2 percelen in de Veerhuisdreef werden aangekocht en dat de gemeente een reeks eigendommen (de bejaardenflats in de Van Craenstraat en de Borgeindstraat, alsook de "Koekoek") kosteloos overdraagt aan het OCMW.

Rond het RUP "E-10plas" blijkt nog teveel onduidelijkheid, zodat dit vandaag niet op de agenda staat maar verder zal behandeld worden door de volgende legislatuur.

 

Raadslid Eric de Swaef (Groen) maakt van de VARIA gebruik om het bestuur aan te manen zo vlug mogelijk te reageren op de opduikende plannen om de A 102 en de haventrein toch niet in een geboorde tunnel te leggen. Hij wenst zo snel mogelijk de betreffende commissies te zien vergaderen om te beraadslagen over de kwestie.

protest tegen ondergrondse trein

We moeten onze groene vriend er wel attent op maken dat in de omgeving van Emblem, Ranst, Lier het verzet tegen een ondergrondse goederenspoorlijn sterk groeit.
De bewoners aldaar vrezen het ergste voor hun nachtrust en voor de stabiliteit van hun woningen....Els Empereur
Nico Vissers
Gerd Adriaensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afzwaaiende schepenen Els Empereur (VLD), Nico Vissers (CD&V) en Gerd Adriaensen (CD&V) krijgen tot het bittere einde nog vragen voorgeschoteld.