ZITTING 25 OKTOBER 2012

De publieke tribune is vandaag behoorlijk gevuld met nieuw verkozen toekomstige raadsleden en schepenen, wat studenten en uiteraard ook uw belhamelse reporters die verslag uitbrengen op deze webpagina.

Er zijn vandaag geen kandidaat sprekers bij het publiek.


OP EEN DRAFJE

Na goedkeuring verslag vorige vergadering wordt zonder veel omhaal de begrotingswijziging 12/1 en de mobiliteitscyclus 12/5 van de lokale politie goedgekeurd. Korpschef Dirk Lemmens die zoals steeds op post is om vragen en opmerkingen van de raadsleden te beantwoorden kan alweer vertrekken zonder een woord te moeten spreken.

Vervolgens buitengewone toelagen kerkfabrieken: 2 archiefkasten voor H. Familie en een geluidsinstallatie voor de H. Hart-kerk. Zo geklonken.Retributiespecialist Harrie Hendrickx

Bij punt 6: < Retributie op het gebruik van het openbaar domein tijdens occasionele activiteiten > komt er leven in brouwerij: Eric de Swaef (Groen) vindt de voorgestelde retributie veel te hoog voor de Schotenaren die iets wensen te organiseren (0,15 € per dag en per vierkante meter met minimum 50 € per dag).

Burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) vindt het retributiebedrag verantwoord, er moet wat afgeremd worden: "Weet ge dat er mensen zijn die komen vragen om de straat af te sluiten ter gelegenheid van een communiefeest?"

In de notulen van deze zitting zullen we uiteindelijk de ware reden terugvinden voor al die retributies:

"Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de heffing van retributies noodzakelijk maakt."

Jawel, deze bekentenis is terug te vinden in de officiële notulen onder punt 7 (de nummering in de notulen durft nogal eens afwijken van de nummering in de aanvankelijke agenda).


SCHEPEN VAN LEEGSTAND

Onder punt 10 wordt het gemeentelijk leegstandsreglement aangepast. Het zijn de beroepsprocedures tegen opname in het leegstandsregister en tegen de weigering tot schrapping uit dit register die duidelijker geformuleerd worden.

Omdat er vandaag weer zo weinig fut in de raadsleden zit, tracht voorzitter Paul Valkeniers (VLD) het tij te keren met een ludieke vraag: "Nog iemand een vraag aan de schepen van leegstand?".


FAIR TRADE

Na schrapping van de straatnamen 'Deuzeldvoetweg' en 'Oude Brug' uit de officiële stratenlijst belanden we bij de levering van koffie voor de gemeente- en politiediensten. De voorkeur van het college gaat naar Fair Trade.

Patrick Verlinden (NVA) verwijst naar zijn vroegere tussenkomsten waarin hij melding maakte van nog andere en betrouwbare labels van eerlijke handel die dergelijke koffies verdelen.

Koen Dillen (Onafhankelijk) stelt dat nog niemand hem ooit uitgelegd heeft wat Fair Trade nu juist behelst... "Ik stem neen". Hij wordt hierin gevolgd door het Vlaams Belang. De overige raadsleden keuren lastvoorwaarden en gunningswijze goed.


VLEERMUIZEN MELDEN

Toelichtingsstukken uitpluizen levert soms interessante wetenswaardigheden op. Zo lezen we in de lastvoorwaarden van Veiling Najaarskap 2012 (agendapunt 13) dat er bij de kap van Amerikaanse eiken voorafgaandelijk een visuele controle dient te gebeuren op de aanwezigheid van vleermuizen. Desgevallend dient de milieudienst verwittigd.

Verder lazen we ook dat er enkel biodegradeerbare smeeroliemengsels mogen gebruikt worden en dat motorzagen dienen gevuld te worden boven ondoordringbare opvangbakken.... Wie dat allemaal moet controleren stond er niet bij.


AANKOOP BOMEN: CULTIVAR EN UITHEEMS ALWEER TROEF

Ofschoon de Schotenaar er geregeld met het belerend vingertje op gewezen wordt dat inheems plantgoed veruit te verkiezen is boven uitheems blijft ons bestuur volharden in de boosheid en weigert het goede voorbeeld te geven. Ook nu weer is het merendeel van de te bestellen bomen cultivar en/of uitheems. (punt 14)


GEEN GROENDAK VOOR GAMW

In punt 15 heeft Eric de Swaef (Groen) opgemerkt dat er bij de te repareren daken van drumlokaal en fietsenberging van de muziekschool ook stukken dak bij zijn die in aanmerking kunnen komen voor de aanleg van groendaken. Het groene raadslid wenste dan ook te weten of deze mogelijkheid bekeken was.

Schepen Luc van Gastel (CD&V) liet weten dat de oppervlakten te klein zijn voor een groendak en dat aanleg dus weinig zin heeft gezien de hoge bijkomende kosten.


spuiter eerste klas

TOCH NOG HERBICIDEN

Volgt dan een reeks lastvoorwaarden en gunningswijzen voor onderhoud van gemeentelijke aanplantingen. Regelmatig treffen we de volgende zinsnede aan: "Het gebruik van herbiciden is TOTAAL verboden".

Maar enkele regels verder zijn er al de uitzonderingen: in de strijd tegen invasieve exoten mag het niet onschuldige glyfosaat wel degelijk gebruikt worden....

Rijm dat maar aan mekaar.


 

 

DEMOKRATIE KOST... (AAN ADVOCATENREKENINGEN !)

Raadslid Jos Meeus (Vlaams Belang) heeft onder agendapunt 7 'budgetwijziging 2012/2' een meerkost van 15.000 euro voor rechtspleging ontdekt en vraagt verduidelijking...

"Toch geen direct gevolg van het gebrek aan overleg over de dossiers Heikantstraat en Schotenhofdreef tussen onze schepen ruimtelijke ordening en de provinciaal gedeputeerde ruimtelijke ordening, toevallig allebei Open VLD?" zo wou Jos weten.

Bekijk en beluister hieronder het antwoord van schepen Els Empereur (VLD).

Onderstaande video starten door links onder op het startdriehoekje te klikken.
 

Misschien toch niet zo'n slechte zaak dat vanaf volgend jaar het advocatengild wat uitgedund is in het college.

BOMEN IN NATUURGEBIED ZIJN WAARDELOOS....

Dat is althans de mening van ons bestuur.

Aan de Botermelkbaan wenst de gemeente enkele percelen natuurgebied te verwerven voor de aanleg van een bufferbekken. (punt 23)
Gezien de erg lage prijs die de gemeente van plan is te betalen voor de grond dachten de eigenaars recht te hebben op een vergoeding voor de bomen die ze kwijtspelen.

Het schepencollege besliste om geen vergoeding te betalen voor de bomen met het gevolg dat de eigenaars weigeren om de percelen op minnelijke wijze te verkopen...

De voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.


VLAAMS BELANG ONTGOOCHELD

Tijdens de varia betreurt Ghislaine Peleman dat haar partij Vlaams Belang niet bij de gesprekken rond de coalitievorming werd gevraagd.

Volgens het antwoord van Maarten de Veuster (toekomstige NVA-burgemeester) blijkt het water tussen deze twee Vlaamse partijen nog veel te diep. Hieronder een kort fragment uit de reactie van Maarten de Veuster.
Onderstaande video starten door links onder op het startdriehoekje te klikken.