ZITTING 29 MAART 2012

Vandaag 40 punten op de agenda.

Voorzitter Paul Valkeniers weet vlot om te springen met de voorzittershamer!

 

Druk linksonder op startknop om onze ludieke voorstelling te bekijken >>>

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Alweer een erg matte raadszitting met slechts 26 van de 31 verkozenen aanwezig, ditmaal echter met een spreekrechtbeoefenaar.

De heer Bruno Buytaert spreekt de Schotense gemeenteraad toe.

De heer Bruno Buytaert (foto) spreekt namens de buurtbewoners rond Gelmelenhof (wijkvereniging Schoten-Centrum) zijn bezorgdheid uit omtrent mogelijke overlast die een nieuwe bestemming voor het gebouw 'Gelmelenhof' met zich zou kunnen meebrengen.
Als punt 23 (Concessieovereenkomst Gelmelenhof) dan uiteindelijk aan bod komt blijkt de heer Buytaert reeds vertrokken...
Burgemeester Hendrickx (CD&V-NVA): "Vragensteller zie ik niet meer, vertrokken? De mensen daar in de tribune weten het: we antwoorden steeds uitvoerig op de gestelde vragen." (!)

Juist, Harrie, daarom zijn onze mensen bijna aan hun vijfhonderdste onbeantwoorde (of opzettelijk fout beantwoorde) vraag toe in het kader van het spreekrecht op de gemeenteraad.

Mogen we aannemen dat dit geen leugen is maar misschien een vooruit geschoven aprilgrap, edelachtbare?

Ernstig is het in geen geval voor een burgervader om zo'n flagrante onzin uit te kramen op een openbare zitting van de gemeenteraad.

Eric de Swaef (Groen?Jos) komt nog tussenbeide met een pleidooi om de buurt te horen.

Burgemeester Hendrickx legt er de nadruk op dat het hier "een zeer streng opgestelde concessie" betreft.
Nu ja, misschien wel even streng als die destijds voor Villa Ullens, edelachtbare? Dan weten de buurtbewoners meteen wat er boven hun hoofden hangt!

Verder vernemen we nog dat het college de uiteindelijke beslissing zal nemen en daarbij de belangen van de gemeente goed in 't oog zal houden.
En dat gemeentebelangen niet steeds gelijk lopen met wijkbelangen werd er langs de neus weg veelbetekenend aan toegevoegd....


VERSLAG GEMEENTERAAD 1 MAART (punt 1)

Toch even een uittreksel uit het antwoord van voorzitter Paul Valkeniers (VLD-LA) aan interpellant Tim Willekens (Vlaams Belang), onder punt 6 was dat.

<<De werking van de intercommunales is meestal goed en de gemeente heeft het recht en de plicht om die werking van nabij op te volgen en input te geven>> (sic!)
Mensen toch, wat een woordkramerij. Wie de zaak van nabij volgt weet dat er van enige verslaggeving en opvolging hier in de raad zelfs gewoon geen sprake zou zijn, indien de oppositie niet bij herhaling de voorzitter er attent zou op maken dat het weer hoog tijd wordt voor de halfjaarlijkse verslaggevingsronde....

En uw gemeenteraadsvoorzitter schiet nog voort met spek: <<Verder kan de wijze van invulling van het mandaat steeds besproken worden op het moment dat de mandataris rapporteert aan de gemeenteraad>>.

Ja, dat hebben we al een paar keer geprobeerd vanuit de tribune via het spreekrecht, maar kregen steevast nul op rekest, werd zelfs niet eens op gereageerd.


NIEUWE SCHIETSTAND VOOR POLITIE-SCHOTEN
(punt 2)

Schietstand SAPO te Borsbeek heeft de huurprijs "extravagant verhoogd" en daarom werd er uitgekeken naar een nieuwe locatie voor de schietoefeningen.

Corpschef Dirk Lemmens, die heeft plaats genomen op een van de vele lege stoelen, verdedigt de keuze voor
de schietstand van CAMPUS VESTA, de nieuwe politieschool te Emblem.

Corpschef Dirk Lemmens verdedigt de keuze voor een nieuwe schietstand.

De corpschef is van oordeel dat we hier een goede prijs/kwaliteit verhouding krijgen en dit met een modernere infrastructuur.

De nieuwe gebruiksovereenkomst wordt eenparig goedgekeurd.


ZWART / WIT KOPIE TE DUUR

Het AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR heeft schriftelijk meegedeeld niet akkoord te gaan met de kostprijs voor het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten zoals vastgelegd in het retributiereglement van 22 december 2011.

Dit dient tegen een redelijke prijs te gebeuren en er mag geen rekening gehouden worden met eventuele loonkost.

Noodgedwongen wordt de prijs per kopie dus naar beneden aangepast. (Agendapunt 6)


GROS ZORGT VOOR ENIGE ANIMO

Onder punt 9 'Toekenning Gewone Toelagen' komt het zoals vorige jaren tot een gehakketak tussen het Groen?e raadslid en de VB-fractie.

Eric de Swaef (Groen?Jos) is er als de kippen bij met zijn voorstel om de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking te verdubbelen.... onder meer omdat er de laatste jaren geen indexaanpassingen zijn gebeurd.
Eric legt zijn amendement ter stemming voor aan de raad: het wordt met ruime meerderheid afgewezen, alleen de socialisten wijzen het amendement niet volledig af maar onthouden zich, zonder evenwel hun onthouding duidelijk te motiveren.

Vervolgens komt Piet Bouciqué (Vlaams Belang) met zijn amendement op de proppen: afschaffing subsidies voor de nationale initiatieven en verdubbeling voor de lokale initiatieven. (budgetneutraal)
Eric de Swaef schiet uit zijn krammen: "Weet het VB dan niet dat de nationale initiatieven vervijfvoudigd worden door de federale overheid? Terwijl de lokale initiatieven er niks bovenop krijgen".
En dat gebrek aan controle op de aan NGO's uitgekeerde bedragen vindt hij sterk overdreven.

O.K. Eric, maar hebt gij dan geen weet van wat voor exorbitante lonen de CEO's van die 'liefdadigheids'- NGO's opstrijken en hoeveel linkselende vriendjes op de riante loonlijsten prijken als meestal totaal overbodige 'ontwikkelingsconsulenten', om nog te zwijgen over de geldverslindende reclamecampagnes bedoeld om onze Vlaamse mensen een schuldcomplex op te lepelen?


ZELF AANPLAKKEN !

Met het oog op de verkiezingen van 14 oktober 2012 werd via de goedkeuring van een politiereglement het aanplakken van verkiezingspropaganda op de officiële borden geregeld. (Agendapunt 16)

Belangrijkste wijziging: waar vroeger de affiches op de Dienst der Werken moesten binnengebracht worden en deze dienst zelf het aanplakken verzorgde, wordt nu van de partijen verwacht dat ze zelf instaan voor het aanbrengen van hun propaganda.

Burgemeester Hendrickx (CD&V-NVA) hoopte dat de partijen zich strikt zouden beperken tot het aanplakken op de hen toegewezen ruimte van de officiële aanplakborden.

Onze reportage over affiches ter gelegenheid van gemeenteraadsverkiezingen 2006.


AANWERVING STRAATHOEKWERKER

Blijkens een bijgevoegd overzichtje (in de toelichtingsstukken bij punt 20) van de probleemplaatsen met hangjongeren wordt het tijd om handelend op te treden met het oog op het voorkomen van verdere overlast voor de buurten. (Zouden er verkiezingen op komst kunnen zijn?)

Komt nog daarbij dat onze gemeente in het verleden te weinig subsidiabele uitgaven heeft gedaan en daardoor trekkingsrechten is misgelopen... Anderzijds mogen er geen bijkomende kosten genoteerd worden op het jeugdbeleidsbudget.

Daarom wordt het budget voor het Beleg van Schoten drastisch verlaagd van € 5.000 naar € 2.000.

€ 500 wordt weggesnoeid uit culturele jongerenprojecten en zo kan dan een deeltijdse (6/38) straathoekwerker aan de slag in contractueel dienstverband voor de duur van 1 jaar (proefproject).


AANSCHAF VIER NIEUWE WAGENS

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de aankoop van 2 gesloten bestelwagens (voor groendienst en voor metselaar / lasser) en 2 dienstwagens (voor schrijnwerkerij en voor het magazijn van de Dienst der Werken) (Punten 29 - 30 - 31 van de agenda)

Eric de Swaef (Groen?Jos) spreekt zijn tevredenheid uit over de PUNTENVERDELING:

Prijs: 500 punten

Milieuscore: 400 punten

Technische waarden: 100 punten

en noemt dit een hele verbetering tegenover vorig jaar.

Vervolgens breekt Jos Meeus (Vlaams Belang) een lans voor wagens die rijden op CNG (Compressed Natural Gas - aardgas onder druk). Hij wijst hierbij op de gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit door lagere uitstoot van CO2 en fijn stof.

Schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) vindt het toch beter het bij de huidige lastvoorwaarden te houden met vrije varianten. Deze voorwaarden moedigen de firma's aan om vrije varianten in te dienen en zo krijgen naast wagens op CNG ook volledig elektrische en hybride wagens nog een kans.


OPENBARE VERLICHTING = € 316.000 per jaar

Cijfer terug te vinden onder 6.2.10 'Openbare Verlichting' op de bladzijden 55 en 56 van het MILIEUJAARPROGRAMMA 2012 (Agendapunt 39 vraagt goedkeuring van dit programma).
De bovenstaande link werkt niet meer, de gemeente heeft dit document verwijderd of elders ondergebracht

De milieudienst doet hier nogmaals een poging om onze slaperige collegeleden wakker te schudden. Het aan banden leggen van die feeërieke nachtverlichting wordt namelijk niet alleen door onze medewerkers via het spreekrecht aangekaart, ook via het milieujaarprogramma wordt al jarenlang getracht het schepencollege terzake in beweging te krijgen.

Met weinig succes overigens, want tergend traag en hardleers dat college.

Enkele van onze tussenkomsten inzake lichthinder:

24-03-2005

29-10-2009

17-12-2009

28-01-2010

25-03-2010


Toemaatje: DE LUDIEKEN HOEK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player