ZITTING 26 JANUARI 2012

Nieuw op het spreekrechtfront: ZINGENDE BELHAMEL !

Inderdaad een nieuw jaar en het publiek mag voor gans 2012 weer een karige twee maal het woord voeren...
Op deze dag van de poëzie is het onze Albert Leenaerts die de draad opnieuw opneemt... met het nodige Latijn, Italiaans en poëzie:

Punt 13: SUBSIDIEREGLEMENT CULTURELE JONGERENPROJECTEN

Geachte Raadsleden,

het is weer zover, we mogen onze gedevalueerde duit nog eens in uw zakske doen, mét powezie, tot spijt van die ’t benijdt.

Vooruit de jonge Vlaamsche schaar, vooruit door het beginnend jaar,
vooruit! eenieder hou' zich sterk! Vooruit met ons misprezen werk,
vooruit tot spijt van die 't benijdt, vooruit spijts laster en verwijt, …   enzovoort.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ware der jongeren fierheid van een Rodenbach maar in ónze jongeren gevaren: Macte Animo, dat was nog eens levenskracht: weer u scherp, en eind’ als een soldaat.

Maar wé, ik begin al te spreken als onze Lord Mayor, wé gaan er iets aan doen met dit subsidie-reglement culturele jongerenprojecten.

Lees daarvoor Artikel 3:
Er wordt financiële steun voorzien voor personen en/of initiatieven die (dubbelpunt) en dan volgt er een ontdubbeling in:

(Één) - een evenement of project organiseren voor de jeugd waarvan ze de financiële drempel zo laag mogelijk houden, waardoor er een financieel risico ontstaat

(En twee) - een evenement of project organiseren voor de jeugd met een cultureel waardevol karakter.

Zoals het er nu staat - in twee afzonderlijke bepalingen - lijkt het wel alsof er in het eerste geval géén cultureel waardevol karakter moet worden aangetoond.
Panem et circences, brood en spelen dus,
terwijl wij zouden opteren voor:
crescit animus quotiens coepti magnitudinem attendit
of het hart verheft zich naar het verheven doel.

Is er al niet genoeg ontspanning zonder inspanning?
Dat wij dáár nog subsidiegeld aan moeten spenderen.

Daarom vonden wij dat proefballonnetje tijdens de Elf-november-viering nog niet zo slecht: bij de jeugd de vlam van het patriotisme wat aanwakkeren in de aanloop naar de herdenking van de Grooten Oorlog 1914.

Laat ons daarbij echter niet vergeten dat óns romantisch patriotisme voortkwam uit de Brabantse Omwenteling en de Boerenkrijg:

“Boerenjongens Patriotten hebt couragie, schept maar moed, weg ’t gespuis der Sansculotten dat ons gene vrees aandoet”.

zingende belhamel Albert Leenaerts <<< Klik op foto om Belhamel's zang te horen.

Vergeten wij daarbij ook niet Napoleon’s 100 dagen van Elba naar Waterloo en de hereniging der Nederlanden in 1815. Ook deze herdenking zit er aan te komen.

We kijken er naar uit, naar deze culturele jongerenprojecten. Zou daar ook powezie bij zijn?  
Een gelegen- en genegenheid voor pamflet en hekeldicht?

We testen het uit en daarom wil ik in dit Conscience-jaar alvast besluiten met een pamflettair gedicht dezes conpatriot Theodoor van Rijswijck die via Eugeen De Bock aan Schoten kan gelinkt worden want Eugeen was de Vlaamsgezinde stichter van uitgeverij De Sikkel die alle gedichten van Theodoor op de markt bracht en tevens redacteur was van ‘De Goedendag’ het orgaan van het algemeen verbond der Vlaamse leerlingen en studenten.

Een cultureel erfgoed dat voor de jeugd zeker niet mag verloren gaan. Misschien valt het zelfs nog te re-animeren in het kader van één of ander gesubsidieerd cultureel waardevol jongerenproject.

Vandaag: Gedichtendag, ter afsluiting dus het gedicht van Theodoor.

Ik heb er geen jota aan verandert en ge moet eens luisteren hoe brandend actueel het nog klinkt:

Liberael en Katholiek

Woea-a-a woea oe, nee, excuseer mij, ik ben niet ingehuurd door het college vorig jaar, ik ga het ernstig houden...

Wat twist men in de Christenstaten ,
Als vyanden en onverlaten ,
Als Turk en Griek !
Wil my uw aandacht eens verleenen ;
Waer wilt gy met de namen henen ,
Van Liberael en Katholiek ?

De twist kan ’t onheil niet bekampen ,
Verdeeldheid zet aen Vlaendrens rampen
Nooit perk noch pael.
’s Lands vyand, om ons diep te wonden
Heeft vast de naam uitgevonden
Van Katholiek en Liberael .

’t Verderf lokt ons in strik en webben ,
Wy moeten vrede en eendracht hebben ,
De staet is ziek ;
Waertoe dat eindeloos krakeelen ,
Dat hitsen, huichlen, en verdeelen
Van Liberael en Katholiek .

Hy, die het volksbestaen wil steunen ,
Zal zich om geen van twee bekreunen :
Met mannentael ,
Moet hij hun huichlary verraden ,
De hebzucht voor elks oog versmaden ,
Van Katholiek en Liberael .

O Eendragt ! zoek het volk te winnen !
En dringt paleis en raedhuis binnen ,
En kerkfabriek ;
Hoed ons voor meer verdriet en smarte
En wisch die namen uit het harte
Van Liberael en Katholiek .

Eens waren onze voorgeslachten ,
In spraek en handel en gedachten ,
In pronk en prael ;
Op, op ! hetzelfde zeel getrokken ,
Eer Frankrijk ons nog op komt slokken ,
Met Katholiek en Liberael .

Et ceterum censeo: Elio, mi la fumo, cazzo.

Dit laatste zinnetje even toelichten:

En overigens ben ik van mening (Latijn, Cato de oudere in de Romeinse senaat) :
Elio, den boom in, cazzo. (Italiaans, erg vrij vertaald; die 'cazzo' is een scheldwoord dat de kapitein van de Costa Concordia naar het hoofd geslingerd kreeg toen hij zijn schip verliet met nog schipbreukelingen aan boord - Vada A Bordo, Cazzo - u mag het zelf naar eigen aanvoelen vertalen, we trachten het deftig te houden op onze belhamelwebstek!)

KLIK HIER OM BELHAMEL DE LAATSTE STROFE TE ZIEN VOORDRAGEN

 

Na afloop krijgt onze Albert een flinke bolwassing van voorzitter Valkeniers (Open VLD-LA): "U dient bij uw agendapunt te blijven, anders zal ik u een volgende maal tot mijn spijt het spreekrecht moeten ontnemen".

We hebben de voorzitter (zie foto rechts) ooit al spitanter horen reageren... of misschien nu reeds bevangen van de verkiezingskoorts?

Voorzitter Paul Valkeniers vermaant Albert Leenaerts

Lut Roelens Vervolgens kreeg bibliothecaris Lut Roelens de micro in handen om op deze dag van de poëzie eveneens een gedicht te debiteren ("Onvervreemdbaar" door Ida Gerhardt), waarna de eigenlijke gemeenteraad kon starten.

Terwijl de bibliothecaris zich naar de uitgang begaf kreeg ze nog een vraagje voorgeschoteld van onze belhamel: "het was een schoon gedicht dat ik al eens eerder meen gelezen te hebben, ik dacht in 't Pallieterke, zou dit kunnen...?"

Misschien heeft onze Albert Belhamel wel een goed hart , maar is in ieder geval behept met een slecht karakter! (Toelichting voor nieuwe bezoekers: Vier jaar geleden kwam een eenparige gemeenteraad met de vraag om 't Pallieterke op te nemen in de Schotense bib. Werd geen gehoor aan gegeven...)

"Rommelige gemeenteraad"

GvA-reporter WimC bracht de volgende dag al verslag uit over deze gemeenteraadszitting en was blijkbaar niet erg opgetogen met bovenstaande spreekbeurt van onze Albert:

een minutenlange monoloog zonder verband met de agendapunten en zonder voorstellen of vragen...

Belhamel Albert Leenaerts reageert:

 Tja, dat krijgt ge dan als een groentje om den brode de gemeenteraad moet volgen en van toeten noch blazen weet, de voorgeschiedenis niet kent met het systematisch antwoord weigeren door het College en ook geen weet heeft van die dwaze praatjesmaker, ingehuurde poweet van het College, die iedereen eens lekker op stang mocht jagen met hallucinante prietpraat. 

WimC ik beklaag u als ge met zo'n ingesteldheid de gemeenteraden moet verslaan. Veel sterkte nog.


VERSLAGGEVING INTERCOMMUNALES: MAGER BEESTJE !

Agendapunt 3.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) voor Antwerpse Waterwerken heeft zich ziek gemeld.

Maria Gysen (CD&V-NVA) voor Cipal vraagt uitstel tot volgende maand.

Annelies Verlinden (CD&V-NVA) voor Igean dienstverlening en voor Igean Milieu en Veiligheid is verontschuldigd.

Ilse Stockbroeckx (CD&V-NVA) voor Pidpa eveneens verontschuldigd.

Brachten verslag uit: Paul Valkeniers (VLD-LA) voor Crematoriumbeheer, Frank Dillen (SPA) voor Integan, Monik van den Bogaert (SPA) voor Iveka, alle drie voorbeeldige verslaggevers.

Vervolgens ons buitenbeentje Harrie Hendrickx (CD&V-NVA) voor Ika, die er zich vanaf maakte met een korte verklaring dat er niks nieuws te melden is en dat wie vragen heeft die nu maar moet stellen.
Punt.

Verslag werking intercommunales door Schotense raadsleden.

Ons VLOTT-raadslid Ann Boden vraagt na afloop aan de voorzitter of deze verslagronde nu nog de tweede van 2011 is of reeds de eerste van 2012.

P.V.: "Als ik mag kiezen: de eerste van 2012".

A.B.: "Eigenlijk niet juist, dan is er maar één verslaggeving in 2011 geweest".

P.V.: "Da's de realiteit....".

Het is hier zonneklaar dat de bezorgdheid van voorzitter Valkeniers voor correcte toepassing van decreten en reglementen zich vooral toespitst op het spreekrechtreglement en hier dan nog alleen wat de plichten van de sprekers betreft.

Voor de rest kan er wel één en ander door de vingers gekeken worden.


VERVOLGENS ANIP AAN DE BEURT

Het Algemeen Nood- en InterventiePlan voor de gemeente Schoten. Punt 4.

Als publiek en verslaggever komen we hier niets te weten.

Voorzitter Valkeniers verwijst naar de uitvoerige behandeling van dit punt juist vòòr de gemeenteraad (was alleen voor raadsleden bestemd), bedankt de informatieverstrekkers en gaat over tot de stemming "want ik ga het hier niet opnieuw voorlezen en uitleggen".

Plan eenparig goedgekeurd.


Aansluitend een hele sliert subsidiereglementen: punten 5 tot en met 15.


Nog vermeldenswaard:

Onder punt 20 wordt de huurovereenkomst met de firma Donck-Invest n.v. goedgekeurd die de gebouwen van de voormalige belastingkantoren op de hoek van Gelmelen- en Vordensteinstraat ter beschikking stelt als uitwijkplaats voor de gemeentelijke bibliotheek tijdens de renovatiewerken aan de Braembibliotheek.

Jaarlijkse huurprijs: € 57.000 met ieder jaar indexaanpassing.


Onder punt 27 vernemen we dan weer dat de verplaatsing van de gasmiddendrukleiding aan het Gasketelplein ons een smak geld gaat kosten (een prijsraming van Eandis-Iveka spreekt van € 36.286,90).

"Te dicht bij de geplande sociale woningen" klinkt het unisono uit de monden van burgemeester Hendrickx en schepen Empereur.
Deze koene bestuurders zijn toch maar zwakjes in het plannen en vooruitzien.....
Zulke werken hadden tijdens de aanleg van het Gasketelplein met minder hinder en waarschijnlijk goedkoper kunnen uitgevoerd worden.

De raadsleden keuren het technisch dossier en de raming goed en gaan akkoord om hiertoe een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit te schrijven.


Ons Vlott-raadslid Ann Boden heeft een reeks vragen bij agendapunt 28: Ruimingswerken Kromvenbeek.

Maar aangezien de bevoegde schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) zich ziek heeft gemeld wordt zij door de voorzitter verzocht de vragen schriftelijk over te maken aan de schepen.


Punt 29 zet het licht op groen voor aanpassingswerken aan de rotonde op de Churchilllaan.

Om nieuwe valpartijen te vermijden tijdens de Scheldeprijs wordt voorgesteld om een deel van de klinkerverharding binnen het parcours te vervangen door asfalt.


De geluidsinstallatie in de raadzaal blijft voor problemen zorgen. Verschillende sprekers schakelen noodgedwongen hun micro aan en uit tijdens hun interventie wat de verstaanbaarheid niet ten goede komt.


WOONBELEIDSPLAN (punt 30)

In sneltreinvaart moest dit plan afgewerkt worden, kwestie van nog net op de valreep de subsidies te kunnen binnenrijven.
Schepen Els Empereur (VLD-LA) dankt alle medewerkers die hun beste beentje hebben voorgezet om alles op tijd klaar te krijgen.

Dezelfde schepen wijst op de problemen van de 'gezinsverdunning' en ziet in het goed te keuren plan een prima werk- en discussiedocument om de woonproblematiek te lijf te gaan.

Boer, let op uw ganzen ! Reynke de vos, Lübeck 1498.

Op een bepaald moment is deze schepen van ruimtelijke wanorde in al haar welbespraaktheid zowaar aan het citeren uit de grondwet!

'Recht op wonen', weet u wel.

Boer, let op uw ganzen!

Een gespecialiseerde advocaat (met een boontje voor bouwpromotoren) die met wetteksten begint te schermen dat is bijna zo erg als een vos die de passie preekt...

Onder "ZWAKTE" in de Swot-analyse komen we enkele malen het volgende zinnetje tegen:

<< ontbreken van een gemeentelijk wettelijk kader voor de oordeelkundige inplanting van appartementen >>

Tja, dat er terzake iets schort in onze 'schone bloemengemeente' dat weten we al lang en hebben daar echt geen studie, plan of analyse voor nodig gehad....


VARIA: NIEUWE UITVAL VAN H.H. TEGEN ONS RAADSLID ANN BODEN

Echt niet vriendelijk, Harrie. Beeld: den Hartvreter van Herman Cornelis

Wat was er nu weer aan de hand?

Ons Vlott-raadslid Ann Boden vroeg gewoon uitleg over de uiteenlopende bedragen die de voorbije weken werden geciteerd betreffende de verliezen voor onze gemeente bij de vereffening van de Gemeentelijke Holding.

 

<<< Rollover + link

Onze burgemeester spreekt in zijn nieuwjaarsboodschap over een kleine 400.000 euro, terwijl zijn partijgenote, financieschepen Vera Smets het houdt bij 1.382.756,32 euro die we kwijt zijn.

Zulk een pertinente vraag wordt door onze edelachtbare Harrie als majesteitsschennis beschouwd... en hij reageert dan ook navenant korzelig en geïrriteerd i.p.v. verheugd te zijn dat er toch enkele mensen met aandacht de politieke spreekbeurten opvolgen en uitpluizen.

Hij zal het dus nooit leren, het is en blijft een hartvreter.


IDEM TWEEDE VRAAG

VLOTT-raadslid Ann Boden bestookt de burgemeester met 'vervelende' vragen

Ons raadslid Ann (zie foto) wou vervolgens weten hoeveel aanvragen er waren binnengelopen bij het gemeentebestuur om in de nacht van oud naar nieuw vuurwerk te mogen afsteken.

En of er eventueel overtredingen waren vastgesteld door onze politie.

Zelfde scenario: een geprikkelde burgemeester Hendrickx die antwoordt met een tegenvraag, of ze wil dat hij een 500 agenten achter de hand houdt om die nacht controles uit te voeren!

Uiteraard wil niemand dat, wat we wel willen is dat er ernstige reglementen worden opgesteld die praktisch gehandhaafd kunnen worden.