ZITTING 24 JUNI 2010

De leden van de meerderheid (coalitie SPA, VLD en CD&V-NVA)

De laatste gemeenteraad voor de vakantie start zoals gewoonlijk met het spreekrecht voor het publiek.

Onze nr. 32 wordt aangemaand kort en bondig te zijn, aangezien er nog een zware agenda voor de boeg ligt....

Punt 29: UITBREIDING OPENBARE VERLICHTING FIETSPADEN PROJECT BORGEIND

Een smalle strook groen, geachte voorzitter, college- en raadsleden, is al wat daar nog rest langs het Papenaardeken van het eens zo groene domein Borgeind-Legrelle terwijl het middengebied de voorbije dagen werd omgetoverd in een troosteloze zandvlakte, klaar voor de bouw van alweer 80 appartementen….

En jawel, uitgerekend in dat resterende groene randje moet nu ook nog een fietspad vrijgekapt worden met als kers op de kwalijk riekende taart de onvermijdelijk erbij horende verlichting die zoals we lezen “zal worden aangestuurd met een volledig nachtregime” of om het wat duidelijker te zeggen: die hier gans de nacht door katoen zal blijven geven, waarschijnlijk kwestie van de laatste fauna en flora die nog wat gesteld is op nachtelijke rust en duisternis definitief uit te bannen.

Gek, want ondertussen zien we onze schepenen in Info-Schoten, in Info-actueel en op de Schotense webstek zich profileren als onversaagde behoeders van milieu en natuur middels het her en der neerpoten van bloembakken, met maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit, met onhaalbare voorstellen rond het Domein Borgeind ten prooi aan appartementitisonder de grond stoppen van de A 102.

Ge moet het maar kunnen (en durven!) de mensen zo een rad voor de ogen draaien, terwijl 100 meter verder een waardevolle groene buffer tussen onze 'schone bloemengemeente' en het stedelijk gebied zonder noemenswaardig weerwerk koudweg wordt opgeofferd aan de appartementitis.

Tussen twee haakjes, wat gaan die appartementbewoners meemaken als binnen x aantal jaren de bovengronds voorbij denderende goederentreinen samen met autostradegeruis de buurt onleefbaar gaan maken? Mensen die hun lieve centen hadden geïnvesteerd om van op hun “ruime zomerterrassen”, binnen een “heerlijk rustig parkgebied” te genieten van het leven in een “prachtig natuurkader”…. Om even de reclamefolders te citeren.

O.K. niet afdwalen, terug naar de verlichting want hoe komen we aan dat volledige nachtregime? Juist, omdat EANDIS zich baseert op, ik citeer: “de huidige brandregimes in uw gemeente”.

Hoogste tijd dus om uit de krammen te schieten en nu eindelijk eens een deftig, natuurvriendelijk en energiebesparend brandregime op poten te zetten voor onze gemeente. Het 'onwaarschijnlijk goede' milieubeleidsplan van vorige maand - niet waar, mijnheer de voorzitter? - mag geen vodje papier blijken.

Met dank voor uw aandacht.


Volgende spreker is Albert Leenaerts, die volgens voorzitter Valkeniers duidelijker zal moeten leren schrijven om nog te mogen spreken (naam onleesbaar op aanvraagbriefje) en die eveneens wordt aangemaand het kort te houden.... wat natuurlijk niet zo mooi in de plooi valt als bij vorige spreker : als rasechte belhamel maant Albert op zijn beurt de voorzitter aan ook eens te waken over de toepassing van het huishoudelijk reglement en de dames en heren collegeleden er nog eens op te wijzen dat ze verplicht zijn te antwoorden op de vragen en suggesties vanuit het publiek...

En daar bovenop dan nog een (alweer!) mank lopende geluidsinstallatie! Dat kan (en zal ook) niet goed aflopen zo'n wrevelige start.

In navolging van Bart de Wever (?) verwerkt onze belhamel verschillende Latijnse uitdrukkingen in zijn toespraak tot de gemeenteraad. Op vraag van onze webredactie heeft Albert ons de (erg vrije maar goed bruikbare) vertalingen doorgemaild.

Punt 2: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN DIGITALE ROODLICHT-SNELHEIDSCAMERA

Geacht College, Raadsleden, proficiat ! Als gij u deze 5de camera aanschaft zijn er hier in Schoten evenzoveel actief als in heel Wallonië Terre d’accueil samen. Daarom zou ik u willen oproepen om deze aankoop NIET goed te keuren.

Primo (een beetje Latijn is tegenwoordig het nec plus ultra het neusje van de zalm) Primo dus : uit principe, zolang de inkomsten als een zoveelste transfer door Wallonië worden afgeroomd.
U zou natuurlijk het ontradend effect kunnen behouden door i.p.v. Pv’s, vermaningen af te leveren. Nihil malentibus arduum ! waar een wil is is een weg !
digitale versie kost meer dan 46.000 € !
Secundo : wat een verspilling van alweer 46.172,45 € onder het motto doe de armlastigen, de verstrooiden, de even onoplettenden, de overwerkten, de gestresseerden (vul zelf maar in) doe die de crisis betalen. Voeg hier nog punt 22 bij: de ledborden in de Alfons Servaislei, 14.000 €,
Punt 29 : uitbreiding fietspadenverlichting aan het Papenaardeken, 7.379,52 € (een peulschil) zonder de dagelijkse energieverslinding met lichtvervuiling vanwege het volledige nachtregime.
Punt 30 : wegmarkeringen uit een budget van 70.000 €.
In totaal een slordige 140.000 € op deze dagorde. Valt hierop nu echt niks te besparen ?
Het betreft precies een soort hertengewei dat gedoemd is alsmaar te blijven groeien.

Tertio : Al die verkeersveiligheidstoestanden maken het publiek domein tot een gevaarlijk terrein vol betutteling en big brothers waar niemand zich nog op zijn gemak in beweegt. Het wordt daar in ijltempo een dictatuur van de regelneverij en een wingewest voor kontrolefreaks. Wie durft er nog beweren dat hij zich een dag lang in het verkeer kan begeven zonder één enkele overtreding ?

Waar is toch de tijd mijner jeugd zonder verkeersremmers, verkeerslichten, enkelrichtingen, blauwe zones en digitale roodlicht-snelheidscamera’s. Toen een overtreder nog eens kon klappen met de strenge gendarm of gezaghebbende agent om hem een min of meer geloofwaardige / aanvaardbare uitvlucht op de mouw te proberen spelden, kortom, het was toen leefbaarder, persoonlijker, menselijker.

Hebt gij u al in gemoede afgevraagd waar dat naartoe leidt, al die technologie? Of ziet ge alleen maar de oppervlakkige financiële voor- en nadelen op korte termijn?

Punt 1 van de toegevoegde agenda. STEMVERRICHTINGEN

Geachte raadsleden, we horen het Schepen Vermeiren nog zeggen :
“de gemeentelijke verkiezings-pc’s draaien op robuuste en degelijke computersystemen !”

Jaja dat zal wel, maar helaas, driewerf helaas werden ons desalniettemin ettelijke pannes gesignaleerd want de tand des tijds had blijkbaar ook hieraan geknabbeld.
Dat er niet mee kon gefraudeerd worden? We geloven hem op zijn woord tot het tegendeel bewezen wordt, maar knoop het in uw oren: sed nil ardentibus arduum. Het water is nooit te diep voor wie wil zwemmen.

Wat wij wel degelijk hebben vastgesteld is het volgende:

Primo: dát er zich desondanks verschillende pannes hebben voorgedaan, en

Secundo: dat een politica als Ann Pycke de functie van begeleidster-tot-en-met-de-pen-in-de-hand kreeg toebedeeld in buro 67, en dat vinden wij, met ons eerlijk karakter, niet kunnen.
Zonder dezes onbaatzuchtige toewijding zou de ‘roefeling’ van haar partij hier wellicht nóg spectaculairder zijn geweest. Sic transit gloria mundi, sed de victis nil nisi male. Zo verbleekt de aardse schijn, maar wat valt moet ook nog verstoten worden.

Voorzitter Paul Valkeniers veegt spreker Albert Leenaerts behoorlijk de mantel uit. Hij vindt insinuaties(?) aan het adres van een schepen niet toelaatbaar.

Het komt zelfs tot een bitsige woordenwisseling waarbij met politie, verwijdering uit de zaal en afnemen van het spreekrecht wordt gedreigd....

Het standpunt van Albert vindt u HIER.

Voorzitter Valkeniers maakt zich behoorlijk boos...


Corpschef Dirk Lemmens

Corpschef Dirk Lemmens is aanwezig (rechtstaande) om bij de agendapunten 2 en 3 uitleg te kunnen geven.

P2: "Leveren en plaatsen van een digitale roodlicht -snelheidscamera" met een prijskaartje van 46.172,45 € (bijna 2 miljoen oude befkes!)

P3: "Samenwerkingsprotocol behandeling milieuklachten en -overtredingen tussen politiezone en gemeente".


Vera geeft uitleg bij balans, interne kredietaanpassing en budgetwijziging Financieschepen Vera Smets (CD&V-NVA) geeft ruim toelichting bij de balans per 31 december 2009, de interne kredietaanpassing 1/2010 en bij de budgetwijziging 2010/2.
(Punten 8, 9 en 10 van de agenda.)

Vervolgens (punt 11) is het de beurt aan schepen Luc van Gastel (CD&V-NVA) die een uitvoerig overzicht geeft van de perikelen met de eindafrekening en de uiteindelijke dading rond de nieuwbouw en verbouwing van het gemeentehuis.

Mits betaling van een kleine 600.000 € voor nog onbetaalde facturen, bijkomende verrekeningen, nog verschuldigde BTW en intresten op laattijdige betalingen, zouden de aanslepende discussies met de firma Kumpen eindelijk tot het verleden behoren. Oef!

Luc van Gastel over eindafrekening verbouwing gemeentehuis.

AFKOPPELING EETHUISBEEK

Het debiet van de Eethuisbeek dient afgekoppeld van de stormweerafvoer van het waterzuiveringsstation. (Agendapunt 31)

Gracht en vijver van domein Calesberg moet dienst doen als buffer. Een nieuwe koker onder de Borgeindstraat zal aansluiting geven op de Papenaardekensbeek waarna het richting Braambeek gaat via een nieuw te graven waterloop die meanderend zal aangelegd worden...

Allemaal mooi, alleen wou ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) weten of het echt nodig is dat er zo veel grote bomen dienen gerooid te worden voor die aanleg.

Schepen Gerd Adriaensen (CD&V-NVA) kwam alweer aandraven met een nietszeggend antwoord... en paraplu open: "De milieudienst heeft het dossier mee opgevolgd en heeft alles naar best vermogen opgesteld". Punt.


OPMETINGS- EN ONTEIGENINGSPLAN VEERHUISDREEF

Onder punt 36 wordt de gemeenteraad gevraagd het addendum II en meerwerk goed te keuren voor de opmaak van het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Veerhuisdreef.

De schepen van ruimtelijke wanorde (Els Empereur VLD) is er als de kippen bij om den volke kond te doen dat de coalitie zo weinig mogelijk wil onteigenen... maar alles moet wel nauwkeurig opgemeten worden vanwege het nijpend gebrek aan ruimte voor het aanleggen van wegenis.

De meeste kavels zouden daarenboven te klein zijn voor bebouwing, als enige oplossing denkt de schepen aan herverkavelen.


NOGMAALS: VOORTUINPARKEREN

Dat is nu al decennia lang dat er rond dit probleem maar wat aangemodderd wordt zonder dat er een deftige oplossing uit de bus komt.

Onze fractiegenoot Piet Bouciqué (VB-Vlott) betreurt dat het advies van de GECORO zomaar opzij wordt geschoven. Hij wijst erop dat het toelaten van steeds meer voortuinparkings zorgt voor een letterlijke ontgroening van onze woonwijken met aaneengesloten bebouwing en bijgevolg voor een verminderde leefbaarheid en voor verdere verstedelijking.

Tevens vestigt Piet er de aandacht op dat bij goedkeuring van de voorliggende parkeerverordening het dringend nodig zal zijn het politiereglement aan te passen, want onder hfdst I, afd. 2, art. 5 is het omvormen van de voortuin tot parkeerplaats nog steeds verboden.... wordt dus een neen-stem.raadslid Erik Block

Onmiddellijk haalt burgemeester Hendrickx zwaar uit naar onze spreker en dreigt ermee om dit standpunt van VB-Vlott bij de mensen in de bus te zullen steken. Blijkbaar vinden zijn coalitiegenoten deze uitval zwaar overdreven en zo horen we schepen Els Empereur (VLD-LA) nog enig begrip opbrengen voor de bezorgdheid van Piet en ook Erik Block (CD&V-NVA-fractievoorzitter) probeert verzoenende taal met "ideaal zal het nooit zijn, maar we moeten trachten toch iets te doen aan de parkeerdruk".

Raadslid Piet Bouciqué repliceert gevat: "de burgemeester moet me geen woorden in mijn mond leggen, die ik niet heb gezegd ! Onze stelling is dat het voortuinparkeren beter zou worden opgelost via een uitdoofbeleid en niet via een bestendigingsbeleid en een halfslachtig reglement dat deze problematiek slechts ten dele oplost."

Onze VB-Vlott-fractie vraagt een schorsing van 5 minuten om overleg te plegen.

Volgende tekst wordt dan uiteindelijk voorgelezen door raadslid Piet Bouciqué: "Geachte Voorzitter, onze fractie vindt na het vernemen van diverse argumenten dat inzake het privaat parkeren een globaal reglement noodzakelijk is. Wat het voortuinparkeren betreft blijf ik bij mijn standpunt dat een uitdoofbeleid hier een juiste beleidsoptie zou zijn geweest! Onze fractie zal dit agendapunt in eenieders belang goedkeuren, toch ik zelf zal mij bij de stemming onthouden."


VLOT (met één T)

Om het gras weg te maaien voor de voeten van ons raadslid Ann Boden wenste burgervader Harrie Hendrickx eerst een woordje te placeren alvorens Ann met haar interpellatie kon starten.... hij vestigde de aandacht op het vele werk dat bij een verkiezingsslag komt kijken en bedankte uitvoerig al de gemeentediensten die mee gezorgd hebben voor een vlott verloop van de stemverrichtingen. (Alsof er iemand de inzet van ons gemeentepersoneel in twijfel zou willen trekken, Harrie?)

Op het einde van zijn uitvoerig betoog kon onze Harrie toch niet weerstaan aan de drang om VLOTT nog eens extra in de kijker te plaatsen (waarvoor hartelijk dank, edelachtbare!) door bij het gebruik van het woord 'vlot' er uitdrukkelijk bij te voegen: 'met één T'.

Luister hier even mee.


COMPUTERPROBLEMEN OP 13 JUNI

Zo, na dat prioritaire intermezzo van de burgemeester mag dan eindelijk ons raadslid Ann Boden (VB-Vlott) haar agendapunt aansnijden.

raadslid Ann BodenZij heeft weet van een computerpanne tijdens de stemverrichtingen met een lange wachtrij tot gevolg. Ons raadslid wenst te weten of er nog andere pannes waren te melden met de stemcomputers, of de oorzaken gekend zijn en welke maatregelen er tegen volgende keer zullen genomen worden.

Schepen Kurt Vermeiren (SPA) heeft zijn antwoord keurig voorbereid en weet een zestal computerincidentjes te melden tijdens de stemverrichtingen. Behalve in één geval waar een uur vertraging moest geïncasseerd worden, werden de overige problemen (met de software, de diskettes en één met defecte urne) vrij vlug verholpen.

Vermelden we nog dat de schepen ook weet te melden dat één computer is gevallen ten gevolge van "een breedgeschouderd iemand die het kieshokje heeft uiteengeduwd".

Als oplossing voor de problemen stelt schepen Vermeiren voor de diskettes tegen volgende maal uitvoeriger te laten testen "zeker in het licht van mogelijk opnieuw vervroegde verkiezingen". Deze laatste visionaire uitspraak veroorzaakt uiteraard enige hilariteit in de raadzaal.


DAT EEUWIGE PROBLEEM MET DE GELUIDSINSTALLATIE

Vlak voor het afsluiten van de openbare zitting vroeg raadslid Toon Daems (CD&V-NVA) om nu eindelijk eens handelend op te treden i.v.m. de falende geluidsinstallatie van de raadzaal.
Vragen vanuit de oppositie hieromtrent werden in het verleden steeds afgewezen, we hopen dat Toon meer gehoor zal vinden (Toon zelf is een verdienstelijk componist en kan zodoende misschien meer gewicht in de schaal werpen!)


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 

 

 

 

 

 


zonneklopper van Herman Cornelis (marktplein Schoten)

Aan alle zonnekloppers en andere verlofgangers: deugddoende vakantiedagen! Tot begin september.