ZITTING 25 SEPTEMBER 2008

Onze belhamel wordt door de voorzitter vandaag als eerste opgeroepen om het woord te voeren:

Punt 4: VASTSTELLING RANGORDE RAADSLEDEN

Geachte Raadsleden, exit Sonja de Winter, destijds exit Marleen de Winter, zou het aan de familienaam liggen? Ik ga daar geen commentaar op geven, maar misschien had Sonja beter gefunctioneerd in de VLOTT-fractie, dan was die terug in aantal met 3 verkozenen, zoals door de kiezer gewild, maar ja, gedane zaken nemen geen keer, alhoewel…

Nu komt er alweer een reservespeler in het veld die onvoldoende stemmen behaalde om in de A-ploeg van start te gaan. Geen goede zaak voor de demokratie. Bovendien ene die in een vorig seizoen tijdens de match zodanig geblesseerd geraakte dat hij zijn ontslag aanbood, waardoor hij in de lappenmand van de provincieraad belande.

Dat er een aangepaste rangorde voor raadsleden moet worden vastgesteld, dat zal wel zo zijn, maar zijn er geen andere criteria te bedenken dan anciënniteit, behaalde stemmen en lijfelijke aanwezigheid op het pluche?
Bijvoorbeeld inzet, werklust, ingediende voorstellen, tussenkomsten op de agendapunten, het goed beantwoorden van vragen uit het publiek of zo van die dingen?
Niet dat het er echt toe doet, want de kiezer heeft daar toch geen weet van.

VB-Vlott-raadslid Sonja de Winter verlaat de aktieve politiek.
Sonja de Winter


BIJKOMENDE DAGORDE     Laaglandlei

Er zullen vandaag bijkomende vragen gesteld worden over de heraanleg. Welke? (vraagteken – niks in de stukken) Dat is niet meer serieus.

Dit punt volgt op de GR 4/9/2008   3.2 blz. 459  BEHANDELING PUNT.  VOORTUINPARKEREN. In casu de Laaglandlei.

Maar wat lezen we daarover in het verslag van deze gemeenteraad?
Niks, alleen de antwoorden van burgemeester Harrie Hendrickx en van Gerd Adriaensen, en, merkwaardig, dit van de zonechef die zich uitspreekt over de voorkeur van de burgers, wat volgens mijn bescheiden mening een ‘politieke’ uitspraak is. (sans rancune, schoenmaker, enzovoort)

De tussenkomst van Marie-Rose Morel is niét opgenomen, en de geïnteresseerde burger die niet zelf naar de raadszitting komt wordt dus essentiële informatie onthouden.
Maar misschien gaat iedereen er van uit dat over dit onderwerp door mij reeds alles werd gezegd en werd geacteerd in de gemeenteraadszitting van 30/3/1995 blz 223 en volgende betreffende het voortuinparkeren in de gelijkaardige situatie der Kuipersakkerstraat.

We zijn nu 2008 – over langetermijnvisie gesproken – en zit het huidige Vlaams Belang helemaal op mijn lijn. Maar wie herinnert zich nog dat ik in zitting van 29/6/1995 blz 649 onder druk van de hoogste partij-instanties mijn desbetreffende tussenkomst ter zitting heb moeten intrekken om niet zelf de koord te leveren.
Ik had toen als enig raadslid van mijn fractie alle hoorzittingen bijgewoond, de plannen opgevraagd en ter plaatse bekeken, een bewonersbrief geschreven en verdeeld, een enquête gehouden, én zelfs vastgesteld dat het toenmalig gemeentebestuur 11 nieuwe bijkomende verhardingen ongemoeid liet in weerwil van haar eigen Collegebesluit van 17/11/1992 met als schepenen Gerd Adriaensen en Harrie Hendrickx !

En nu komt er alweer geen begin van oplossing en blijven de uitvluchten hetzelfde, alleen nemen de problemen alsmaar toe. Ik zou zeggen, herlees die tussenkomsten eens op de webstek van den Belhamel. (Klik hierboven op de blauwe en onderstreepte teksten om die tussenkomsten en documenten te lezen)

Nr. 32 is de volgende spreekrechtbeoefenaar:

Punt 5: Verslag vorige zitting
Betreft punt 7 aldaar: Aktename brief minister

Een tot op heden onbekend Schotens natuurverschijnsel, geachte heer voorzitter, college- en raadsleden, de fata morgana slaat inderdaad hevig toe in onze schone bloemengemeente, maar dan wel elders dan raadslid De Bock straks met grootformatige foto’s zal trachten te bewijzen.
(Nota van onze redacteur: onze spreker plukt dit “tot op heden onbekend Schotens natuurverschijnsel: de fata morgana” uit de aankondiging van het toegevoegd agendapunt door VLD-raadslid Gunter de Bock.)

Zo ontwaart ons aller burgervader in het ministeriële schrijven rond de SportOase-klacht dat alles o.k. is met zijn aanpak en vorige maal zelfs te midden van het tumult kon uitroepen: “Wij hebben het gehaald”… terwijl het kleinste gealfabetiseerde kind met zijn ellebogen kon aanvoelen dat de minister wreed verveeld zat met die terechte klacht van de oppositie (Fingerspitzengefühl was hier heus niet voor nodig) en alle moeite van de wereld heeft gedaan om in zijn antwoord onze nieuwe en misschien nog wat onervaren gouverneur met haar voorbarige conclusie wat uit de wind te zetten.

Nog zulke fata morgana vermoed ik waar onze heer burgemeester vorige maal in openbare zitting verklaarde dat “het niet zijn gewoonte is ook maar iets op zijn website te zetten als het hier niet in de gemeenteraad is geweest”.
Welnu de behandeling of aktename van de gouverneursbrief is nergens terug te vinden op de agenda’s van vorige raadszittingen en desalniettemin staat zijn triomfantelijke commentaar al enkele maanden breed uitgesmeerd op de H.H.be. (fata morgana?)

Ik denk dus dat het niet deze spreker hier is die goed zal moeten leren lezen maar dat het onze eerste burger is die eens grondig zal moeten bijgeschoold worden via een complete alfabetiseringscursus, verklarende woordenlijst inbegrepen!

Met dank voor uw aandacht.

Aangezien burgemeester Hendrickx verontschuldigd was werd er uiteraard ook niet gereageerd op deze tussenkomst.


JOS MEEUS VERVANGT SONJA DE WINTER

Oud-raadslid Jos Meeus doet opnieuw zijn intrede in de raad.

Ingevolge het ontslag van Sonja de Winter werd hij vandaag geïnstalleerd.

We wensen Jos veel sukses bij de uitoefening van zijn mandaat.


"OUWEN BROL" NIET OPGENOMEN IN VERSLAG

Ofschoon onze fractievoorzitster M-R Morel vorige maal duidelijk had gevraagd deze markante uitspraak van VLD-raadslid De Bock mee op te nemen in het verslag, was daarvan niets te bespeuren in het voorliggende verslag... De secretaris vroeg om tekst die men wenst opgenomen te zien schriftelijk in te dienen.
M-R Morel vond dat ze moeilijk tekst kan indienen die een collega heeft gedebiteerd.

Enfin, raadslid De Bock schijnt er zelf niet zo gelukkig mee te zijn met zijn uitspraak want straks bij het begin van zijn interpellatie zal hij zijn beklag doen omdat zijn privacy wordt geschonden doordat de oppositie ongevraagd een klankopname heeft gemaakt van die passus. M-R Morel wierp hem voor de voeten dat het hier wel degelijk een openbare zitting betreft.


"DE CAMERA DRAAIT AL"

Foto's en filmopnamen zijn ook al niet naar de zin van het liberale raadslid De Bock. En wij die dachten dat de liberalen voor een zo groot mogelijke vrijheid en vrije nieuwsgaring waren ....

Voor onze bezoekers willen we wel even verduidelijken dat onze reporter inderdaad tussendoor foto-, film- en klankopnamen maakt van de openbare zitting met een digitaal compactje, zonder echter rond te lopen, zonder te flitsen of op enige andere wijze de debatten te hinderen.

Uiteraard zitten de raadsleden niet onbeweeglijk stil, wat geregeld het fotograferen problematisch maakt:

niet alleen op de voorgrond teveel rug of hoofden mee in beeld die de kijk op het onderwerp onmogelijk maken, maar ook problemen met de lange belichtingstijden gekoppeld aan hoge ISO-waarden (=ruis), noodzakelijk vanwege de pieterige spaarlampenverlichting.
Verlichting die vanwege de spectrale kleurensamenstelling moeilijkheden oplevert met de witbalans..

Om dan nog te zwijgen van de vele Spa-flessen die regelmatig de automatische scherpstelling in de war sturen.


GROEN! HAALT SLAG BINNEN

Onder punt 16 (herleggen voetpaden in diverse straten) maakte Eric de Swaef bezwaar tegen het herleggen van het voetpad onder de bogen op het marktplein. Hij stelde de gemeenteraad voor deze heraanleg uit te stellen en eerst de nieuwe plannen voor het marktplein (met o.m. het verhoogd doortrekken van het voetpad over de weg) af te wachten om zodoende eventuele onnodige kosten te vermijden.

Het amendement werd ter stemming voorgelegd en .... goedgekeurd, dank zij de steun van VB-Vlott en van enkele raadsleden uit de meerderheid. (17ja / 12neen)


'T PALLIETERKE NIET WELKOM IN DE SCHOTENSE BIB

Onder punt 14 "COLLECTIEBELEID BIBLIOTHEEK" werd er alweer een kwartier lang gepalaverd over het al of niet opnemen van dit weekblad in de rekken van onze bib.

Voorzitter en secretaris van de beheerraad der bib houden het been stijf: met tal van verwijzingen naar decreten en reglementen komen ze tot het besluit dat ze 't Pallieterke mogen weghouden uit de bib. Ons kartel heeft uiteraard het tegendeel verdedigd, wel jammer dat juist nu de bevoegde schepen Kurt Vermeiren (SPA) niet present was.

Uit de repliek van schepen Maarten de Veuster (NVA): "inzake periodieken kan worden gezegd dat er nog ruimte is voor aanvulling op basis van de gedane suggesties".

Voorzitter Paul Valkeniers sluit de discussie met te betreuren dat er in dit dossier langs meer dan één kant druk werd uitgeoefend. Hij hoopt dat er in de toekomst, "als het stof terug is neergedaald", er misschien ruimte komt om gevolg te geven aan de (unanieme!) wens van de gemeenteraad.

't Pallieterke

Wat maakt dit weekblad zo anders dan de andere ?

Het is radicaal Vlaamsgezind en ijvert onomwonden voor de Vlaamse zelfstandigheid en dit op een eigenzinnige manier onder het motto: "Wat niet vrolijk kan gezegd worden is de waarheid niet". (en begrijpt u meteen dat dit weekblad niet in de bovenste lade zal liggen bij belgicisten, politiek-correcten en marxisten)

Zo staan er zelden of nooit foto's in dit weekblad, maar des te meer cartoons.
Tot voor enkele jaren hield dit blad het hoofd boven water zonder advertenties! Een zeldzaamheid in de Vlaamse perswereld.

Trouwe lezers schrokken zich dan ook een bult toen ze enkele jaren terug nevenstaande advertentie in hun vertrouwde lijfblad ontwaarden... achteraf bleek het nog mee te vallen, de opgenomen advertenties bleven bescheiden en overwoekerden geenszins de inhoud of de bladspiegel zoals wel meer gebeurt bij de overige weekbladen.

Dit unieke weekblad raadplegen in de Schotense bib blijft voorlopig dus onmogelijk en dit ondanks het met eenparigheid goedgekeurde verzoek van de gemeenteraad!


A3 FOTO'S GEPRESENTEERD

Raadslid Gunter de Bock heeft woord gehouden en verdedigt in zijn interpellatie bij middel van grootformatige foto's de aannemer die een karakteristieke villa platgooide op Koningshof met alleen een toelating op zak om het dak te vernieuwen.... het Open-VLD-raadslid ging echter serieus over de schreef toen hij een van zijn collega's uit de oppositie persoonlijk viseerde met onheuse uitspraken.

De zwakheid van heel het betoog ter verdediging van de sloper wordt het best geïllustreerd met de hardnekkigheid waarmee spreker trachtte te bewijzen dat de villa onmogelijk op één nacht kon afgebroken zijn.... dat hoeft niet uitvoerig bewezen te worden, dat begrijpt het kleinste kind. Die uitspraak was in de hitte van het debat gevallen om de spoed te beklemtonen waarmee alles gesloopt werd.

klik om video te bekijken

Klik hier om Gunter aan het woord te horen en te zien in enkele videofragmenten.


GUNTER KRIJGT LIK OP STUK

Ook onze fractievoorzitter M-R Morel heeft foto's bij die aantonen dat de villa inderdaad niet tot op de grond werd afgebroken... maar tot in de grond!

Op het tactloos aanvallen van een onzer raadsleden reageert zij krachtig: zij stelt dat hier alle regels van respect, deontologie en beleefdheid werden overtreden ten aanzien van een respectabel raadslid.

Het openlijk in vraag stellen van de 'toerekeningsvatbaarheid' van een collega en het openlijk spotten met haar leeftijd en engagement noemde Marie-Rose onaanvaardbaar.
Tevens kreeg de voorzitter te horen dat deze zich niet vermag op te stellen als neutrale voorzitter van de raad omdat er van zijnentwege niet werd ingegrepen (zoals voorzien in de artikelen 15 en 16 van het huishoudelijk reglement) bij deze beschamende vertoning.


 

 

 

 

 

 

.

 

.