ZITTING 29 MAART 2007

Eerste spreker vandaag is Wouter Vanneuville (JOS), als jonge optimistische Schotenaar wou hij zijn best doen om tussen de regels van de beleidsnota toch wat goede bedoelingen te vermoeden... (inderdaad, Wouter, erg veel concrete doelstellingen vallen er niet te sprokkelen in dat document. nvdr ) Hij riep het college dan ook op om "de goede bedoelingen expliciet bij naam te noemen en engagementen aan te gaan."
Verder stipte Wouter nog aan:
"Een geschikte locatie voor iedere vereniging tegen een aanvaardbare prijs voorzien" dat is een zin die ontbreekt in deze beleidsnota.
Om af te ronden werd het college verzocht te onderzoeken hoe op een verantwoorde manier van het marktplein opnieuw een centrale ontmoetingsplaats kan gemaakt worden.

Tweede spreker voor vandaag is nr. 32 die handelt over het milieujaarprogramma:

Punt 13: Milieujaarprogramma 2007

Eergisteren nog, geachte voorzitter, college- en raadsleden, heb ik de toelichtingsmap opgevraagd om het advies van de milieuraad te kunnen raadplegen…. Ben onverrichter zake  huiswaarts moeten keren.
We hervallen dus duidelijk weer in die lamentabele ziekte van vorige legislatuur: lastige dossiers tot vlak tegen de vervaldatum laten aanslepen en dan vlug vlug onder de bedreiging met subsidieverlies het dossier met de karwats door de raad jagen. Ernstig bestuur ziet er anders uit.
Maar soit, ook zonder advies willen we wel een woordje uitleg vragen over dit milieujaarprogramma.

Nemen we b.v. het geval herbicidenreductie: normaliter moest onze gemeente al een hele poos ‘clean’ zijn, maar nee dank zij de nodige achterpoortjes kunnen we in het grootste deel van onze gemeente nog lustig verder het grondwater verpesten.

Blz.17 onder 3.1.7 wordt voor specifieke rapporten verwezen naar bijlagen achteraan, maar die bladzijden van 79 tot 83 zijn gewoon onvindbaar.

Blz.18 onder actie MBP 8 – 9 wordt dan weer verwezen naar een apart verslag… evenmin terug te vinden in bundel.

Blz. 27 onder actie MBP 27  4.2.7: zie specifiek document: niet te vinden

Even spoorloos is het opvolgingsrapport van de hand van onze landschapsecoloog over herbicidenreductie.

Bestaan die rapporten en verslagen eigenlijk wel en zo ja waarom zitten ze dan niet bij de toelichtingsstukken?
Duidelijk is wel dat die gifspuiterij nog een hele poos gaat aanslepen en we onze bewoners het slechte voorbeeld blijven geven.


Met de problematiek rond de openbare verlichting is het al niet veel beter gesteld. Daar lezen we onder 7.2.5 actie MBP 65 over de screening van de openbare verlichting: verlichtingsconcepten worden verder(!) bekeken en er wordt nagegaan waar kan geminimaliseerd of zelfs gedoofd kan worden!

En  onder 9.2.5 actie MBP 91 is zelfs sprake van een systematische (!) evaluatie der openbare verlichting. Komaan zeg, wat tracht ons college de hogere overheden hier toch allemaal op de mouw te spelden?

Al meer dan 10 jaar dringen zowel Groen! als de onafhankelijken aan op actie rond deze nutteloze energieverkwisting en het enige wat ons bestuur in al die jaren terzake heeft gepresteerd is een evaluatieverslag over de voorlopige(!) proefopstelling permanente nachtverlichting (alle lichtpunten dus gans de nacht op volle kracht brandend) maar eilacie dit verslag heeft om ondoorgrondelijke redenen de gemeenteraad nooit bereikt, onze vorige milieuschepen is er blijkbaar nog steeds naar op zoek.

En om duidelijk aan te tonen dat die energieverkwisting (toch de grootste slokop die openbare verlichting!) ons bestuur geen snars interesseert vinden we hierover niets terug onder punt 9.1.4 op blz. 69 bij “gemeentelijk energiebeheer” en dit ofschoon er elders in dit programma triomfantelijk wordt uitgepakt met het feit dat “vanaf 2004 de openbare verlichting mee is opgenomen in het jaarlijkse overzicht van het gemeentelijke energieverbruik.”
Zo’n lamentabele aanpak is echt bedroevend.


Over naar de groene gordel. Blz. 31  5.1.1 actie MBP 37 daar is verdraaid niks terug te vinden over het stortgebied waar ons bestuur op die kwetsbare plek in de gordel een natuurontwikkelingsgebied heeft omgevormd naar industriezone. Evenmin is er over deze schandalige versnippering van de groengordel iets te lezen onder 5.1.3 actie MBP 39 waar het uitgerekend gaat over ontsnipperingsmaatregelen.

Besluit: dit kan om voorgaande en nog vele andere redenen geen ernstig document genoemd worden en laat ons allemaal een kaars branden opdat de hogere overheden er niet te diep zouden in graven want dan zullen er niet veel subsidies binnen te rijven vallen. Ik dank u.

Ofschoon nr. 32 voorbeeldig melding heeft gemaakt van de betreffende bladzijden met tevens nummers van hoofdstukken en paragrafen erbij (de voorzitster zal later tijdens de zitting bij de raadsleden nog aandringen het ook zo te doen) blijven alle vragen en opmerkingen van onze spreker onbehandeld... geen antwoorden, niet de minste reactie vanwege de bevoegde schepen. Het nog deze zitting goedgekeurde "huishoudelijk reglement van de gemeenteraad" blijft voor dit heerschap dus gewoon een vodje papier, net zoals het vorige reglement ook altijd is geweest.

Wel zal de schepen de raadsleden sussen met de mededeling dat de milieuraad maandagavond (ruim laat!) een unaniem gunstig advies heeft uitgesproken met slechts enkele kleine opmerkingen. Geen enkel raadslid heeft aangedrongen om dit advies even te mogen inkijken of om kennis te krijgen van die 'kleine' opmerkingen...

 

Derde en laatste spreker: belhamel Albert Leenaerts.

Geachte raadsleden: ik ben Albert Leenaerts van ’t Schoem en wens tussen te komen op :

Punt 7: HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD
 
Ik neem aan dat niemand de belang-stelling van deze onafhankelijke belhamel zal betwisten betreffende dit punt. (Hoef ik U eraan te herinneren dat ik ooit met een onafhankelijke lijst Anders 1054 stemmen wist te behalen en door het ondemocratische Imperiali-systeem net geen zetel oogstte ?)  
Het voorliggende ontwerp kan onze goedkering wegdragen, zeker nadat het voorstel om het aantal spreek-beurten te beperken door alle ware democraten in de VIRI werd afgewezen.
Dat geëngageerde burgers voortaan punten aan de agenda kunnen toevoegen lijkt ons geen slechte zaak, en we zullen er zelf ‘spaarzaam’ gebruik van maken wanneer mocht blijken dat deze verkozenen des volks zouden nalaten om te trachten hun programma te verwezenlijken. Ik denk hier bvb. aan het laten verwijderen der staatsieportretten van ons niet-voorbeeldig vorstenpaar of indien niemand zich zou geroepen voelen om op te komen voor de belangen der dierenliefhebbers die een hondenweide vragen zoals onze buurgemeenten er al ettelijke hebben ingericht.
Bijaldien kregen wij nog graag enige  opheldering bij ‘n aantal artikels :

Vraag 1   bij Hfst 1 Art 1:  In augustus kan de GR worden bijeengeroepen met het oog op de behandeling van administratieve of hoogdringende punten. (akkoord)   Maar als de raad dan tóch wordt samengeroepen mag de oppositie dan ook punten toevoegen?
Om opnieuw discussies te vermijden:  Ge weet dat er daarover in het verleden zogezegd een ‘afspraak onder heren’ gold die ik heb aangevochten bij de provincie, én onderuit gehaald!  Het moést dan één - volgens alle regels - normale zitting zijn!

Vraag 2   bij Hfst 2 Art 2: Aanvullende punten worden onverwijld meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.Wat verstaat u onder 'onverwijld'? (liefst geen B-H-V-toestanden), en krijgen abonnees en pers deze aanvullende punten dan ook als dusdanig medegedeeld?
Dit was ooit niet zo, vandaar mijn sterk ontwikkelde voorkeur voor extravagante titels.

Vraag 3   bij Hfst 4 Participatie van de burger,Art 35: die burger krijgt inzage + uitleg (desgewenst) van de agenda + de stukken die erop betrekking hebben. Geldt dit ook voor het punt:  Verslag van de vorige openbare zitting?
En:  is het dan niet mogelijk om iets méér te noteren dan ‘gezien de gevoerde bespreking’?
Wij stelden vast dat van sommige essentiële informatie géén acte wordt genomen zodat de mogelijkheid ontbreekt om beslissingen van de gemeenteraad op hun uitvoering te verifiëren.

Art 39 : Spreekrecht voor burgers op de GR: Het is niet de bedoeling om discussies op gang te brengen (akkoord).  Maar als er dan toch al eens per uitzondering een relevant antwoord gegeven wordt op de gestelde vragen, kan dit dan niet vermeld worden in het verslag of hoort dit eveneens tot het ‘gezien de gevoerde bespreking’ of: wordt er algemeen aangenomen dat het hier zowiezo steeds een non-event betreft?

Tot slot zou ik U willen vragen om als voorzitter van de VIRI iemand aan te stellen die het spreekrecht genegen is. Meer moet dat niet zijn.

Ook belhamel bijt in 't zand: alweer geen antwoorden vandaag voor onze Albert.


GEEN VASTE KLANT !?

Wouter Vanneuville "Misschien moet ik eerst maar beginnen met de mededeling dat ik niet iedere raad van mijn spreekrecht ga gebruik maken...." zo startte de eerste spreker van vandaag.
Voorlopig hoeven we dus geen verbeten concurrentie te vrezen... of wou Wouter met deze uitspraak het college gunstig stemmen ?

Het is immers overbekend dat onze vroede vaderen en moederen een broertje dood hebben aan kritische vragenstellers... en als ze nu ook nog uit linkse hoek met de regelmaat van een klok vervelende vragen voor de voeten zouden geworpen krijgen, dan is de pret er helemaal af voor onze fluweelzitters. We zijn benieuwd of Wouter aan de verleiding zal kunnen weerstaan om regelmatig het woord te nemen als spreekrechtbeoefenaar.

VOORZITTER MONIK

Wegens belet van voorzitter Valkeniers wordt de voorzittershamer vandaag gehanteerd door raadslid Monik van den Bogaert.

Deze dame met de langste staat van dienst in de gemeenteraad weet deze taak op een hoffelijke en vriendelijke wijze in te vullen. Zij vergiste zich evenwel in haar antwoord aan raadslid Ann Boden betreffende het verslag vorige zitting (zie verder in deze rubriek).

Voorzitter Monik van den Bogaert

MOREL: BELEIDSNOTA = BOND-ZONDER-NAAM-SLOGANS

Of vergelijkbaar met een 'Trois Suisses'catalogus... enfin onze kartelvoorzitster maakte brandhout van de beleidsnota. O.m. vond zij het een beetje beschamend dat ons bestuur de burger van tijd tot tijd een grote mate van naïviteit toekent.
Het ontbreken van concrete doelstellingen werd dik in de verf gezet en ons bestuur kreeg nog een extra veeg uit de pan omdat onze gemeente in dit document werd gepresenteerd als een veilige gemeente... "de slachtoffers hier in Schoten van kleine en grote criminaliteit zullen dit geheel anders aanvoelen", aldus Marie-Rose Morel.


VAN DE (GROEN!E) EZEL EN DE WORTEL

Nog reactie op de beleidsnota. Groen! legde bij monde van Eric de Swaef de nadruk op de uitbouw van ons marktplein "een absolute prioriteit voor Groen!".
Geen goede zaak vond hij de wil om de belastingen te verlagen "zeker als hierdoor gemeente- personeelsleden niet zouden vervangen worden".

Zeer positief stond hij dan weer tegenover de intentie om een windturbinepark op te richten... Eric, (groen!e) jongen toch, hoelang laat Agalev en vervolgens Groen! zich nu al ringeloren met die vage belofte van misschien ooit eens enkele windturbines?

Gaat ge u nog eens 6 jaar koest houden, appartementsblokken en UMTS-masten klakkeloos mee goedkeuren, ja zelfs natuurontwik- kelingsgebieden mee opdoeken, allemaal omdat die listige charlatans in 't college jullie al jaren lang weten te strikken met wazige vooruitzichten op een twijfelachtig project rond groene energie?

Het spreekt dan ook vanzelf dat Groen! geen moeite deed om onze spreker te steunen toen die onder punt 13 (milieujaarprogramma 2007) de schandalige versnippering van de groengordel bij Schoten-stort aankaartte. Die lastigaard nr. 32 zal echter blijven aandringen op de verdere uitbouw van de groengordel op het Wijtschot i.p.v. de aanleg van een bedrijvenzone...

Bekijk nog even met ons het standpunt van het toenmalige Agalev terzake >

Toen nog combattief, nu Groen!e ezels die zich laten strikken ... en dus volstrekt overbodig.

toen Agalev nog niet den ezel uithingMAIDEN SPEECH VAN ANN BODEN (VB-Vlott)

Ann Boden

Ja, Ann zit er perplex bij te kijken. Zij werd op deskundige wijze afgescheept toen ze in haar eerste (en opgemerkte!) tussenkomst vroeg waarom er in het verslag geen melding werd gemaakt van de hoogst eigenaardige verklaring (tijdens de openbare zitting vorige maal) van schepen Adriaensen over het wegmoffelen van artikel 3 in het goedgekeurde punt rond de hernieuwing van de openbare verlichting in de wijk Sint Filippus. Ook van de groen!e tussenkomst terzake en het daarop volgende "waarvan akte" vanwege de voorzitter was er niets terug te vinden in het verslag....

Van voorzitster Van den Bogaert kreeg deze nieuweling koudweg te horen dat ze te laat was met deze opmerking, had ze vorige maal moeten brengen! (???)

Ach, Ann zal het wel vlug leren dat ze hier in Schoten niet moet trachten te roeren in collegepotjes, want dan slaan onze fluweelzitters en hun trawanten compleet dicht.


ZOVEELSTE AANVARING...

Bij de behandeling van agendapunt 9 richt burgemeester HH zich rechtstreeks tot M-R Morel: "de financiering der riolen en de hele rioleringsproblematiek komt dezer dagen aan bod in het Vlaamse parlement, ik hoop dat ge u daar zult laten opmerken door tussenbeide te komen ten gunste van onze gemeente..."

Het prompte antwoord van Marie-Rose: "geen nood, burgemeester, ik doe mijn best. Maar het is uw CD&V-minister die hiervoor bevoegd is. Contacten van een CD&V-burgemeester met hem zijn toch inniger dan de mijne. Zet gij uw beste beentje maar voor, de Schotenaren zullen u dankbaar zijn."