ZITTING 1 SEPTEMBER 2005

SAMENVATTING.

Onze beide onafhankelijke sprekers doen vandaag nog een ultieme (en alweer vergeefse) poging om de raadsleden te overtuigen het domeintje met Villa Ullens in eigendom te bewaren.

Vervolgens bezweert onze nr. 32 de raadsleden in geen geval een bestemmingswijziging door te voeren voor de gronden van het stort maar de vroegere beloften voor een bos waar te maken.

Al boter aan de galg: zelfs Groen! keurt met “bizondere tevredenheid” de omschakeling van natuurontwikkelingsgebied naar zone voor lokale bedrijvigheid goed.

Om te eindigen geeft onze voorzitter Albert Leenaerts dan nog snedige kommentaar op het verdere schaamteloos uitrangeren van eerste schepen Peter Pauwels.

Hoeft het nog gezegd dat er ook vandaag weer geen enkel zinnig antwoord of ernstige reactie te noteren valt?

Er zijn vandaag niet minder dan 4 spreekrechtbeoefenaars ingeschreven. De heer Mathieu Weynen en milieuraadvoorzitter Manteleers zitten met vragen over de rooilijnen in het BPA-Schotenhof.

Als derde spreker treedt onze nr. 32 aan:

Het is waar, geachte heer voorzitter, schepenen en raadsleden, steeds maar op hetzelfde aambeeld hameren dat wordt ééntonig, op den duur zelfs vervelend…

Daarom ons voorstel, geacht college, antwoord of reageer nu eens op onze vragen, opmerkingen en suggesties i.v.m. VERKOOP VILLA ULLENS en BPA WIJTSCHOT , net zoals elementaire beleefdheid dat gebiedt en uw eigen reglement het trouwens ook voorschrijft. Dan kan deze jongen eindelijk nieuwe aambeelden laten aanrukken.

Nogmaals dus VERKOOP VILLA ULLENS, vandaag punt 11

Zoals u reeds weet verheugt het ons ten zeerste dat het college tot het besef is gekomen, weliswaar na ondoordachte en funeste ingrepen aan de overzijde van de Churchilllaan, dat dit pittoreske hoekje met zijn typische gebouwen en rustgevend groen in Schoten-centrum bescherming verdient.

Waar we minder gelukkig mee zijn is de nakende verkoop van dit domeintje, naar het heet om gelden te mobiliseren voor de aanleg van het nieuwe politiecomplex aan de gasketel.

Herhaalde malen hebben we reeds gevraagd waarom er niet kan gedacht worden aan een 2 GPZ met Brasschaat om zodoende een boel geld én tijd te besparen en dan tevens ook deze prachtig centraal gelegen groene gemeentelijke eigendom in bezit te houden en er een passende (culturele of andere) bestemming aan te geven.

Punt 16: VOORLOPIGE GOEDKEURING BPA WIJTSCHOT

Echt benieuwd zijn we of de bestemmingswijziging voor de gronden van de oude stortplaats, nl. van natuurontwikkelingsgebied naar zone voor lokale bedrijvigheid , gaat geslikt worden door de verschillende partijen.

Dat Groen! en Vlaams Belang zoiets zullen goedkeuren lijkt me twijfelachtig.

De SPA zal wel even moeten zweten bij het slikken. Zij beloofden immers in hun verkiezingsprogramma 2000 geen bedrijventerrein te zullen accepteren in dit natuurontwikkelingsgebied.

En de CD&V? De partij wier boegbeeld Tony Sebrechts hier destijds door het actiecomité “STORT 'N BOS” dankbaar in de bloemetjes werd gezet omdat hij een bos op 't stort beloofde…

En de VLD? Met toenmalige voorman Peter Pauwels die, toen nog in zijn volle blauwe periode, den volke kond deed dat dank zij hem deze stortgronden in één groot natuurontwikkelingsgebied terechtkwamen.

Zullen zij straks overstag gaan?

Voorts wil ik er de geachte vergadering op wijzen dat volgens een recente doorlichting (uitgevoerd door de GOM) er in de provincie Antwerpen nog 1.900 ha onbenutte en 1.000 ha verouderde bedrijfsterreinen liggen.

Het optimaliseren van deze bestaande sites lijkt me aangewezen alvorens natuurontwikkelingsgebieden aan te snijden voor industrialisering.

Tevens wijs ik u op de onhoudbare toestand qua veiligheid en wooncomfort voor de bewoners van de Braamstraat en Wijnegembaan. De verbinding tussen Hoogmolenbrug en Hoogmolendijk-Metropoolstraat verloopt langs deze straten en de 190 vrachtbewegingen van AVR (dagelijks!) nog drastisch gaan opdrijven door 'n gevoelige aktiviteitenuitbreiding zal voornoemde straten nog gevaarlijker en onleefbaarder maken.

In het verleden, geacht college, heb ik omtrent dit BPA herhaald vragen gesteld zonder ooit enige respons te mogen noteren. Op de laatste zitting van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (4 juli 2005) werd me uiteindelijk antwoord beloofd, maar helaas… rats vergeten door de bevoegde schepen.

Zo heb ik nog altijd geen antwoord gekregen op mijn vragen rond de bodemsanering. Mijn vraag naar een woordje uitleg over de contacten en/of afspraken met AVR was ook voor dovemansoren bestemd. En al helemaal potdoof werd ons bestuur toen ik vroeg hoe het college aan de BPA-ontwerpers opdracht kan geven rekening te houden met het GRS Schoten, dat toen nota bene nog in de richtinggevende fase zat en de omschakeling van natuurontwikkelingsgebied naar bedrijventerrein dus helemaal nog niet kon vaststaan…

Volgens burgemeester H.H. volstaat dit ruimschoots want de tijd zou verstreken zijn. Nr. 32 mag z'n laatste zinnetje dus inslikken. Als onze edelachtbare het reglement nu eens even rigoureus zou toepassen voor wat de verschuldigde antwoorden betreft, dan zouden we de koning te rijk zijn!

(Verdere commentaren rond dit punt kan u nog lezen in de bruine teksten onderaan op deze webpagina.)

Vervolgens de beurt aan de vierde spreker: onze belhamel Albert Leenaerts.

Punt 11: VERKOOP VILLA ULLENS

Waar is de tijd van einde de jaren 90-tig, dat dit “hoekje met groene uitstraling” onomwonden en bijna unaniem werd aangeduid als de “perfecte locatie” voor ‘n administratief en logistiek complex?

Eén enkele onafhankelijke Belhamel durfde toen (als solitaire kloot) tegen die stroom op te roeien in stemmingen van 27 ja / 1 neen, 25 / 2 en 25 / 4.

Terwijl Agalev in principe vóór was (maar zich vastpinde op 'n architectuurwedstrijd en zich verzette tegen een “te harde functie”), mobiliseerden wij de geesten voor het integrale behoud.

Ware dit stijl-rijke gebouw geen prachtige locatie geweest om onze Mineralogie (annex museum) te behouden, met een uitstraling die Schoten ongetwijfeld beziens- en bezoekwaardiger zou maken? Wat denkt onze schepen, bevoegd voor toerisme, hiervan?

Kan of wil, hij of zij, in deze de klok nog terugdraaien?

Punt 8: AANDUIDING NIEUW LID SPORTPROM SCHOTEN VZW

Verbouwereerd, en met stijgende gêne, zien we dat de striptease van 1 ste schepen Peter Pauwels zich in schuifkes voortsleept, terwijl de gammele kar van Els Empereur stelselmatig overladen wordt met mandaten.

Niet het goede bestuur, maar de politieke afrekening weegt het zwaarst. En we vragen ons met een visademke af wanneer de muilezel door z'n poten zakt.

Of trekt hier een sterk tweespan de kar? Da's dan zo'n extra- (il)legaal voordeel waarvan niet iedere schepen dromen mag.

(Onze belhamel wordt door burgemeester H.H. aangemaand niet af te dwalen en bij het agendapunt te blijven.)

Maar ja, sinds de uithuizigheid van Jan Dumon, en sinds Patrick Dewael in de Beeck reed, weten we dat de D van VLD ook al niet staat voor Deontologie, en dat de L (van Libertair) zwaarder weegt dan de V (van Vlaams) tenzij, tenzij onze hoofdvogels in een nieuw kartel vreemd gaan. Zullen we deze politieke bokkensprongen maar met de mantel der liefde bedekken?

Behalve een niets zeggend en kort antwoord(?) over de Sluizenstraat (was helemaal niets over gevraagd!) was het vandaag alweer noppes met reacties of antwoorden op de interventies van onze 2 medewerkers.

De 2 andere sprekers werden daarentegen uitvoerig in de watten gelegd met zelfs nog verdere toelichtingen buiten op de gang tijdens de geheime zitting!

en uitleggen maar....

Met hand en tand wordt er door schepen E.E. uitleg en duiding verschaft aan de twee eerste sprekers, terwijl onze twee onafhankelijke sprekers voor de zoveelste maal gewoon in de (figuurlijke) kou moeten blijven staan.


TOCH DIEPLIGGENDE VERTROUWENSBREUK BINNEN CD&V?

Vóór de vakantie had burgemeester H.H. (CD&V) aangekondigd dat Luc van Gastel (CD&V) na maandenlange afwezigheid zijn taak van raadslid in september opnieuw zou opnemen.

Zijn stoel bleef vandaag echter even leeg als de vorige maanden. Niet wanhopen: volgende zitting valt ook nog in september. We zijn benieuwd.


KORTE (MAAR HEVIGE) ELEKTRONISCHE VELDSLAG

BPA Schotenhof (punt 17) schijnt voor heel wat spanning binnen de meerderheid te hebben gezorgd.

Veel is er in deze raad niet verteld over de e-mails die enkele dagen voor deze zitting werden rondgestuurd naar de fracties alsook naar personen en verenigingen van Schotenhof. Uit de schampere reacties van de oppositie konden we echter opmaken dat er serieus moet gebakkeleid zijn.

CD&V-fractievoorzitster Vera Smets zou per e-post een ferme kei in de politieke kikkerpoel gesmeten hebben, terwijl schepen Els Empereur (VLD) per kerende e-post voor een gepeperd wederwoordje moet gezorgd hebben.

Raadslid Tim Willekens (Vl. B.) vond het straf dat die kritiek juist van de CD&V moest uitgaan, de grootste meerderheidspartij die al in geen jaren de commissie ruimtelijke ordening nog bijwoonde.

Meest opvallend bij dit alles: tijdens deze zitting heeft de CD&V-politica zich opvallend gedeisd gehouden en braafjes mee ‘ja' gestemd zonder ook maar één woordje uitleg!

Zou het kunnen dat Vera ‘vriendelijk werd uitgenodigd voor een gesprekje' en bij het buitenkomen zeer precies wist wat haar te doen stond, namelijk zwijgen en ja-knikken??

Tenslotte zitten er binnen de CD&V al meer dan genoeg kandidaten voor een vorstelijk betaalde schepenzetel en voelen de zittende schepenen zich daarenboven duidelijk geroepen het nog enkele termijnen vol te houden op hun schepenpostjes, uiteraard met slechts één bedoeling: zich volledig ten dienste stellen van de Schotense bevolking (of wat dacht u?)

Zodus, beste Vera, uw profileringsdrang mitsgaders uw schepenambities nog even opbergen, hé.


LASTIGE BUREN

Bij de behandeling van punt 17 (voorlopige goedkeuring BPA Schotenhof deel A en B) vond de heer Weynen (eerste spreekrechtbeoefenaar van vandaag) het uitvoerige antwoord vanuit het schepencollege toch wat dunnetjes en vroeg midden in de zitting verdere uitleg. Vervelende situatie! Brutaal afblokken zoals met nr. 32 zat er niet in en er werd dan wat weifelend over en weer gepraat tot burgemeester H.H. de formule gevonden had om de onverwachte vragensteller galant af te schepen: ”Weet u, meneer Weynen, dat dit erg moeilijk ligt, want als ik u nu toesta verder vragen te stellen, dan gaan uw buren maandelijks van dit voorrecht gebruik maken…”

Jaja, stel je maar eens voor dat die twee onafhankelijke snoodaards tijdens de zitting, zwaaiend met het reglement, antwoord zouden eisen op hun vragen!

Dat nooit.


BPA WIJTSCHOT (punt 16)

Voorheen heette dit Bizonder Plan van Aanleg: ‘BPA Stortplaats en omgeving'.

Goed gezien van ons bestuur, die naamsverandering!
Kamoefleert zo nog best de initiële bedoeling van dit BPA: nl. de stortgronden omschakelen van natuurontwikkelingsgebied naar zone voor lokale bedrijvigheid.


OOK GROEN! MEE OP DE VERKAVELINGSTOER

“Bizonder tevreden” heeft Groen! de bestemmingswijziging voor de gronden van het stort mee goedgekeurd. En dat krijgen wij niet onder ons petje, zie.

Interpelleerden zij vroeger niet herhaaldelijk en heftig om vaart te laten zetten achter de afdekking en ook om met klem te protesteren tegen de geheimzinnigheid en het gebrek aan informatie rond dit stortdossier? (een laatste dergelijke opstoot nog tijdens de zitting van 28 maart 2002!)

Sedertdien lopen de Groen! in dit dossier tam en makjes aan de leiband van ons schepencollege en slikken de meest ongeloofwaardige antwoorden (zie b.v. zitting 30 september 2004 waar ze zich zonder noemenswaardig weerwerk galant laten afschepen!). Inderdaad: Groen! is deskundig geringeloord met wat vage beloften voor mogelijks enkele windturbines (die dan onze gevleugelde vrienden uit de lucht kunnen kwakken, die de vlakbij aangelegde pleisterplaats voor watervogels bezoeken).


MERKWAARDIGE OMMEZWAAI

Vroeger werden alle vragen rond dit stort steevast afgeblokt met de lakonieke mededeling dat er geen geld voor onderzoek, afdekking of bebossing wordt gestoken in een perceel dat later misschien zou afgegraven worden voor een wacht- of zwaaikom ten behoeve van de (duw)scheepvaart op het Albertkanaal.

Nu het schepencollege datzelfde perceel echter wil verkavelen is er plotsklaps niks meer te horen van die eventuele wachtkom en wordt ons lieve belastingsgeld à volonté gebruikt voor bodemonderzoeken en binnenkort ook voor sanering en infrastructuurwerken.

Over deze ommezwaai hebben wij in deze raad nog geen enkele verklaring of uitleg horen geven òf vragen!


GECORO ALWEER WANDELEN GESTUURD

7 goed gefundeerde adviezen formuleerde deze commissie voor datzelfde BPA Wijtschot en 6 werden er al meteen van tafel geveegd: aanpassing geweigerd. Slechts 1 advies, een correctie op de maximaal toegelaten bouwhoogte, heeft het gehaald.

Wij bij de onafhankelijken vinden dat zulke adviezen (we weten dat daar stevig aan gewerkt is!) best wat zwaarder mogen wegen op de uiteindelijke besluitvorming.


EN MAAR AKTE NEMEN

Om te eindigen nog die klucht van ‘AKTENAME JAARVERSLAGEN INTERCOMMUNALES'. Een kort knikje en hopla dat punt nr. 4 was achter de rug. Geen discussie, bespreking of evaluatie. Niks.

Er is nochtans heel wat aan te merken op die stapel verslagen. Zo hadden wij PIDPA er willen op wijzen dat Luc Hallemans al lang geen schepen meer is in Schoten. Tevens zouden we er bij CIPAL (ICT-dienstverlening) laten op aandringen om voor hun softwaretoepassingen niet langer vreemde namen te gebruiken maar consequent te kiezen voor eigen Nederlandstalige benamingen.

En als VLD of VL. BELANG zouden wij b.v. iedere gelegenheid aangrijpen om nieuwe lastenverhogingen op de korrel te nemen en zouden dus scherp protesteren tegen de nieuwe belasting (de ELIA-heffing) die in het IVEKA-verslag droogjes uit de doeken wordt gedaan.

Voor wie het nog niet mocht weten: het betreft hier de “federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving voor de gemeenten ingevolge de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt” met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 mei 2004. Afdokken maar, beste burger.

Zou daar eigenlijk ook maar 1 (één) raadslid zich de moeite getroost hebben om die stapel jaarverslagen uit te pluizen?

Er met een kort knikje ‘akte van nemen' brengt tenslotte evenveel zitpenningen in het laatje…