ZITTING 25 OKTOBER 2001

Punt 15: Natuurproject Zandwinning

Ons bestuur wil in de oude zandwinning aan de Hoogmolendijk-Wijtschotbaan een natuurontwikkelingsproject uitwerken. Voorgesteld wordt om het spontaan opgeschoten wilgenstruweel te verwijderen en de waterplas opnieuw uit te graven, zodat het gebied opnieuw aantrekkelijk wordt voor watervogels. Onze spreker kan dit volmondig bijtreden, maar…

700.000 frank belastinggeld investeren in de aanleg van een pleisterplaats voor watervogels is zeker verantwoord in een sterk verstedelijkte omgeving. Is het echter verstandig vlakbij ook windturbines te voorzien voor het opwekken van elektriciteit? M.i. is dit niet te combineren met af- en aanvliegende watervogels. Daarenboven blijkt ons bestuur ook nog rond te lopen met plannen voor een KMO-zone in de onmiddellijke omgeving – nota bene juist op de plaats waar ons vroeger de aanplant van een bos werd beloofd!

Onze medewerker schetst nog vlug de “stort 'n bos” problematiek en herinnert de burgemeester en de eerste schepen aan hun vroegere beloften in dit verband.

VRAAG: Kunnen die windturbines niet vergeten worden en kan het stort nu eindelijk eens afgedekt en beplant worden? Als het antwoord hier neen is kunnen we die investering van 700.000 frank in een watervogelpleisterplaats als weggesmeten geld beschouwen.

ANTWOORD OF REACTIE: komt van schepen Van den Bogaert (SPA) en van raadslid Gadeyne (Agalev). Mevr.VdB vindt dat de windmolens die langs de Hoogmolendijk komen, perfect te combineren zijn met de aanleg van dit gebied voor watervogels. Ook het Agalev-raadslid wenst niet te laten tornen aan de plannen om windturbines op het Wijtschot te zetten. Onze medewerker bijt dus in het zand: punt 15 wordt bij éénparigheid van stemmen goedgekeurd. Van dat beloofde bos op 't stort hebben we niks gehoord.


Voor alle duidelijkheid:

Vragen en opmerkingen uit het publiek in het raam van het spreekrecht zijn géén onderdeel van de gemeenteraadzitting en worden dientengevolge ook niet opgenomen in het (officiële) verslag.
Daarom kan het interessant zijn onze webverslagen in de toekomst te volgen!