STRAAT ZONDER DJIHAD

 

De meest verheven opdracht voor de vrome moslim is de verbreiding van zijn geloof met het zwaard in de hand.
De djihad dus, vaak vertaald als de 'heilige oorlog'.

Vorige maand nog waarschuwde de gerechtelijk directeur van de Brusselse federale politie voor het onheilspellend snel aanzwellend islamfundamentalisme.

Ja, hier te lande, in onze steden.

Zijn collega's uit Antwerpen, Mechelen en Turnhout konden deze stellingname alleen maar bevestigen.
Zijn we in staat om deze agressieve bedreiging voor onze westerse samenleving af te wenden? Neen, zoals de toestand nu evolueert is er een schrijnend gebrek aan middelen , manschappen en ... gevangenissen. Om maar te zwijgen over de hoogstnodige mentaliteitsverandering, want zoals we nu stevig bezig zijn met dat allochtonengepamper via voorkeursbehandelingen, quotaregelingen en andere faciliteiten voor die "arme, achteruitgestelde" moslims loopt het mis. Binnen de kortste keren zijn we zo gedoemd om de 'bekering' tot de Islamwaarden gewoonweg te ondergaan!

Gaat VLOTT-Schoten bij de pakken blijven zitten?
Neen, eerst moet de toestroom van moslims naar onze contreien stilgelegd worden.
De immigratiestop van 1974 dient eindelijk rigoureus toegepast. De mogelijkheden om via gezinshereniging, gezinsvorming en asiel ons land te blijven overspoelen dienen drastisch beperkt.
Djihadaanhangers en -predikers dienen zonder pardon teruggestuurd naar hun landen van herkomst.

Natuurlijk kunnen we vanuit Schoten weinig daadwerkelijk veranderen, de grote aanpak moet uit nationale of Europese hoek komen... wat niet zal beletten dat we in Schoten iedere gelegenheid zullen aangrijpen om deze problematiek op tafel te smijten. Die eeuwige roep naar meer tolerantie, verdraagzaamheid en inschikkelijkheid is aan ons niet besteed. Primo zijn deze deugden niet wederkerig en secundo beschouwen de moslims dit gewoon als een teken van onze zwakte en weerloosheid.

Wij Vlamingen beslissen zelf hoe onze samenleving wordt gestructureerd en georganiseerd, jammer als dit de moslim met zijn Sjaria, zijn lichtgeraakt eergevoel, zijn misprijzen voor de rechten van de vrouw en zijn wreedheid tegenover dieren niet bevalt... er bestaan heel wat moslimlanden waar hij welkom is met deze eigenschappen.

Onlangs hoorden we professor Vermeersch peroreren dat het christendom nog verschrikkelijk wreedaardiger is geweest dan de islam... goed, goed, hooggeleerde man, stel dat dit waar is, geeft dit de moslims vandaag het recht om op hun beurt dezelfde fouten te begaan?


Het weze duidelijk, voor VLOTT-Schoten:


GEEN DJIHAAT IN DE STRAAT .

DJIHAD

lees ook column van Guido Naets:
(hieronder tekst aanklikken)
Europa op fatale dhimmi-koers - Vlamingen kennen de gevolgen

dhimmi

Commentaar bij de foto van het straatnaambord :

Kijk, kijk, jaren lang hangt dit bord daar nu al te pronken met de naam van onze burgemeester, maar nu onze fotograaf dat bord heeft uitverkoren voor een trucage heeft onze burgervader plots gemerkt dat zoiets eigenlijk niet meer kan... en werd (toevallig?) kort na de publicatie van deze pagina zijn naam afgeplakt met blauwe tape!

22/11/06

straat zonder djihad